Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
295z dziś
4050z ostatnich 7 dni
14691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kudowa Zdrój
ul. Zdrojowej 24
57-350 Kudowa-Zdrój
powiat: kłodzki
tel. 74/862-17-17, fax. 74/ 862-17-18, 074/862 17 22
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kudowa-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Projekt: ,,Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD- Kudowa-Zdrój -kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- etap III".
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pn.: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III
1. Opis przedmiotu zamówienia: zadanie obejmuje pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach termomodernizacji budynków przy ul. Zdrojowej 22a, ul. Zdrojowej 24, oraz ul. T. Kościuszki 58. Szczegółowy zakres prac stanowi zał. nr 1.

Składanie ofert:
6 Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 16.05.2018r. do godziny 14,00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju. ul. Zdrojowa 24. 57-350 Kudowa-Zdrój) oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem ,,oferta na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego - termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju ... etap III

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2018r.. miejsce realizacji usługi - teren budowy - Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie

Wymagania:
2. Sposób obliczenia ceny: cena oferty brutto
4. Kryterium wyboru ofert: najniższa cena - 100%
5. Opis warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełnia warunki jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia mogącymi pełnić funkcje nadzoru w:
branży budowlanej, posiadający uprawnienia do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
- branżowej instalacyjnej, posiadający uprawnienia do nadzorowania robót w zakresie sieci sanitarnych w tym instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
Zamawiający dopuszcza pełnienie przez 1 osobę funkcji inspektora we wszystkich w/w specjalnościach, pod warunkiem spełniania wszystkich wymaganych warunków.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia w/w warunki zobowiązany jest przedłożyć zał. nr 2 -wykaz osób spełniających wymogi wraz z kserokopia uprawnień.
8. Oferta winna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
7. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie ww. zamówienia jest p. Dorota Dąbrowska Tel. 074/862 17 22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.