Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4009z ostatnich 7 dni
14650z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług administrowania i wsparcia infrastruktury teleinformatycznej oraz...

Przedmiot:

Świadczenie usług administrowania i wsparcia infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu i systemów multimedialnych

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp.z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. 404
61-441 Poznań
powiat: Poznań
tel. 616 686 984, faks 616 686 992
zamowienia@wcwi.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w SIWZ
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług administrowania i wsparcia infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu i systemów multimedialnych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług administrowania i wsparcia infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu i systemów multimedialnych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., dalej jako ,,Zamówienie". Zamówienie realizowane będzie w budynkach nr 398A i 398B, nr 400, nr 404, nr 406 posadowionych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 roku oraz w budynku posadowionym w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją Zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z Zamawiającym określone zostały w OPZ stanowiącym Część III do SIWZ oraz we Wzorze umowy stanowiącym Część II do SIWZ

CPV: 64214000-9,64214000-9,72910000-2,72700000-7,72600000-6,72100000-6

Dokument nr: 554835-N-2018, ZP/WCWI/2018/08

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wcwi.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-17, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 22 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Odstępuje się od opisu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Odstępuje się od opisu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zdolność techniczna Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum 2 (słownie: dwa) usługi: a) której okres świadczenia usługi obejmował co najmniej 12 (słownie: dwanaście) miesięcy, b) której wartość była nie mniejsza niż: 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto, c) która polegała na świadczeniu usług administrowania i wsparcia infrastruktury teleinformatycznej w obiektach usługowych (PKOB 121-126). Kwoty przywołane powyżej odnosi się do wartości brutto. 2. Zdolność zawodowa Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada autoryzację systemów zastosowanych w obiektach Zamawiającego uprawniającą do serwisowania systemów będących na gwarancji, a w szczególności że dysponuje co najmniej: 1) jedną osobą z aktualnym certyfikatem serwisowym UNIFY Implementation & Support Expert OpenScape Enterprise w zakresie obsługi systemów teleinformatycznych Hipath 4000 oraz powiązanych z nim środowisk aplikacyjnych, ((lub równoważnych potwierdzających kompetencje w zakresie instalacji i konfiguracji systemu telekomunikacyjnego Zamawiającego) 2) jedną osobą z aktualnym certyfikatem serwisowym UNIFY Implementation & Support Expert OpenScape Business oraz powiązanych z nim środowisk aplikacyjnych (lub równoważnych potwierdzających kompetencje w zakresie instalacji i konfiguracji systemu telekomunikacyjnego Zamawiającego) 3) jedną osobą z aktualnymi certyfikatami firmy CONTEC z zakresu administracji systemami taryfikacyjnymi firmy CONTEC SQL (lub równoważnymi potwierdzającymi kompetencje w zakresie z zakresu administracji systemami taryfikacyjnymi Zamawiającego) 4) jedną osobą z kompetencjami pozwalającymi na obsługę istniejących systemów sieciowych i aktualnymi certyfikatami Extreme Certified Expert (lub równoważnymi potwierdzającymi kompetencje w zakresie obsługi istniejących systemów sieciowych Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza możliwość by wszystkie ww. uprawnienia i kompetencje posiadała jedna osoba, którą Wykonawca będzie posługiwał się w toku realizacji Zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Na potwierdzenie wykazania spełniania warunku zdolności technicznej Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi na żądanie Zamawiającego w trybie art. 24aa ust.1 i art. 26 ust. 2 Ustawy, oświadczenie/wykaz, których formularz stanowi Załącznik Nr 3 do IDW oraz przedstawi dowody, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 2. Na potwierdzenie wykazania spełniania warunku zdolności zawodowej Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi na żądanie Zamawiającego w trybie art. 24aa ust.1 i art. 26 ust. 2 Ustawy, oświadczenie/wykaz, których formularz stanowi Załącznik Nr 4 do IDW oraz przedstawi dowody, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przykładowy wykaz wykonanych usług stanowi załącznik nr 3 do IDW. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Przykładowy wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 4 do IDW.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku podpisania oferty, oświadczenia, bądź dokumentu albo poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewskazaną w dokumencie rejestrowym do reprezentowania Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i do zawarcia Umowy - w przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie Zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zasobach innych podmiotów do wykonania Zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania Zamówienia, przedstawiając w tym celu dokumenty zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Wzór takiego oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 5 do IDW.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.