Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4009z ostatnich 7 dni
14650z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny
powiat: białostocki
tel. 857 132 880, faks 857 132 881
g.komunalna@juchnowiec.gmina.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Juchnowiec Kościelny
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej oraz sieci wodociągowej w Niewodnicy Nargilewskiej
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej oraz sieci wodociągowej w Niewodnicy Nargilewskiej. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych przepisami art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności: 1) posiadanie dokładnej znajomości dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, 2) sprawowanie na bieżąco kontroli robót w zakresie zgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą wykonawcy robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz przepisami Prawa budowlanego, 3) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez wykonawcę robót gotowości do odbioru, 4) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających prawidłowość techniczną (zgodną ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej) realizowanej inwestycji, 5) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, a ponadto udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową, z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, 6) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nie uzasadnionej przerwy w realizacji robót przez wykonawcę i podwykonawców, 7) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności przed ich wbudowaniem, 8) sprawdzanie wykonanych robót, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 9) żądanie usunięcia przez wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad, 10) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 11) udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzenie gotowości do odbioru, 12) przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad, 13) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego, 14) potwierdzenie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez wykonawcę robót budowlanych i zapłaty mu wynagrodzenia, 15) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji, 16) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, 17) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 18) rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego proponowanego przez wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych, 19) poświadczenie terminu zakończenia robót, 20) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 21) rozliczenie umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 22) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, 23) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku realizowaną inwestycją, 24) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego, 25) przygotowanie i załatwianie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji 26) dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót w czasie trwania okresu gwarancyjnego, 27) zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych w okresie gwarancyjnym wad, usterek i awarii i ustalanie terminów ich usuwania, 28) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad, usterek i awarii zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania, 29) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia Zamawiającemu wniosku dotyczącego ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego, 30) inne zadania wynikające z przepisów prawa. Zakres usługi polega na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej w Niewodnicy Nargilewskiej, na działkach nr geod.: 12/3, 20, 35, 38, 43/11, 43/12, 50, 56, 58, 85 położonych w obrębie geod. Niewodnica Nargilewska, na działce nr geod. 212 położonej w obrębie geod. Solniczki oraz na działce nr geod. 235 położonej w obrębie geod. Niewodnica Nargilewska Kolonia, w jednostce ewidencyjnej gm. Juchnowiec Kościelny, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok, szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacja projektowa dotycząca postępowania na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Juchnowiec Kościelny (nr sprawy: IGK.271.2.23.2017), dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/

Dokument nr: 500101832-N-2018, IGK.271.2.19.2018

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Kolejne postępowanie na wykonanie przedmiotowego zamówienia prowadzone również w trybie przetargu nieograniczonego zostało wszczęte w dniu 16.04.2018 r., zaś ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 545871-N-2018, z terminem składania ofert 24.04.2018 r. godz. 12:00. W niniejszym postępowaniu również do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Zamawiający w dniu 24 kwietnia 2018 r. unieważnił postępowanie. Wobec powyższego, w celu udzielenia zamówienia na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający podjął działania udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, po przeprowadzeniu negocjacji z jednym Wykonawcą.

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze względu na wystąpienie okoliczności określonych w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), ponieważ w dwóch uprzednich postępowaniach, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Konieczność wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp dla przedmiotowego zadania wynika z faktu, iż Gmina Juchnowiec Kościelny zawarła umowę z Wykonawcą robót budowlanych na realizację zamówienia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowe oraz sieci wodociągowej w Niewodnicy Nargilewskiej. Zamówienie to wymaga nadzoru inwestorskiego. W budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe na powyższy cel. Zamawiający przeprowadził dwa kolejne postepowania na nadzór inwestorski w trybie przetargu nieograniczonego, które zostały unieważnione ze względu na brak ofert. Pierwszy przetarg nieograniczony został wszczęty w dniu 19.03.2018 r., a ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 533372-N-2018, z terminem składania i otwarcia ofert na dzień 27.03.2018 r. Do upływu terminu przewidzianego na składanie ofert nie złożono żadnej oferty, dlatego Zamawiający w dniu 27 marca.2018 r. unieważnił postępowanie. Kolejne postępowanie na wykonanie przedmiotowego zamówienia prowadzone również w trybie przetargu nieograniczonego zostało wszczęte w dniu 16.04.2018 r., zaś ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 545871-N-2018, z terminem składania ofert 24.04.2018 r. godz. 12:00. W niniejszym postępowaniu również do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Zamawiający w dniu 24 kwietnia 2018 r. unieważnił postępowanie. Wobec powyższego, w celu udzielenia zamówienia na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający podjął działania udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, po przeprowadzeniu negocjacji z jednym Wykonawcą.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
BIAL - INWEST, seal27@wp.pl, ul. Zagórna 37/17, 15-820, Białystok, kraj/woj. podlaskie
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
BIAL - INWEST, seal27@wp.pl, ul. Zagórna 37/17, 15-820, Białystok, kraj/woj. podlaskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.