Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie nawierzchni asfaltowej

Przedmiot:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 57 20 446, 797 602 593
leszek.milewski@wum.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usługi:
,, Wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjeździe na teren WUM od ul. Pawińskiego "

Dokument nr: ATT/2018/EL/4907

Specyfikacja:
Dział Technicznego Utrzymania Obiektów
ul. Żwirki Wigury 81,02-091 Warszawa
Zamawiający informuję, że dniu 11. maja 2018r. o godz. 10.00 odbędzie się wizja lokalna

Składanie ofert:
1. Oferty należy złożyć, nie później niż do dnia 15 maja 2018 r. do godz. 12.00.
2. Oferty można składać w wersji papierowej na adres: ul. Żwirki i Wigury 61 pokój 009
(kancelaria Uczelni) lub w wersji elektronicznej (scan podpisanej oferty) na adres e-mail: leszek.milewski@wum.edu.pl Prosimy oznaczyć ofertę (na kopercie lub tytuł wiadomości) oferta, nr sprawy ATT/2018/E1/4907

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowy okres wykonywania usługi: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wjazd przy ul. Pawińskiego 3 w Warszawie (przy Logistyce) (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia),

Wymagania:
V. GWARANCJA
36 miesięcy na usługę oraz na wbudowane materiały i urządzenia.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie w sposób czytelny.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania ofert, a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy ATT/2018/EL/4907
3. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcy
4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
- wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert
- zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ,,ZAMIANA".
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Dla potrzeb niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest podać cenę netto za usługę, kwotę podatku VAT oraz łączną cenę z VAT.
2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego - zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
5. Cenę oferty należy podać netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).
6. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie
7. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto.
3. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.
XI. WYBÓR WYKONAWCY i SPOSÓB OGŁOSZENIA
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej zaproszeniu.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
/. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478).
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Kontakt:
Osoba do kontaktu z Wykonawcami
Leszek Milewski
w godz. 9.00-15.00
tel. 22 57 20 446, 797 602 593
e-mail: leszek.milewski@wum.edu.pl
Osobą odpowiedzialną za wizje lokalną ze strony Zamawiającego jest: Leszek Milewski. Wszelkie pytania proszę przekazywać drogą mailową na adres: leszek.milewski@wum.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.