Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa chodnika

Przedmiot:

Przebudowa chodnika

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prezydent Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
powiat: Biała Podlaska
tel. 83 343 66 92, fax. 83 343 70 64,
zamowienia@bialapodlaska.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika na ulicy Mikołaja Kopernika
w Białej Podlaskiej.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
1) przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
2) mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
3) wzór umowy, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kosztorys ofertowy sporządzony
metodą uproszczoną (przygotowany zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi
załącznik nr 1 do SIWZ);
4. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości wykonania przedmiotu
umowy na okres 5 lat od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

CPV: 45233222-1

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie nastąpi w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, pok. 116 o godzinie 10:15.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej pok. nr 8
w zamkniętej kopercie z napisem ,,Oferta na przebudowę chodnika na ulicy
Mikołaja Kopernika w Białej Podlaskiej" w terminie do 16.05.2018 r. do godziny
10:00.

Miejsce i termin realizacji:
1) rozpoczęcie robót: 2 (dwa) dni po podpisaniu umowy
2) zakończenie robót: 31 lipca 2018 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie albo
przebudowie albo remoncie chodnika o zakresie nie mniejszym niż 400 m2 oraz
dołączyć referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych
robót - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (zgodnie z załącznikiem
nr 5 do niniejszej specyfikacji - wykaz robót budowlanych).
2. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu osób
trzecich na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł (słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia.
VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. formularz oferty - załącznik nr 4,
2. kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną;
3. wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5 + referencje, protokoły odbioru -
kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem potwierdzające należyte
wykonanie robót,
4. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną 50 000,00 zł
VII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie
z niniejszym SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo przesłać tylko jedną ofertę.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę.
2. Cena brutto oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji całego
przedmiotu zamówienia.
X. Kryterium oceny oferty.
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteriumprzypisując
mu odpowiednio wagę procentową:
cena oferty brutto - 100%
Cena najtańszej oferty
Cena ofertowa brutto = ----------------------------------------- x 100 pkt
Cena badanej oferty
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomimy oferentów e-mailem.

Kontakt:
V. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Nazwisko i imię Stanowisko służbowe Tel./e-mail
Władysław Skwarzyński
Wydział Inwestycji
UM pok. Nr 20
w godz. 7:30-15:30
Tel.:83-341-69-72
wladyslaw.skwarzynski@bialapodlaska.pl
Ewa Zazula
Referat Zamówień Publicznych
UM pok. Nr 116
w godz. 7:30-15:30
Tel.:83-341-61-43
ewa.zazula@bialapodlaska.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.