Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie II etapu prac konserwatorskich przy kapliczce słupowej

Przedmiot:

Wykonanie II etapu prac konserwatorskich przy kapliczce słupowej

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jaśliska
Jaśliska 171
38-485 Jaśliska
powiat: krośnieński
tel. 134310596
ug@iasliska.info
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jaśliska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: Wykonanie II etapu prac
konserwatorskich przy kapliczce słupowej na tzw. kurhanie szwedzkim w Jaśliskach.
Zadanie dofinansowane ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie II etapu prac konserwatorskich przy kapliczce
słupowej na tzw. kurhanie szwedzkim w Jaśliskach.
- Wykonanie prac zgodnie z decyzją nr K-IRN.5142.261.2017.EL na wykonanie prac
konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce słupowej na kurhanie szwedzkim w
Jaśliskach oraz programem prac stanowiącym załącznik do decyzji - ze szczególnym
uwzględnieniem prac badawczych mających na celu odczytanie, uczytelnienie i
przetłumaczenie inskrypcji łacińskich (badania epigraficzne) znajdujących się na słupie
kapliczki.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej (konserwatorskiej) wraz z kosztorysem
powykonawczym.
Prace konserwatorsko- restauratorskie mają obowiązek prowadzić osoby Dosiadające kwalifikacje,
określone w art. 37a, ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wykonawcę prac zobowiązuje się do przestrzegania warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r., póz. 1265) § 13 ust. 2
pkt 1-6 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków oraz innych nie w/w przepisów niezbędnych
do wykonania zamówienia.
a) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo ministra o terminie
rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań;
b) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo ministra o terminie
podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni
przed rozpoczęciem tych czynności;
c) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo ministra o
zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu prac albo badań;
d) prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań oraz
opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i
dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych
odkryć, i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków albo ministrowi w
terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac albo badań;
e) opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w
pozwoleniu prac albo badań i przekazania tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi
zabytków albo ministrowi w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac albo badań;
f) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Dokument nr: ZP.271.2.10.2018

Otwarcie ofert: Otworzenie ofert nastąpi dnia: 16.05.2018 r. o godzinie 10;01.

Składanie ofert:
4. Miejsce, sposób i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Jaśliska, 38- 485 Jaśliska 171 w sekretariacie osobiście lub drogą pocztową, emailem
ug@iasliska.info lub faksem na nr (013) 43 10 593 w terminie do dnia 16.05.2018 r. do godz.
10;00

Miejsce i termin realizacji:
Wymagania dotyczące:
- terminu wykonania zamówienia: do 30 października 2018 r. (w uzasadnionych
okolicznościach będzie istniała możliwość wydłużenia terminu do końca listopada 2018 r.)

Wymagania:
- parametry: dokładny opis parametrów znajduje się w Programie prac konserwatorskich zał.
nr 4
- czas związania ofertą: 30 dni
- terminu płatności: 14 dni
5. Kryteria oceny ofert:
100% cena
6. Do oferty należy załączyć:
a) Ofertę Wykonawcy - załącznik nr 1,
b) Wypełniony i podpisany Projekt umowy - załącznik nr 2.
c) Dokumenty potwierdzający posiadane kwalifikacje określone w art. 37a, ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Piotr Urban tel. 134310596

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.