Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Likwidacja palenisk węglowych- zmiana na ogrzewanie gazowe

Przedmiot:

Likwidacja palenisk węglowych- zmiana na ogrzewanie gazowe

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
powiat: Kraków
tel.: 12/ 616-61-27, 12/ 616-61-28, fax: 12/ 616-61-29
zbk@zbk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Likwidacja palenisk węglowych- zmiana na ogrzewanie gazowe: Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania z indywidualnym kotłem gazowym dwufunkcyjnym w lokalu mieszkalnym GMK nr 9 w
budynku przy ul. Garbarskiej 7 w Krakowie- zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją projektową,
które znajdują się pod linkiem:
https://www.dropbox.com/sh/tecwg4bq0a5m811 /A AD3BxGfł lYzyY 1 SgQOLgDznta?dl=0
Lokal mieszkalny przy ul. Garbarskiej 7/9 o powierzchni 63,72 m2 posiada instalację gazową, gazomierz w
klatce schodowej, 2 paleniska węglowe do likwidacji.

Dokument nr: TT.24-430-557/18/NZ

Składanie ofert:
Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 17.05.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie
Zamaw iającego, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, Punkt Obsługi Mieszkańców na parterze.

Miejsce i termin realizacji:
2. Pożadany/wymagany termin realizacji umowy: 70 dni od dnia zawarcia umowy

Wymagania:
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące do
pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania w wysokości 10% wartości brutto
umowy. Zabezpieczenie ma zostać wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego, konto nr:
80 1020 2892 0000 5002 0590 1659.
3. Wymagany minimalny okres gwarancji- 36 miesięcy.
4. Kryteria oceny propozycji cenowej- Cena 100 %
5. Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty:
1) formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru;
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną dokumenty poświadczające:
- posiadanie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych (z zakresie przedmiotu zamówienia) wraz z aktualnym zaświadczeniem
potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego - dotyczy osoby przewidzianej
do kierowania robotami.
- należyte wykonanie w ostatnich 5 latach (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie)
przed terminem wyznaczonym na składanie propozycji cenowych, co najmniej 2 robót polegających na
wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania z kotłem gazowym dwufunkcyjnym.
6. Opis sposobu obliczenia ceny podawanej w propozycji cenowej
Cenę należy obliczyć w oparciu o przedmiar robót/opis przedmiotu zamówienia/.
Cena jest obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
,,Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z indywidualnym kotłem gazowym dwufunkcyjnym w
lokalu mieszkalnym GMK nr 9 w budynku przy ul. Garbarskiej 7 w Krakowie." Propozycja otrzymana
przez Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.
9. Jeżeli cena zawarta w propozycji cenowej przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na
realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z
wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą propozycję cenową.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub nie zawarcia umowy z
wykonawcą jeżeli wystąpią okoliczności świadczące o tym, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, lub pojawi się potrzeba pilnego wykonania innego zamówienia ze środków przeznaczonych na
realizację przedmiotowego zamówienia, lub z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Edyta Stempak , telefon 12/616-62-31.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.