Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
204z dziś
3959z ostatnich 7 dni
14600z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania instalacji p.poż. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel.: (34) 3682515 tel.: (34) 3682499, - tel. 34 363 12 70, tel. 34 368 24 61 wew. 58
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania instalacji p.poż. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bienia 16 w Częstochowie, polegającej na wyposażeniu budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z zaworami 52 umieszczonymi na pionie nawodnionym, która dostosuje budynek do wymagań przepisów p-poż w zakresie przewidzianym Decyzją nr 40/2017/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z dnia 12.06.2017 r.
2. Dokumentacja techniczna winna zawierać:
a) projekt budowlano-wykonawczy instalacji p.poż.,
b) kosztorys inwestorski dla powyższych robót, sporządzony w oparciu o KNR-y,
c) przedmiar robót, sporządzony w oparciu o KNR-y,
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
e) informację BIOZ,
f) uzgodnienie projektu i kosztorysu inwestorskiego ze Wspólnotą Mieszkaniową,
g) oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia wymagane obowiązującymi przepisami.
3. Wybór oferty będzie dokonany przez Wspólnotę Mieszkaniową.
4. Oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona w zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.

Specyfikacja:
Załączniki:
1. Załącznik m* 1 - druk oferta
2. Załącznik nr 2 - wzór wykazu usług
3. Załącznik nr 3 - wzór umowy
4. Załącznik nr 4 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. ul. POW 24, 42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2018 r. do godz. 15:00.
3) w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na:
,,Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania instalacji p.poż. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bienia 16
w Częstochowie"

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.07.2018 r.

Wymagania:
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Wykaz usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowych zgodnych z przedmiotem zamówienia, które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o wartości ogólnej co najmniej 7 000,00 zł netto (słownie: siedem tysięcy zł), zawierający daty wykonanych lub wykonywanych usług nazwę i adres podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, przedmiot -
opis wykonanych lub wykonywanych usług, wartość usług netto, sporządzony przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Do wykazu powinny być dołączone dowody (referencje) potwierdzające, że usługi zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania usług wykraczających poza zakres zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu usług należy wpisać wartość usług netto zgodnych z zakresem zamówienia.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami łub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. *
5. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie łub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.*
6. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał minimum jedną osobę z uprawnieniami projektowymi określonymi przepisami Prawa budowlanego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Wykaz winien być sporządzony przez Wykonawcę według wzoru - załącznika nr 4 do niniejszego zaproszenia.
Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień projektantów.
*W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione na spółkę, jak i na każdego z jej wspólników lub oświadczenia dotyczące spółki i jej wspólników.
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2 i 6 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty, natomiast dowody (referencje), o których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem
Dokumenty wymienione w pkt V.3 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V.4 i 5 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem w przypadku składania przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast oświadczenia własne Wykonawcy muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty.
VIII. Kryteria oceny oferty:
1. Kryterium oceny oferty stanowi oferta z najniższą ceną.
2. Wyliczenie punktów celem wyboru najkorzystniejszej oferty dokonane zostanie z zastosowaniem wzoru:
(Cn:Cb) x 100 % = ilość punktów
gdzie
Cn - cena brutto oferty z najniższą ceną
Cb - cena brutto oferty badanej
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.
6. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy winno być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
X. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Wykonawcami.
XII. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie.

Kontakt:
1. Robert Krupa - tel. 34 363 12 70, informacje techn., OE III,
2. Robert Wolski - tel. 34 368 24 61 wew. 58, informacje techn., referat DTR.
3. Jarosław Niezgoda - tel. 34 368 24 61 wew. 61, zamówienia, referat DTIZ.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.