Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Przedmiot:

Opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
plac Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
powiat: Poznań
tel. + 48 503 804 669
ZP6@pozim.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Park Rekreacji Starołęka Mała - opracowanie koncepcji, dokumentacji
projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego" - nr ref PIM/05/18/Z041/2018-170.
Szczegółowy zakres zamówienia - zgodnie z postanowieniami wzoru umowy w sprawie zamówienia, w
szczególności § 2.

Otwarcie ofert: 5) Termin otwarcia ofert: 14 maja 2018 r. godz. 13:15, siedziba Poznańskich Inwestycji Miejskich
sp. z o.o.

Składanie ofert:
3) Ofertę (zgodnie z zał. nr 1) zawierającą proponowane wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT
(z podaniem jego wysokości) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres:
ZP6@pozim.pl z dopiskiem w tytule malla: ,,Park Rekreacji Starołęka Mała - opracowanie
koncepcji, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego"
PIM/05/18/ZO41/2018-170. Nie otwierać przed dniem 14.05.2018r. godz. 13:15.
4) Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2018 r. do godz. 13:00 Oferty złożone po tym terminie nie
będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Terminy realizacji - zgodnie z postanowieniami § 4 wzoru umowy w sprawie zamówienia.

Wymagania:
2. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1) Oferowana przez Wykonawcę cena łącznie z podatkiem VAT (z podaniem jego wysokości) musi
zawierać wszystkie koszty i czynności niezbędne i wymagane dla realizacji zamówienia.
2) Treść oferty (zgodnie z zał. Nr 1) i jej załączniki muszą odpowiadać dokumentacji przekazywanej
w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego.
6) Warunki udziału w postępowaniu.
a) Wykonawca musi posiadać i wykazać doświadczenie w wykonaniu, w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, należycie, co najmniej 2 projektów budowlanych i/lub
wykonawczych dot. budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych (obejmujących w
szczególności: boiska i/lub siłownie zewnętrzne i/lub place zabaw) wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (oświetlenie i/lub monitoring i/lub miejsca postojowe).
Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych zamówień (nc.
referencie, poświadczenia itp. - dopuszczalna forma kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem). W przypadku powoływania się na doświadczenie podmiotów trzecich Wykonawca
zobowiązany będzie do zakontraktowania podmiotu udostępniającego zasoby w ramach
podwykonawstwa.
b) Wykonawca winien dysponować do wykonania zamówienia osobami posiadającymi
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w tym:
o Koordynatorem prac projektowych - posiadającym uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodne
z ustawą Prawo budowlane oraz co najmniej 36-miesięczne doświadczenie
w projektowaniu, w tym doświadczenie w koordynacji prac projektowych dot. co najmniej
1 projektu budowlanego i/lub wykonawczego dot. budowy obiektu sportowo-
rekreacyjnego (obejmującego w szczególności: boisko i/lub siłownię zewnętrzną i/lub
place zabaw) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie i/lub monitoring i/lub miejsca
postojowe).
Wykonawca załączy wykaz osób (Personelu), którym będzie dysponował przy realizacji umowy.
c) Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do
złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień dokumentów ofertowych, chyba że
jego oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli ww.
wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może zbadać Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych ofert.
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium:
cena (C) - waga 100 %
Kryterium Cena (C) zostanie ocenione w oparciu o wzór:
Pi(C) = (Cmin/ Ci ) x 100 x 100%
gdzie:
P,(C) - liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta ,,i" za kryterium (C)
Cmin - najniższa cena oferowana brutto spośród wszystkich badanych ofert
Ci - cena oferowana brutto badanej oferty ,,i"
100 x 100% - maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta ,,i" za kryterium (C) z uwzględnieniem wagi kryterium.
Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego Wykonawcę wynikająca ze wzoru zostanie
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
5. Informacje dodatkowe:
Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba nie uprawniona na podstawie aktualnych
ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych do oferty należy załączyć kopię Pełnomocnictwa dla
tej osoby.
Zamawiający zastrzega, w uzasadnionych przypadkach, w dowolnym momencie procedury, możliwość
żądania przedłożenia przez Wykonawców oryginałów dokumentów składanych w formie elektronicznej.
Wykonawca musi spełniać wymóg posiadania na etapie realizacji zamówienia opłaconego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
zgodnej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz
Zamawiający ustanawia wzór dokumentu (w załączeniu).
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania spółki Poznańskie inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
do zawarcia umowy z wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów udziału w niniejszym postępowaniu, niezależnie
od jego wyniku, a w szczególności związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Kontakt:
Kierownik Projektu: Agnieszka Każmierczak-Dobrowolska, tel. + 48 503 804 669, e-mail:
agnieszka.dobrowolska@pozim.pl
Wszelkie pytania do procedury zapytania należy kierować do osoby wskazanej do kontaktu lub na e-mail:
zamowienia.publiczne@pozim.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.