Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyzy dendrologicznej drzew

Przedmiot:

Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyzy dendrologicznej drzew

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki
powiat: żyrardowski
+48 46 854 50 10
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wiskitki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu ekspertyzy dendrologicznej 24 sztuk drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny zlokalizowanych w pasie drogowym w miejscowości Guzów-Osada przy ul. Łubieńskich (działka o nr ew. 20 obręb Guzów Cukrownia). Przedmiotowa nieruchomość jest wpisana w rejestr zabytków ruchomych województwa mazowieckiego układ ruralistyczny Guzowa (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski).
2. Ekspertyza dendrologiczna wykonana dla każdego drzewa oddzielnie musi obejmować:
a. określenie wieku i podstawowych parametrów (wysokość, pierśnica, grubość kory, średnica i zasięg korony, jej sylwetka),
b. ocenę stanu zdrowotnego, statyki,
c. ocenę wartości przyrodniczych,
d. analizę zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego (dla ludzi i obiektów budowlanych),
e. określenie szczegółowego zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, w tym ew. wykonania zabezpieczeń, a także określenie pilności wykonania tych prac dla poszczególnych drzew,
f. wyznaczenie drzew do usunięcia ze względu na bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,
g. kosztorys dla wskazanego zakresu prac pielęgnacyjnych wynikających z wykonanej ekspertyzy dendrologicznej.
h. ocenę stanu wnętrza pnia danego drzewa wykonaną metodą nieinwazyjną,
i. wykonanie dokumentacji fotograficznej,
j. sporządzenie dokumentacji dla każdego drzewa oddzielnie w postaci metryki-konspektu, k. wykonanie lokalizacji drzew w formie mapy.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.
4. Zamawiający zastrzega, że wycena realizacji przedmiotu zamówienia, winna nastąpić po zapoznaniu się Wykonawcy z przedmiotem prac w terenie.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 14.05.2018 r., do godz. 10.00.
1. Oferty można:
? dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki w zamkniętej kopercie opisanej ,,Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej -Guzów";
? faxem na numer: 46 855-41-54.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia: do 22 czerwca 2018 r.

Wymagania:
III. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1);
IV. Kryteria oceny ofert:
Cena- 100%.
V. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.
VI. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
IX. Informacje o formalnościach:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcą środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: odwołanie, skarga.
5. Gmina Wiskitki otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" dla zadania ,,Pielęgnacja i przycięcie drzew przy ulicy Łubieńskich" w miejscowości Guzów-Osada.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.