Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług nadzoru nad dostawą i montażem kolektorów słonecznych oraz wymianą...

Przedmiot:

Wykonywanie usług nadzoru nad dostawą i montażem kolektorów słonecznych oraz wymianą źródła ciepła

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rząśnia
ul. Kościuszki 16
98-332 Rząśnia
powiat: pajęczański
tel. 446 317 122, faks 446 317 129
gmina@rzasnia.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rząśnia
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług nadzoru nad dostawą i montażem kolektorów słonecznych oraz wymianą źródła ciepła w ramach projektu ,,Słoneczne dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka"
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego nad dostawą i montażem kolektorów słonecznych oraz wymiana źródła ciepła na biomasę w ramach projektu ,,Słoneczne dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka". Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1.Odnawialne źródła energii poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części i obejmuje: a) Część I zamówienia: Nadzór nad dostawą i montażem 256 fabrycznie nowych instalacji kolektorów słonecznych na terenie gmin Rząśnia i Lgota Wielka. Zakres prac podlegający nadzorowaniu obejmuje: - Dostawa i montaż fabrycznie nowych instalacji kolektorów słonecznych obejmujących: panele (kolektory płaskie), zestaw pompowy, zasobnik (dwuwężownicowy) ciepłej wody użytkowej, sterownik zarządzający praca instalacji, naczynia przeponowe, przewody instalacji solarnych, - Napełnienie instalacji roztworem glikolu, - Podłączenie wykonanych instalacji kolektorowych do istniejących instalacji c.w.u, - Uruchomienie i sprawdzenie (wykonanie badań, prób, regulacji instalacji kolektorowych) poprawności działania instalacji. b) Część II zamówienia: Nadzór nad dostawą i montażem nowego źródła ciepła (kotła c.o) na biomasę (pelet) w budynku Szkoły podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej. Zakres prac podlegający nadzorowaniu obejmuje: - Demontaż 2 starych kotłów c.o na węgiel, - Dostawa i montaż nowego źródła ciepła (kotła c.o) na biomasę (pelet) o mocy 299 kW, - Dostawa i montaż niezbędnego osprzętu dla pieca, - Dostosowanie istniejącej instalacji grzewczej do wymogów nowego źródła ciepła, - Wykonanie adaptacji pomieszczenia na magazyn opału dla nowego źródła ciepła 3. Szczegółowy opis prac podlegających nadzorowaniu dla Części I zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ natomiast szczegółowy opis prac podlegających nadzorowaniu dla Części II zamówienia określa załącznik nr 2 SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: Nadzór nad dostawą i montażem 256 fabrycznie nowych instalacji kolektorów słonecznych na terenie gmin Rząśnia i Lgota Wielka.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Nadzór nad dostawą i montażem 256 fabrycznie nowych instalacji kolektorów słonecznych na terenie gmin Rząśnia i Lgota Wielka. Zakres prac podlegający nadzorowaniu obejmuje: - Dostawa i montaż fabrycznie nowych instalacji kolektorów słonecznych obejmujących: panele (kolektory płaskie), zestaw pompowy, zasobnik (dwuwężownicowy) ciepłej wody użytkowej, sterownik zarządzający praca instalacji, naczynia przeponowe, przewody instalacji solarnych, - Napełnienie instalacji roztworem glikolu, - Podłączenie wykonanych instalacji kolektorowych do istniejących instalacji c.w.u, - Uruchomienie i sprawdzenie (wykonanie badań, prób, regulacji instalacji kolektorowych) poprawności działania instalacji. 2. Szczegółowy opis prac podlegających nadzorowaniu dla Części I zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Nadzór będzie pełniony w branży elektrycznej i sanitarnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71248000-8, 71631300-3, 71247000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Częstotliwość pobytu na budowie inspektora nadzoru 20,00
Doświadczenie osoby sprawującej nadzór 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Nadzór nad dostawą i montażem nowego źródła ciepła (kotła c.o) na biomasę (pelet) w budynku Szkoły podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nadzór nad dostawą i montażem nowego źródła ciepła (kotła c.o) na biomasę (pelet) w budynku Szkoły podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej. Zakres prac podlegający nadzorowaniu obejmuje: - Demontaż 2 starych kotłów c.o na węgiel, - Dostawa i montaż nowego źródła ciepła (kotła c.o) na biomasę (pelet) o mocy 299 kW, - Dostawa i montaż niezbędnego osprzętu dla pieca, - Dostosowanie istniejącej instalacji grzewczej do wymogów nowego źródła ciepła, - Wykonanie adaptacji pomieszczenia na magazyn opału dla nowego źródła ciepła 2. Szczegółowy opis prac podlegających nadzorowaniu dla Części II zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Nadzór będzie pełniony w branży elektrycznej i sanitarnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71248000-8, 71631300-3, 71247000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby sprawującej nadzór 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 71248000-8,71631300-3,71247000-1

Dokument nr: 554982-N-2018, UGB.271.8.2018.PC

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rzasnia.pl, www.rzasnia.eobip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16 98-332 Rząśnia sekretariat (pokój nr 11)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-17, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla części I zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ. Dla części II zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla części I zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ. Dla części II zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części I zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeśli: a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi nadzoru inwestorskiego lub inwestora zastępczego czy inżyniera kontraktu obejmującego usługi nadzoru nad montażem instalacji kolektorów słonecznych obejmujących minimum 200 instalacji kolektorowych każde zadanie podlegające nadzorowaniu. Wykonawca musi przedstawić dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykazane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Zamawiający informuje, że uzna za właściwe również dowody tzn. referencje bądź inne dokumenty jeśli z ich treści będzie wynikać, że montaż instalacji kolektorów słonecznych nad którym był sprawowany nadzór wykonany był w trybie robót budowlanych. Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej dla spełnienia przedmiotowego warunku. b) wykaże, iż dysponuje, co najmniej jedną osobą, które pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiadających określone przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalnościach: - instalacyjnej bez żadnych ograniczeń obejmującej zakres sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu oraz posiadającymi co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru. Wymagane jest doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, nad minimum jednym zadaniem dotyczącym wykonania minimum 200 instalacji kolektorowych w ramach jednego kontraktu; - elektrycznej bez żadnych ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych w tym zakresie; Dla części II zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeśli: a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego lub inwestora zastępczego czy inżyniera kontraktu obejmującego usługi nadzoru nad montażem nowego źródła ciepła na biomasę o mocy nie mniejszej niż 290 kW. Wykonawca musi przedstawić dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykazane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Zamawiający informuje, że uzna za właściwe również dowody tzn. referencje bądź inne dokumenty jeśli z ich treści będzie wynikać, że montaż kotła na biomasę wykonany był w trybie robót budowlanych, b) wykaże, iż dysponuje, co najmniej jedną osobą, które pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu oraz posiadającymi co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, - elektrycznej oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawce, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów i oświadczeń: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1785) zgodnie z wzorem nr 6 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawce, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów i oświadczeń: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór wykazu dla części I zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ natomiast wzór wykazu dla części II zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 10 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) Część I zamówienia 600,00 zł (słownie złotych: sześćset złotych). b) Część II zamówienia 300,00 zł (słownie złotych: trzysta złotych)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.