Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Brzeźniu
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
powiat: sieradzki
Telefon: 43-820-30-26 43-820-30-24 43-820-30-98
aandrych@brzeznio.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Brzeźnio
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 w m. Próba polegająca na budowie chodnika" opisany został w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

CPV: 71 24 00 00, 71 30 00 00

Otwarcie ofert: 3) Termin otwarcia ofert: w ciągu 3 dni od upływu terminu składania ofert.

Składanie ofert:
1) Ofertę cenową (formularz ofertowy) należy złożyć w Urzędzie Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, I piętro, pok. Nr 17 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy oraz napisem:
Oferta na Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 w m. Próba polegająca na budowie chodnika"
2) Termin składania ofert:
do dnia: 17 maja 2018 roku (czwartek) godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji usługi:
od dnia podpisania umowy do 15 października 2018 roku.

Wymagania:
Wykonawca udzieli inwestorowi pisemnej gwarancji jakości na wykonany odebrany projekt budowlany na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru projektu budowlanego.
Okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia jest równy okresowi gwarancji.
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Opis warunków udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty na potwierdzenie ich spełniania oraz dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego sposobu spełnienia warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę (zał. Nr 2).
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego sposobu spełnienia warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę (zał. nr 2).
2
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej wartości minimum 50 000 zł, na podstawie której została wykonana lub jest wykonywana:
- jedna robota budowlana polegająca na budowie chodnika o długości minimum 500 mb,
- Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę do wykonania niniejszego zamówienia posiadania następującej osoby/osób wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wskazać do wykonania niniejszego zamówienia posiadanie osób wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami:
- osoba zaproponowana do pełnienia funkcji projektanta powinna spełniać następujące warunki:
- minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej,
Wykonawca załączy również do oferty kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa dla wskazanej osoby.
Zamawiający uzna powyższe uprawnienia lub analogiczne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania), oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zgodnie z formularzem nr 5 do zapytania ofertowego.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych
3
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);
6. Warunki płatności:
1. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy po odbiorze kompletnego przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
2. Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.
7. Odpowiedzialność odszkodowawcza
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następującej wysokości:
a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (termin na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi 7 dni),
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.
4) za niedotrzymanie innych terminów zawartych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.
2) w przypadku nieterminowego uregulowania Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.
3) w przypadku niedotrzymania innych terminów zawartych w umowie Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
8. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100%
9. Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca w formularzu ofertowym określi:
4
- wykonanie dokumentacji projektowej:
cenę netto ogółem, VAT i cenę brutto ogółem za całość zamówienia.
2) Zamawiający wybierze ofertę cenową wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie brutto za całość usługi.
4) Oferta złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6) Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
7) Termin związania ofertą cenową wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W przypadku korzystania z innych niż pisemna form porozumiewania, Strony mogą żądać potwierdzenia otrzymania informacji bądź dokumentu.
9) Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub e-mailową w ciągu dwóch dni od dnia rozstrzygnięcia. Wyniki postępowania zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Następnie z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Kontakt:
3) W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udzielają:
Andrzej Andrych - w zakresie przedmiotu zamówienia
Agnieszka Kołaczek - w zakresie procedury
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się porozumiewanie drogą:
- pisemną, telefoniczną tel. 43 820-30-26, faxem - nr 43 820-36-71, lub e-mailem aandrych@brzeznio.pl, akolaczek@brzeznio.pl
Pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.