Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
416z dziś
4233z ostatnich 7 dni
14828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Przedmiot:

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duże
powiat: białostocki
+48 (085) 742-81-55, +48 (085) 719-71-47 fax
a.adamska@dobrzyniewo.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Dobrzyniewo Duże
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania, w taki sposób, że:

1). Przegląd obiektu budowlanego wymienionego w części III ust. 1 Załącznika Nr 1, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.), z wyjątkiem kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

2). Przegląd obiektów budowlanych wymienionych w części I, II, III ust. 2-4, IV, V, VI i VII Załącznik Nr 1, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.), wraz z boiskami szkolnymi i placami zabaw, z wyjątkiem kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), w terminie do 15 czerwca 2018 r.

2.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów w dwóch egzemplarzach, zawierających ocenę stanu technicznego wraz z zaleceniami napraw elementów budynków.

Dokument nr: IPG.7021.1.2018

Składanie ofert:
IV. Miejsce składania ofert:

Oferta może być złożona osobiście, przesłana pocztą na adres Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, faxem (85) 719-71-47 lub email a.adamska@dobrzyniewo.pl Oferty należy składać w terminie do 15 maja 2018 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu).

Miejsce i termin realizacji:
4. Umowa z Wykonawcą będzie obowiązywać od dnia jej podpisania do 30 listopada 2018 r.

Wymagania:
3. Wykonawca jest związany z ofertą 30 dni.

III. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik Nr 2.
Kopia zaświadczenia / decyzji o posiadaniu stosownych uprawnień budowlanych do wykonywania ww. czynności, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

V. Opis sposobu obliczania oferty:

Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę netto lub brutto za wykonanie usług, o których mowa w części II ust. 1 i 2 niniejszego zapytania.
Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryterium wyboru oferty - najniższa cena brutto.
Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawczych.

VI. Informacje:

Dokumenty przetargowe można pobrać w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 9 oraz www.bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl w zakładce Przetargi.
Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, wówczas Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ponownego zapytania ofertowe.
Do niniejsze zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest Anna Adamska, tel. (85) 742-81-55, e-mail: a.adamska@dobrzyniewo.pl, w godzinach pracy tut. Urzędu - poniedziałek 8-16, wtorek - piątek 7.30-15.30.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.