Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu budowy infrastruktury

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu budowy infrastruktury

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin
powiat: Szczecin
fax: 91 48 17 121
sekretariat@zpkwz.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji ,,Inżyniera Kontraktu", w ramach projektu pn. ,,Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - etap II", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

II. W ramach projektu zostaną przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wyboru Wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowych, oraz następnie w przedmiocie wyboru wykonawców robót budowlanych dla następujących zadań inwestycyjnych:

1) 1 wieży widokowej o wysokości do 30m, planowanej do budowy na działce ewidencyjnej: 190/9 obręb ew. Ińsko 1 (tylko w zakresie wykonawcy robót budowlanych). Uwaga: Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych w toku (Ogłoszenie o zamówieniu: 549083-N-2018 z dnia 23.04.2018r.);
2) 1 palisady planowanej do budowy na działce ewidencyjnej nr 228/6 obręb ew. Osinów Dolny, gm. Cedynia;
3) 11 wiat ogniskowych planowanych do budowy na działkach ewidencyjnych nr: 120/10 obręb ew. 4144 Szczecin (2 szt.); 120/14 obręb ew. 41444 Szczecin (2 szt.); 257/6 obręb ew. Żelisławiec, gm. Stare Czarnowo; 322/30 obręb ew. Żelisławiec, gm. Stare Czarnowo; 92/23 obręb ew. Dębina, gm. Stare Czarnowo; 579/12 obręb ew. Łubowo, gm. Borne Sulinowo; 325/5 obręb ew. Chociwel, gm. Chociwel; 205 obr. Stara Rudnica gm. Cedynia, Działka 43/132 obr. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo;
4) 3 pomostów planowanych do budowy na działkach ewidencyjnych nr: 230/1 obręb ew. Glinna, gm. Stare Czarnowo; 43/132 obręb ew. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo; 372/2 obręb ew. Ińsko 1 (postępowanie w przedmiocie pomostu w Ińsku tylko w zakresie wykonawcy robót budowlanych);
5) rekonstrukcji mostku położonego na działce ewidencyjnej nr 222/2 obręb ew. Śmierdnica Las, gm. Stare Czarnowo.
III. W ramach zamówienia Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do zarządzania procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, w szczególności:
1) Udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych (w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych - dalej PZP) dla zadań inwestycyjnych określonych w pkt. II - w zakresie merytorycznym (technicznym), celem wyłonienia wykonawców dokumentacji projektowych i robót budowlanych we współpracy z podmiotem świadczącym na rzecz Zamawiającego doradztwo prawne w zakresie PZP, w tym w szczególności:
a) doradztwo i wsparcie merytoryczne (techniczne) dla Zamawiającego w procesie tworzenia dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ), których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych,
b) udział w pracach komisji przetargowych i/lub zespołu określonego w art. 20a ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako ekspert, w tym udział w ocenie i badaniu ofert,
c) formułowanie projektów odpowiedzi na pytania kierowane przez potencjalnych Wykonawców, formułowanie projektów alternatywnych zapisów SIWZ-ów
w przypadku konieczności dokonania w nich modyfikacji, weryfikacja przedstawionych przez Wykonawców dokumentów oraz udział
w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi wspólnie z podmiotem świadczącym na rzecz Zamawiającego doradztwo prawne w zakresie PZP w przypadku skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej - jeśli wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, odwołania itp. będą dotyczyły aspektów merytorycznych (technicznych).
2) nadzoru nad procesem projektowania prac budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania Zadań Inwestycyjnych określonych w Projekcie, w tym szczegółowej weryfikacji dokumentacji projektowej (m.in. projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót);
3) reprezentowania Zamawiającego, jako Inwestora, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
4) wykonywania przez Inżyniera Kontraktu:
a) obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane,
b) obowiązków koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane;
5) zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego zarówno określonych przed rozpoczęciem robót, jak i wynikających z okoliczności występujących w trakcie ich realizacji;
6) analizowania i sugerowania wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji zadań inwestycyjnych określonych w projekcie;
7) prowadzenia inspekcji w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowych oraz praktyki inżynierskiej;
8) prowadzenia nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych określonych w projekcie tj. pełnienia czynności Inżyniera Kontraktu przy realizacji robót budowlanych dla Zadań Inwestycyjnych określonych w Projekcie;
9) prowadzenia sprawozdawczości realizacji Zadań Inwestycyjnych określonych w Projekcie;
10) monitorowania postępu robót budowlanych dla Zadań Inwestycyjnych określonych w Projekcie poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót, informowania w tym zakresie Zamawiającego oraz rekomendacji postępowania w przypadku opóźnienia;
11) raportowania i opiniowania postępu robót oraz rozliczeń finansowych. Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany w szczególności przygotowywać i składać następujące raporty:
a) Raport Otwarcia - składany u Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Raport winien zawierać uwagi i komentarze względem otrzymanej koncepcji inwestycyjnej dostarczonej niezwłocznie przez Zamawiającego po podpisaniu umowy i będącej przedmiotem aktualizacji, informacje na temat wymaganych i posiadanych dokumentów niezbędnych dla rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych,
b) Raporty Miesięczne składane u Zamawiającego co miesiąc, do 3 dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Raport winien zawierać informacje z postępu realizacji Zadań Inwestycyjnych i zaawansowaniu finansowym oraz prognozę wydatków na kolejne miesiące, postęp prac w stosunku do harmonogramu realizacji robót.
c) Raport Ukończenia składany u Zamawiającego w terminie 21 dni od końcowego rozliczenia rzeczowo - finansowego dla każdego z Zadań Inwestycyjnych. Raport winien zawierać wszystkie informacje dotyczące końcowego zaawansowania robót wraz z przeprowadzoną analizą zgodności wykonanych robót z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
12) koordynowania, zarządzania i ciągłego nadzorowania procesu budowlanego
i rozliczania wykonawców, do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, rozliczenia wszystkich umów i weryfikacji osiągniętych wskaźników rzeczowych i finansowych w Projekcie oraz rozliczenie końcowe.
IV. Wstępny harmonogram zamówienia (wskazane poniżej terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulegać zmianom w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający wskazuje, że ze względu na dużą ilość Zadań Inwestycyjnych, etapy określone poniżej mogą być realizowane równolegle):
1) Etap I pomiędzy zawarciem umowy z Inżynierem Kontraktu a udzieleniem zamówienia wykonawcom dokumentacji projektowej. Przewidywany okres realizacji: II kwartał 2018 r.
2) Etap II pomiędzy udzieleniem zamówienia wykonawcom dokumentacji projektowej a udzieleniem zamówienia wykonawcy robót budowlanych. Przewidywany okres realizacji: od II kwartału 2018 r.
3) Etap III realizacji robót budowlanych. Przewidywany okres realizacji: do końca III kwartału 2018 r.
4) Etap IV po zakończeniu robót budowlanych. Przewidywany okres realizacji: do 15 grudnia 2018 r.
Obowiązki Inżyniera Kontraktu w trakcie wskazanych powyżej etapów:
1) Etap I. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w trakcie etapu I obejmują w szczególności:
1) przybycie na spotkanie robocze ustalające przebieg całej współpracy oraz inne kwestie organizacyjne w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego,
2) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego schematu organizacyjnego zespołu Inżyniera Kontraktu wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu, w tym zaproponowania osoby pełniącej funkcję koordynatora inspektorów nadzoru w rozumieniu art. 27 ustawy Prawo Budowlane,
2) Etap II. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w trakcie etapu II obejmują w szczególności:
1) nadzór nad procesem projektowania prac budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadań inwestycyjnych określonych w projekcie, w tym szczegółowa weryfikacja dokumentacji projektowej (m.in. projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) w zakresie kompletności dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę, poprawności i zasadności zawartych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych, technologicznych
i materiałowych oraz zgodności z założeniami techniczno-ekonomicznymi, jak też zgodności z wytycznymi, dokumentami i regulacjami instytucji finansujących, przepisami prawa w tym w szczególności prawa zamówień publicznych,
2) nadzór nad procedurami wynikającymi z oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowywania przez wykonawcę dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji dokumentacji,
3) zgłaszanie Zamawiającemu uwag, wskazywanie wniosków i zaleceń dla wykonawcy dokumentacji projektowej w celu prawidłowego i optymalnego wykonania dokumentacji projektowej, w tym także konieczności opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej, technologicznej i innej zapewniającej stopień szczegółowości dokumentacji pozwalający na prawidłowe i zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego uzyskanie zamierzonych efektów,
4) przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową,
5) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur o udzielenie zamówienia, celem wyłonienia wykonawców robót budowlanych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych przewidzianych w ramach projektu, we współpracy z podmiotem świadczącym na rzecz Zamawiającego doradztwo prawne w zakresie PZP. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie w szczególności do wsparcia merytorycznego w procesie tworzenia SIWZ (tj. warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, opisu przedmiotu zamówienia), formułowania projektów odpowiedzi na pytania kierowane przez potencjalnych Wykonawców, formułowania projektów alternatywnych zapisów SIWZ-ów w przypadku konieczności dokonania w nich modyfikacji, weryfikacja przedstawionych przez Wykonawców dokumentów oraz udział w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi wspólnie z podmiotem świadczącym na rzecz Zamawiającego doradztwo prawne w zakresie PZP w przypadku skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej - jeśli wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, odwołania itp. będą dotyczyły aspektów merytorycznych (technicznych),
6) udział w pracach komisji przetargowych i/lub zespołu określonego w art. 20a ustawy Prawo Zamówień publicznych jako ekspert, w tym udział w ocenie
i badaniu ofert.
3) Etap III. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w trakcie etapu III obejmują
w szczególności:
1) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),
w szczególności w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, hydrotechnicznej
i elektrycznej,
2) kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z umowami na roboty budowlane dla zadań inwestycyjnych określonych w projekcie oraz wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowych oraz praktyką inżynierską oraz bieżącego archiwizowania i weryfikowania wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.,
3) raportowanie i opiniowanie postępu robót oraz zaawansowania zadań inwestycyjnych,
4) sprawdzanie poprawności wymaganego zakresu i aktualności uprawnień osób pełniących w ramach realizacji kontraktów samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
5) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu ich wykonania lub zwiększenie kosztów,
6) kontrolowania przestrzegania przez wykonawców robót zasad ppoż., zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,
7) kontrolowania, opiniowania i zatwierdzania materiałów budowlanych i urządzeń stosowanych i wbudowywanych w obiekt przez wykonawców robót; prowadzenia nadzoru nad integralnością danych wprowadzanych przez wykonawców robót do dokumentacji projektowej,
8) udzielania wykonawcom robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących wykonywanych przez nich zadań inwestycyjnych,
9) organizowania i przewodniczenia odbywającym się radom budowy, sporządzania protokołów z ww. rad oraz przekazywania ich Zamawiającemu,
10) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót, informowania w tym zakresie Zamawiającego oraz rekomendacji postępowania w przypadku opóźnienia,
11) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez wykonawców robót po uprzednim uzyskaniu opinii Projektanta sprawującego nadzór autorski;
12) weryfikowania dokumentacji powykonawczych sporządzanej przez wykonawców robót,
13) bieżącego dokonywania rozliczeń wykonanych robót,
14) zawiadamiania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie i miejscu czynności odbiorowych o których mowa w ppkt. 15 i 16 poniżej.
15) przeprowadzania z wykonawcami odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, w tym zapewnienia przy odbiorach tych robót obecności inspektorów nadzoru z branż, których odbierane roboty dotyczą,
16) przeprowadzania z wykonawcami odbiorów częściowych robót, jeśli Zamawiający przewidzi odbiory częściowe,
17) prowadzenia bieżącej dokumentacji fotograficznej robót uwzględniającej szczegóły oraz specyfikę ich wykonania, w tym dokumentację fotograficzną dla robót zanikających i ulegających zakryciu,
18) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia wykonawców robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
19) poświadczenia usunięcia przez wykonawców robót usterek i wad w wykonanych robotach;
20) kontroli zakresu i wartości prac wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców z uwzględnieniem zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz nadzór nad płatnościami płynącymi od wykonawców do podwykonawców oraz od podwykonawców do dalszych podwykonawców,
21) weryfikacji faktur wystawionych przez wykonawców robót pod względem ich zgodności z harmonogramami oraz innymi postanowieniami umów zawartymi przez Zamawiającego z wykonawcami robót,
22) poświadczenia terminów zakończenia robót (zadań inwestycyjnych określonych w projekcie) poprzez wpisy w dziennikach budowy - dla każdego zadania inwestycyjnego,
23) weryfikowania zasadności wniosków wykonawców robót o zmianę postanowień umownych, roboty dodatkowe, itp.,
24) rozliczenia umów zawartych z wykonawcami robót w przypadku ich wypowiedzenia, odstąpienia od umowy lub rozwiązania oraz sprawdzenia kompletności inwentaryzacji wykonanych robót,
25) rozpatrywania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadań inwestycyjnych określonych w projekcie w uzgodnieniu z Zamawiającym,
26) składania raportów z postępu prac i rozliczeń finansowych,
27) udziału w spotkaniach, Radach budowy związanych w wykonywaniem robót,
28) uzyskania akceptacji Projektanta sprawującego nadzór autorski i Zamawiającego przy każdej zmianie wprowadzonej do dokumentacji projektowej na etapie wykonawczym (prowadzenia robót) oraz do współpracy z Projektantem sprawującym nadzór autorski i Zamawiającym podczas podejmowania decyzji w sprawie rozwiązań projektowych,
29) bieżącej oceny postępu robót w stosunku do założeń harmonogramu robót oraz informowania Zamawiającego o odstępstwach od harmonogramu;
4) Etap IV. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w trakcie etapu IV obejmują w szczególności:
1) zawiadamiania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie i miejscu czynności odbiorowych o których mowa w ppkt. 2 poniżej,
2) dokonania odbiorów końcowych robót przy udziale Zamawiającego na warunkach i w terminach określonych w umowach z wykonawcami robót,
3) zapewnienie przy odbiorze końcowym robót obecności inspektorów nadzoru z branż, których odbierane roboty dotyczą,
4) zawiadamiania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie i miejscu wszelkich czynności odbiorowych dotyczących zadań inwestycyjnych, w których uczestniczyć ma Zamawiający,
5) wykonanie raportu z osiągnięcia wskaźników rzeczowych i finansowych w projekcie,
6) zapewnienia przy czynnościach odbioru robót udziału inspektorów nadzoru z branż, których odbierane roboty dotyczą,
7) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów z wykonawcami robót oraz z Projektantami sprawującymi nadzór autorski,
8) sporządzenia raportu końcowego,
9) doradztwo na rzecz Zamawiającego w zakresie sporządzenia dokumentacji służącej rozliczeniu rzeczowo-finansowemu projektu.
5) Ze względu na fakt, że czas rozpoczęcia i realizacji poszczególnych postępowań (Zadań Inwestycyjnych) będzie różny, przy opracowywaniu oferty należy uwzględnić, że poszczególne okresy przygotowania i raportowania, nadzoru nad budową i zgłaszania uwag i wad będą dotyczyły różnych terminów.

Składanie ofert:
Proszę o przesłanie odpowiedzi z informacją o wartości usługi, wyrażonej w walucie polskiej w cenie netto za świadczenie usługi do dnia 14 maja 2018r. celem ustalenia wartości planowanego do udzielenia zamówienia.

Odpowiedzi można przesyłać:
- na adres mailowy sekretariat@zpkwz.pl,
- faxem na nr: 91 48 17 121
- lub złożyć osobiście w siedzibie jednostki.

Miejsce i termin realizacji:
2. Okres realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 28 grudnia 2018r.

Wymagania:
Przedmiotowe zapytanie stanowi jedynie wstępne określenie założeń i sposobu realizacji niniejszego zamówienia.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie jest zaproszeniem do podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.