Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup kompensatorów

Przedmiot:

Zakup kompensatorów

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. 44 735 27 88 fax 735 12 86
ewelina.kaluzn@gkpge.pl
https://swpp.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails¬iceIdentity=18787&expired=
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup kompensatorów dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kompensatorów dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zakupu, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego do przedstawionego w Załączniku 1 do projektu Umowy - Opisie przedmiotu zakupu, za wyjątkiem Części 3.
3. W przypadku zaproponowania równoważnego przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia typu równoważnego w Załączniku 1 do Projektu Umowy wraz podaniem jego modelu, nazwy producenta i parametrów technicznych proponowanego produktu równoważnego. Na dowód równoważności Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie dokumenty techniczne (np. rysunki, opis techniczny parametrów produktu, karty katalogowe, itp.), które jednoznacznie udowodnią równoważność proponowanego produktu do produktu zamawianego (dokumenty muszą być w języku polskim i czytelne).

Dokument nr: GEK/PMR-ELB/05926/2018

Specyfikacja:
Miejsce pobrania SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, jest dostępna na stronie Internetowej Zamawiającego: http://www.pgegiek.plk do Ogłoszenia
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do niedzieli
Godziny pobrania SIWZ 24 h
Opłata za SIWZ 0,00
Uwagi 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert.
2.W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego Specyfikacji, Zamawiający zamieści wyjaśnienie na stronie internetowej Zamawiającego, bez konieczności dodatkowego, indywidualnego przesyłania Wykonawcom treści odpowiedzi
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składnia Ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
4. SIWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
5. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby niż uprawnione do kontaktowania się z Wykonawców.
6. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców
7. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje w zakresie:
7.1. Części 1 i 2 aukcję elektroniczną lub/i negocjacje handlowe w zakresie zaoferowanych cen, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
7.2. Części 3 telefonicznych negocjacji handlowych w zakresie zaoferowanych cen
8. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena jednostkowa netto danej Części z najkorzystniejszej oferty Wykonawcy przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.
9. Zapisy dotyczące Aukcji Elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.pgegiek.pl
SIWZ z załącznikami znajduje się na stronie http://www.pgegiek.pl w zakładce Przetargi.
10. Zamawiający po wyborze oferty zawiadomi Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę o wyniku Postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców poinformuje o jego zakończeniu.
11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania Umowy (według Projektu - Załącznik nr 3 do SIWZ).
12. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyny.
14. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyny.
16. Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania Oferty zastrzec, że nie mogą być ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
17. Jeżeli Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę:
17.1. uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej,
17.2. uchyla się od pisemnego potwierdzenia Oferty złożonej w aukcji elektronicznej i/lub negocjacjach handlowych,
Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
18. Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących ustaleń, upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania.
19. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia Procedury - 10032/C ,,Procedura - Zakupy w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna" obowiązującej od 01.01.2018 r. i Kodeksu cywilnego.
20. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
Powrót do listy ogłoszeń

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Organizatora postępowania w pokoju 2 w budynku U-9 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w Rogowcu; ul. Energetyczna 7; 97-406 Bełchatów 5 terminie do dnia 15.05.2018 r. do godziny 13:00. Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od 7:30 do 14:30.
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2018-05-15 13:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów z siedzibą w Rogowcu koło Bełchatowa.
Termin wykonania zamówienia Termin realizacji przedmiotu zamówienia: zgodnie z terminami określonymi w Załączniku nr 1 do projektu Umowy - ,,Opisie przedmiotu zakupu".

Wymagania:
Składanie ofert częściowych TAK
Składanie ofert wariantowych NIE
Warunki udziału w postępowaniu I. W postępowaniu zakupowym o udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z pkt. 10 SIWZ
2. zgodnie z pkt. 6.2.6.1. Procedury 10032/C odstąpiono od definiowania warunków udziału w postępowaniu.
II. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zakupowego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 10 SIWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.

Uwagi:
Okres związania ofertą przez okres 60 dni
Kryteria oceny ofert Część 1:
Cena - 100,00%
Część 2:
Cena - 100,00%
Część 3:
Cena - 100,00%

Kontakt:
1. Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
2. Organizator postępowania: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrownia Bełchatów w Rogowcu, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5.
Telefon 44 735 27 88
Faks 44 735 12 86
E-mail ewelina.kaluzn@gkpge.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwisko Ewelina Kałużna
Telefon kontaktowy 44 735 27 88

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.