Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
269z dziś
4024z ostatnich 7 dni
14665z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inspektorski całego procesu inwestycyjnego

Przedmiot:

Nadzór inspektorski całego procesu inwestycyjnego

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urzad Gminy Nowa Słupia
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Słupia
powiat: kielecki
tel.: (41) 31 78 700
urzad@nowaslupia.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Nowa Słupia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
nadzór inspektorski całego procesu inwestycyjnego we
wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: ,,Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia " oraz wszystkie
czynności wynikające z prawa budowlanego, w tym w szczególności: nadzór nad wykonaniem
robót w sześciu budynkach użyteczności publicznej obejmujących następujące zadania:
Część I - Termomodernizacja budynku po byłym posterunku, policji w Nowej Słupi,
ul. Staszica 18,26 - 006 Nowa Słupia,
Część II - Termomodernizacja budynku przedszkola w Rudkach, ul. Chełmowa 11,
26 - 006 Nowa Słupia.,
Część III - Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Rudkach, ul. Chełmowa 1,
26 - 006 Nowa Słupia,
Część IV- a) Termomodernizacja budynku zespołu szkół w Rudkach, ul. Szkolna 2,
26 - 006 Nowa Słupia,
b) Termomodernizacja budynku klubu sportowego w Rudkach,
ul. Staszica 1,26 - 006 Nowa Słupia
Część V - Termomodernizacja budynku Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich
w Rudkach, ul. Staszica 8,26 - 006 Nowa Słupia.

Dokument nr: RIFS.ZO.271,31.2018

Otwarcie ofert: 7.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2018 r. o godzinie 12;15 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 16.

Specyfikacja:
Ogłoszenie oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych są zamieszczone i udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego -
adres strony: http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/

Składanie ofert:
7.3 Termin składania ofert upływa dnia 17.05.2018 r. godz. 12;00.
7.1 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:
Sekretariat Urzędu Gminy Nowa Słupia ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

Wymagania:
2.2 Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, innymi obowiązującymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób
określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Nadzór ma
być wykonywany w ten sposób, iż Wykonawca musi być obecny minimum raz w tygodniu w
czasie trwania inwestycji na placu budowy w/w inwestycji. Szczegółowy zakres obowiązków
inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony projekt umowy.
2.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostaną mu przyznane.
6. Dodatkowe informacje:
6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do: negocjacji z wybranym oferentem/oferentami
w sytuacji np. gdy we wszystkich złożonych ofertach proponowana cena brutto za wykonanie
usługi przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania.
6.2 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie
naruszy to zasady konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może
również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
6.3 Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania w toku badania i oceny oferty
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów,
danych i informacji.
7.2 Oferty należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie
oznaczonej napisem: ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej - Gmina Nowa Słupia nie otwierać przed dniem 17.05.2018 r.
Oferty złożone po tym
terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową czy kurierską.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.