Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
324z dziś
4141z ostatnich 7 dni
14736z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Zielona Góra Biuro Gospodarki Komunalnej w Departamencie Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej
Boh. Westerplatte 23
65-078 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
(68) 47 94 533, (68) 322 10 54
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wykonania zadania
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego nad realizacją zadania ,,Zakup i montaż urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw Miasta Zielona Góra"".
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego nad realizacją zadania ,,Zakup i montaż urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw Miasta Zielona Góra"".
III.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego nad realizacją zadania ,,Zakup i montaż urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw Miasta Zielona Góra"".
A. W skład zadania, nad którego realizacją będzie sprawowany nadzór budowlany, wchodzi:
- modernizacja dwóch istniejących komunalnych placów zabaw w Zielonej Górze, polegająca na wymianie istniejących urządzeń oraz nawierzchni, zakupie i montażu nowych urządzeni zabawowych (bez zmiany lokalizacji placów zabaw), zlokalizowanych w granicach nieruchomości gruntowych: 123 obręb 28 w Parku Piastowskim, i 155 obręb 18 przy ul. Al. Niepodległości - kino Nysa.
- modernizacja w/w placów zabaw wykona będzie w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy.
B. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy wyłoniony Zleceniobiorca przedstawił kopie dokumentów potwierdzających dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą z potwierdzonymi uprawnieniami do nadzorowania robót konstrukcyjno - budowlanych co najmniej w ograniczonym zakresie

Dokument nr: DG-GK.7021.6.3.2018.AL

Składanie ofert:
IX. Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej:
Propozycje ofertową należy złożyć do dnia 14 maja 2018 r. godz. 15.30
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
a) listownie na adres: Urząd Miasta Zielona Góra Biuro Gospodarki Komunalnej w Departamencie Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej ul. Boh. Westerplatte 23 65-078 Zielona Góra z dopiskiem na zamkniętej kopercie ,,Zapytanie ofertowe - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego nad realizacją zadania pn. ,,Zakup i montaż urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw Miasta Zielona Góra"".
b) osobiście w Sekretariacie Biura Gospodarki Komunalnej w Departamencie Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Boh. Westerplatte 23 pok. 107 z dopiskiem na zamkniętej kopercie ,,Zapytanie ofertowe - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego nad realizacją zadania pn. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw Miasta Zielona Góra"".

Miejsce i termin realizacji:
IV.Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: umowa będzie wykonywana w okresie prowadzenia robót budowlanych, o których mowa w punkcie III.A.

Wymagania:
V. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej;
b) cena łączna podana w ofercie musi być wyrażona cyfrowo i słownie, w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
VI. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
c) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1,
d) akceptowany projekt umowy - załącznik nr 3.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
Zaproponowana cena powinna zawierać:
- wartość netto przedmiotu zamówienia;
- obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);
- wartość brutto przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
Zamawiający realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity) zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na wykonanie usługi nieprzekraczającej równowartości 30.000 EUR.
VIII. Kryteria oceny propozycji ofertowej i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny propozycji cenowej (ofertowej) jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o wyborze jego oferty i miejscu podpisania umowy.
X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania oferentów, których oferta nie została przyjęta do realizacji.
XII. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
z up. PREZYDENTA MIASTA
( - )
Konrad Witrylak
dyrektor departamentu
Załączniki:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy - zał. nr 2
3) Projekt umowy - załącznik nr 3

Kontakt:
Osoby wyznaczone do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego:
a) Stanisław Domasz-Domaszewicz tel. (68) 47 94 533
b) Aleksandra Lewicka tel. (68) 322 10 54

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.