Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej

Przedmiot:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w KOŁOBRZEGU
ul. Łopuskiego 38
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
tel. 94 355 14 03
m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzeg zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem ,,Przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego z nawierzchnią typu ,,sztuczna trawa" położonego w Kołobrzegu na terenie MOSIR przy ulicy Łopuskiego 38 / działki nr 51/15, 51/16 i 51/21 obręb 11"

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
a) nadzór inwestorski nad wykonywanym zamówieniem zgodnie z całym zakresem rzeczowym,
b) reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli,
c) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,
d) wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących nieprawidłowości
e) egzekwowanie od kierownika budowy poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
f) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z SIWZ.
g) wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,
h) potwierdzenie faktycznego wykonania i odbiór robót podlegających zakryciu,
i)sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego , z których będzie spisany protokół.
Szczegółowy zakres robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu określa dokumentacja stanowiąca załącznik do przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 543590-N-2018 z dnia 11.04.2018 tj.:
SIWZ
przedmiar robót
projekt budowlany

Dokument nr: DT.072.1.8.2018.MR

Specyfikacja:
Z dokumentacją przetargową można się zapoznać na stronie internetowej http://w ww.bip.mo sir.kolobrzeg.pl/za mowienia_publ czne/11/45/Wy konanie_robot_budo wlanych_polegajacych_na_3A_przebu dowie_istniejacego_boiska_pilkarskiego_z_nawierzchnia_typu__E2_8 0_9Esztuczna_trawa _E2_80_9D_polozonego_w_ Kolobrzegu_na_terenie_MOS IR_przy_ulicy_Lopuskiego_38__2F _dzialki_ nr_51_2F 15_2C_51 _2F16_i_51 _2F21_obreb_11/#

Składanie ofert:
Sposób przygotowania i składania oferty

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis ,,Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej przy realizacji zadania inwestorskiego pn.: Przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego z nawierzchnią typu ,,sztuczna trawa" położonego w Kołobrzegu na terenie MOSIR przy ulicy Łopuskiego 38 / działki nr 51/15, 51/16 i 51/21 obręb 11 " lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl (z informacją w temacie e - mail: np.,,Przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego z nawierzchnią typu ,,sztuczna trawa" położonego w Kołobrzegu na terenie MOSIR przy ulicy Łopuskiego 38 / działki nr 51/15, 51/16 i 51/21 obręb 11 "") w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2018 r. do godz.10:00.
3. Wykaz dokumentów jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
uprawnienia do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następować począwszy od 4.06.2018. aż do całkowitego zakończenia i rozliczenia zadania wraz z odbiorem końcowym (termin zakończenia robót budowlanych przewiduje się na 30 września 2018r.)

Wymagania:
Kryterium oceny ofert
Np. Cena - 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

Algorytym: C= %
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
Informacje
1) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
2) Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
4) Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

Kontakt:
5) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel. 94 355 14 03, e-mail: m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.