Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Przedmiot:

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat: miński
tel./fax 25 757 58 58/25 757 58 57
monika.kielczyk@stanislawow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stanisławów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV. Zakres prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia i informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1. Zakres czynności do wykonania leżący po stronie Wykonawcy obejmuje w szczególności:
1) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych,
2) przygotowanie zawiadomień do właściwych organów i instytucji o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanisławów,
3) opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej, uwzględniającej w szczególności: stan użytkowania, zagospodarowania i zainwestowania terenu gminy oraz stan infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także strukturę własnościową,
4) analiza i ocena stanu istniejącego - diagnoza: ocena stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego oraz istniejących uwarunkowań środowiskowych, kulturowych i formalno-prawnych; Diagnoza stanu istniejącego winna składać się z części tekstowej i graficznej,
5) organizacja spotkań w sołectwach z udziałem urbanisty oraz analiza złożonych wniosków do studium oraz przygotowanie wstępnej propozycji ich rozpatrzenia,
6) opracowanie koncepcji projektu studium, z uwzględnieniem wniosków złożonych do studium, które wstępnie zostały pozytywnie rozpatrzone,
7) prezentacja koncepcji studium władzom gminy,
8) przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko,
9) przygotowanie projektu studium z uwzględnieniem wniesionych uwag,
10) prezentacja projektu studium na posiedzeniu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i uzyskanie wymaganej opinii,
11) przygotowanie projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko, do uzgodnień i opinii wraz z wystąpieniami o uzgodnienia i opinie do właściwych organów i instytucji; Projekt studium należy dostarczyć Zamawiającemu we właściwej ilości egzemplarzy,
12) wprowadzenie zmian do projektu studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,
13) przygotowanie studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu, w tym do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Stanisławów oraz przygotowanie stosownych ogłoszeń/obwieszczeń o wyłożeniu ww. dokumentów do publicznego wglądu,
14) obsługa wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu, w ramach której wymagana jest pełna dyspozycyjność oraz obecność projektanta lub przedstawiciela Wykonawcy podczas godzin udostępniania projektu studium, przynajmniej raz w tygodniu, ale nie mniej niż 3 razy w okresie wyłożenia projektu,
15) prezentacja projektu podczas dyskusji publicznej,
16) analiza złożonych uwag (także przygotowana graficznie) wraz z opracowaniem propozycji ich rozstrzygnięcia i przedłożenia tych propozycji władzom gminy,
17) wprowadzenie zmian do projektu studium wynikających ze sposobu rozpatrzenia uwag oraz prezentacja projektu studium władzom gminy,
RIiOŚ.2710.8.2018
18) ponowienie czynności proceduralnych w niezbędnym zakresie, wynikające ze sposobu rozpatrzenia uwag, o ile zaistnieje taka konieczność,
19) przygotowanie do uchwalenia na sesję Rady Gminy Stanisławów projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów wraz z uzasadnieniem i wymaganymi załącznikami, tj. tekstem i rysunkiem studium oraz listą nieuwzględnionych uwag wraz z rozstrzygnięciem,
20) przygotowanie dokumentacji prac planistycznych w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawa (w oryginale i w kopi oraz w wersji elektronicznej w wymaganych formatach),
21) w przypadku stwierdzenia przez Radę Gminy Stanisławów konieczności dokonania zmian w przedłożonym projekcie studium, w tym także wynikających z uwzględnienia odrzuconych uwag, ponownie czynności w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian,
22) równoległe prowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.),
23) prezentowanie według potrzeb opracowanych materiałów na komisjach i sesjach Rady Gminy Stanisławów, a także na wezwanie Zamawiającego, udzielania wyjaśnień przez przedstawiciela Wykonawcy dot. sporządzanych opracowań i dokumentów formalno-prawnych w terminie określonym przez Zamawiającego,
24) w przypadku zaskarżenia uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanisławów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przygotowanie pisma ustosunkowującego się do złożonej skargi oraz powtórzenie procedury w wymaganym zakresie,
25) przygotowanie innych opracowań, analiz, prognoz i studiów niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej, a nie opisanych powyżej.

Dokument nr: RIiOŚ.2710.8.2018

Otwarcie ofert: . Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dniu 17.05.2018 r. o godz. 10.15.

Składanie ofert:
1. Ofertę powinny wpłynąć do dnia 17.05.2018r. do godz. 10.00 w sposób określony w pkt.IX.9 powyżej.

Miejsce i termin realizacji:
12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
2. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu:
1) projekt studium wraz z wymaganymi załącznikami spełniającymi wymagania § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r., Nr 118, poz. 1233), który należy wykonać w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,
2) uchwałę w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów wraz z uzasadnieniem i załącznikami - 3 egzemplarze,
3) studium w postaci wydruku zawierające: - 5 egz. teksty studium, w tym 2 egz. trwale oprawione, - 3 egz. rysunków studium - wydruki kolorowe w skali 1:20 000,
- 1 egz. rysunku studium - wydruk kolorowy w skali 1: 10 000, zalaminowany i obity z możliwością powieszenia,
4) studium w wersji cyfrowej na płycie CD/dysku wymiennym na złącze USB - 2 egzemplarze zawierające:
- tekst studium,
- część graficzną stanowiącą rysunki studium w barwnej grafice sporządzone w formacie plików grafiki wektorowej shape z uwzględnieniem uzgodnionego z Zamawiającym rozwarstwienia i wytycznych dotyczących sposobu wykonania projektu studium, umożliwiających zasilenie Systemu Informacji Przestrzennej
RIiOŚ.2710.8.2018
Gminy Stanisławów oraz w formatach jpg, pdf w rozdzielności nie mniejszej niż 600dpi,
5) opracowanie ekofizjograficzne w formatach doc, docx, pdf, a w przypadku załączników graficznych również w formacie shp oraz jpg, pdf o rozdzielności nie mniejszej niż 600dpi, w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) na nośnikach elektronicznych,
6) prognozę oddziaływania na środowisko w formatach doc, docx, pdf, a w przypadku załączników graficznych również w formacie shp oraz jpg, pdf o rozdzielności nie mniejszej niż 600dpi, w ilości wynikającej z procedury formalno-prawnej w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) na nośnikach elektronicznych zarówno do opiniowania i uzgodnień, jak i do wyłożenia do publicznego wglądu w przypadku jej zmian wskutek opiniowania i uzgodnień, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego,
7) uzasadnienie oraz podsumowanie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w formatach doc, docx, pdf, w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) na nośnikach elektronicznych,
8) sumaryczne zestawienie powierzchni poszczególnych obszarów określonych w studium, zbilansowane do 100% powierzchni całego obszaru opracowania; Powierzchnie należy podać w ha oraz w % z dokładnością do 0,1%,
9) inwentaryzację urbanistyczną, diagnozę stanu istniejącego - 2 egzemplarze, w tym 1 egzemplarz w formie wydruku, 1 egzemplarz w zapisie cyfrowym,
10) inne materiały planistyczne sporządzone na potrzeby projektu studium oraz sporządzone na podstawie przepisów odrębnych, a także inne prace mające charakter pomocniczy, tj. analizy, koncepcje, projekty uchwał, materiały robocze, wykazy, protokoły, itp. - po 1 egzemplarzu w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD,/DVD, dysk wymienny na złącze USB; format plików: .pdf, .doc, .dwg, .shp, geotiff, .xls, .cdr),.
Powyższe wyliczenie dotyczy ostatecznej wersji dokumentów. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego przygotowywania i przekazywania materiałów Zamawiającemu ( w celu ich prezentacji i uzyskania akceptacji).
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) pozyskania własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów i danych niezbędnych do opracowania przedmiotu zamówienia, w tym podkładów mapowych pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) prowadzenie bieżących konsultacji z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz udział w konsultacjach społecznych projektu Studium,
3) udział w spotkaniach dotyczących uzgodnień, opiniowania i wyłożenia projektu Studium, w tym udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przygotowanie materiałów na posiedzenia, prezentacja stanu zaawansowania prac,
4) udział w posiedzeniach właściwej merytorycznie komisji stałej Rady Gminy Stanisławów oraz sesjach Rady Gminy Stanisławów, w tym przygotowanie materiałów i prezentacji multimedialnych,
5) przeprowadzenia rozeznania, co do stopnia dostępności materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
6) sporządzenia wszelkich opracowań, analiz, prognoz i studiów niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej i realizacji przedmiotu zamówienia,
RIiOŚ.2710.8.2018
7) ponowienia czynności bądź ponownego przygotowania materiałów planistycznych w trakcie prowadzonej procedury planistycznej, wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień i wniesionych uwag, do chwili uchwalenia studium przez Radę Gminy Stanisławów oraz doprowadzenia studium do zgodności z przepisami prawa w sytuacji rozstrzygnięcia nadzorczego lub stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę Mazowieckiego,
8) usunięcia wszelkich wad w przedmiocie zamówienia na własny koszt oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
9) przeniesieniu wszelkich praw autorskich i majątkowych do wszystkich materiałów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na Zamawiającego (w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie); Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (chociażby częściowo) oraz wykorzystywania przedmiotu umowy w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (film, płyta CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video Cd, minidysk, VHS, nośniki typu ,,flash" i innych) na gruncie pól eksploatacji, które stanowią m.in.: utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenia, wystawienie, wyświetlenie, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe,
10) zapewnienia odpowiedniej liczby osób do terminowej realizacji przedmiotu zamówienia,
11) wsparcie merytoryczne Zamawiającego podczas całej procedury legislacyjnej.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert wykażą, że spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - na potwierdzenie tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie z należytą starannością co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na wykonaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego swoim zakresem obszar całej gminy o powierzchni, co najmniej 12 km2 przyjętych uchwałą Rady Gminy, 3) posiadają potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia, dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu urbanisty, wpisaną na listę członków,
4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał posiadanie opłaconej
RIiOŚ.2710.8.2018
polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą 100.000 zł.
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zał. Nr 3 do zapytania),
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 4 do zapytania). Do wykazu należy dołączyć oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień,
3) w przypadku wskazania osób, którymi Wykonawca będzie dysponował, niezbędne jest przedstawienie pisemnego zobowiązania tychże osób lub podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
5) do oferty powinny być dołączone również następujące dokumenty i załączniki:
a) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów,
b) portfolio realizacji projektów Oferenta.
3. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postepowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
RIiOŚ.2710.8.2018
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów lub e-mailem: urzad.gminy@stanislawow.pl. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.
VII. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie dotyczy
VIII. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.
IX. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1) Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego ( zał. nr 1 do zapytania) i obejmować całość zamówienia.
2) Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę wykorzystując wszystkie formularze, które stanowią załączniki do zapytania ofertowego lub na kopiach zawierających dokładnie treść tych formularzy.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerze lub ręcznie.
4) Wszystkie strony oferty oraz dokumenty załączone do oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę, czyli osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz ponumerowane.
5) W przypadku, gdy Wykonawca dołącza kserokopię dokumentu musi być ona poświadczona ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.
6) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
7) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena wyrażona w PLN.
8) Wszelkie koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.
9) Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem i zaadresować na adres: Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów
Oferta na: " Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Gminy Stanisławów"
Nie otwierać przed: 17.05.2018 r. godz. 10.15
RIiOŚ.2710.8.2018
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Oferta cenowa powinna być ceną finalną ponoszoną przez Zamawiającego, uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być wyrażona w polskich złotych liczbowo i słownie.
2. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w umowie.
XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Przy ostatecznym wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- 60% -cena ofertowa brutto (60 pkt),
- 30% -portfolio (30pkt),
- 10% -termin realizacji przedmiotu zamówienia (10 pkt).
Kryterium ,,cena ofertowa brutto" :
Zamawiający przyzna punkty wg poniższego wzoru:
badana oferta=(cena ofertowa brutto oferty najtańszej/cena ofertowa brutto oferty badanej) x 60 pkt
Kryterium ,,portfolio":
Wykonawca przedstawi co najmniej dwa wykonane przez siebie studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządzone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Co najmniej jeden z w/w dokumentów odnosi się do terenu:
- na którym występował co najmniej jeden historyczny układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków,
- na którym występował co najmniej jeden rezerwat przyrody lub obszar chronionego krajobrazu,
- na którym występowało co 5 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
W skład portfolio wchodzi również wykaz prac wykonanych w zakresie opracowywania dokumentów planistycznych.
Oceny kryterium ,,portfolio" dokonana powołana w tym celu komisja.
Kryterium ,,termin realizacji przedmiotu zamówienia":
Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
- 12 miesięcy - 0 punktów,
RIiOŚ.2710.8.2018
- 11 miesięcy - 5 punktów,
- 10 miesięcy 10 punktów.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów ze wskazanych kryteriach oraz będzie spełniała wszystkie wymagania ogłoszenia.
XII. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, a także pozostawienia postępowania bez wyboru ofert,
2. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia,
3. negocjacji w zakresie zaproponowanej w ofercie ceny,
4. odrzucenia oferty niespełniającej wymagań.
XIII. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający informuje, że potwierdzeniem przyjęcia oferty jest podpisanie umowy ze strony ze strony Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza rozliczenie wykonanego przedmiotu zamówienia w transzach.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Teren objęty zamówieniem podlega ochronie konserwatorskiej wynikającej z wpisu do rejestru zabytków oraz obejmuje Naturę 2000.

Kontakt:
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest P. Monika Kielczyk tel.: 25 757 58 68 w godzinach pracy urzędu lub e-mail: monika.kielczyk@stanislawow.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.