Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
powiat: rawski
Tel: (46) 814 42 41, Fax: (46) 814 42 41
marek.kobylecki@rawam.ug.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rawa Mazowiecka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Rawa Mazowiecka planuje realizację zadania p.n. : ,,Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Kurzeszyn Gmina Rawa Mazowiecka w związku z tym uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację w/w zadania na niżej określonych warunkach.
Podstawowe informacje.
Nazwa nadania zamówieniu : Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania
p.n. : ,,Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Kurzeszyn Gmina Rawa Mazowiecka , -z podziałem na podzadania nr 1,2,3,4
Cel zadania : Poprawa funkcjonowania sieci wod-kan.
Inwestor/ Zamawiający : Gmina Rawa Mazowiecka,
al. Konstytucji 3 maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka wojt@rawam.ug.gov.pl fax. 46-814-42-41
Użytkownik : Gminny Zakład ds. Eksploatacji
Wodociągów i Kanalizacji, al. Konstytucji 3 maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
Miejsce inwestycji: Nowy Kurzeszyn -nr obr. ew. 50
nrew. dz. 98/1,98/2,99/1,99/2 il00/l-przebudowa sieci wodociągowej - podzadanie nr 1,
nrew.86/6/,86/7 i 141-przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej-podzadanie nr 2, nr ew. dz.129/8,/129/9,130/6,130/7,131/1-przebudowa sieci wodociągowej-podzadanie nr 3,
nr ew. dz.226,79-
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej-podzadanie nr 4,
Podstawowe informacje o planowanym zadaniu-podzadaniach.
-podzadanie nr 1, obejmuje przebudowę sieci wodociągowej polegającej na wykonaniu czterech przyłączy bezpośrednio z istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się na działkach nr ew. 98/1, 98/2 ,99/1 ,99/2 i 100/1 przy granicy z drogą wojewódzką DW 707.
-podzadanie nr 2, obejmuje przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej polegającej na rozdziale sieci kanalizacyjnej i budowę dwóch niezależnych przyłączy kanalizacji sanitarnej w postaci kompaktowych pompowni do kanalizacji ciśnieniowej. Ścieki sanitarne zostaną skierowane do studzienki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej znajdującej się pasie drogi wojewódzkiej 707 nr ew. dz. 226. Przepompownie zostaną zasilone w energię elektryczną z instalacji znajdujących się na owych działkach.
-podzadanie nr 3, obejmuje przebudowę sieci wodociągowej polegającej na wykonaniu dwóch przyłączy bezpośrednio z istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się na działce nr ew. 79 (pas drogi powiatowej) i projektowanej sieci wodociągowej na działce nr ew.126 (pas drogi wewnętrznej).
-podzadanie nr 4, obejmuje budowę odcinka długości około 90 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne w pasie drogi powiatowej działka nr ew. 79 i wojewódzkiej DW 707 nr ew.226.
Umiejscowienie przebudowywanej sieci wod-kan. i budowa nowych przyłączy zostało pokazane na poglądowych mapkach stanowiącym załącznik do zaproszenia. Działki na których będzie projektowane Podzadanie nr 1 i 2 zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania są położone w terenach ochrony archeologicznej.

Dokument nr: IGM.7011.4.1.2018

Składanie ofert:
Warunki dotyczące złożenia oferty:
1. Oferty pisemne należy składać na załączonym formularzu ofertowym w sekretariacie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka przy Al. Konstytucji 3 Maja 32 pok. 202, 96-200 Rawa Mazowiecka lub przesłać listownie, faksem e-mailem na adres Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 16.05.2018r. do godz. 15M.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia.
1. Wykonania dokumentacji projektowej:
a) Projekt budowlany do 15.08.2018 r.,
b) Projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, do 31.08.2018 r.,
2. Uzyskanie pozwolenia na budowę 15.09.2018 r.

Wymagania:
Zakres dokumentacji projektowej odnośnie przedmiotowego zamówienia do opracowania przez Wykonawcę obejmuje;
1. Mapę zasadniczą do celów projektowych,
2. Dokumentacje geotechniczną dla określenia warunków gruntowo-wodnych,
3. Projekt budowlany (P B),
4. Projekt wykonawczy (P W),
5. Przedmiar robót (P R), kosztorys inwestorski (KI), kosztorys ofertowy (K O),
6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),
7. Uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych prawem potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę a szczególności uzyskanie decyzji środowiskowej dla podmiotowego przedsięwzięcia.
8. Uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na budowę.
Dokumentację projektową należ)? wykonać zgodnie z: art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. Dz.U. 2016.290 , rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz. U. 2012.462 w sprawie szczególowego zakresu i formy projektu budowlanego.
W celu zapewnienia zgodności wykonanej dokumentacji z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzona dokumentacja powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczególowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia J8 maja 2004 r. w sprawne określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych oh'eślonych w programie funkcjonalno-uźylkowym.
Dokumentację należy wykonać : PW, PB w 5-ciu egzemplarzach PR, KI, KO w 3-trzech egzemplarzach
Warunki płatności:
1. Zakłada się następujące etapy płatności:
-20% całości wynagrodzenia po wykonaniu mapy do celów projektowych oraz koncepcji
-40% całości wynagrodzenia po przekazaniu zamawiającemu projektu budowlanego, -20% całości wynagrodzenia po przekazaniu zamawiającemu projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, -20% całości wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Wymagania dotyczące praw autorskich oraz inne ustalenia:
1. Wykonawca projektu zobowiązany jest do niezwłocznego i nieodpłatnego wyjaśniania zamawiającemu wątpliwości odnośnie wykonanej dokumentacji projektowej.
2. Wykonawca projektu przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji.
3. Wykonawca wraz z wykonaną dokumentacją projektową przekaże zamawiającemu oświadczenie o przysługiwaniu mu pełni praw autorskich do wykonanej dokumentacji projektowej oraz, że wykonana dokumentacja nie narusza praw osób trzecich.
4. W przypadku, kiedy autorzy projektów z przyczyn od nich niezależnych nie będą mogli pełnić nadzoru autorskiego lub dokonać zmian wynikających z potrzeby: zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania innych materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd., zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonywania tych czynności innym osobom posiadającym stosowne uprawnienia budowlane.
Warunki udzjelenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej:
1. Zakłada się, że wynagrodzenie za dokumentację projektową nie przekroczy wartości 30.000 euro netto (przy kursie 1 euro=4,3117 zł) czyli będzie poniżej progu obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

Kontakt:
Kontakt z ramienia:
-inwestora: Hubert Kozłowski tel.46-814-45-46 hubert.kozlowski@rawam.ug.gov.pl,
Marek Kobyłecki tel.46-814-45-46 marek.kobylecki@rawam.ug.gov.pl.
-użytkownika : Ryszard Polanowski tel. 46-814-47-27 gzwik@rawam.ug.gov.pl,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.