Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę ciągu pieszo-rowerowego

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę ciągu pieszo-rowerowego

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
ul. Poznańska 384c
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
tel. (52) 355-27-09
inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: Usługa
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości Kruszwica i w miejscowości Grodztwo tj. sporządzenie projektu budowlano-wykonawczych, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego oraz projektu stałej organizacji ruchu.
-2-
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań projektowych oraz uzyskanie odpowiednich decyzji, uzgodnień i pozwoleń określonych w treści powyższego ogłoszenia.
3.2. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy w szczególności uwzględnić:
? długość ciągu pieszo-rowerowego (CPR) - 684,00 m
? szerokość jezdni CPR - 2,0 (dopuszczalne miejscowe zwężenia w przypadku braku odpowiedniej ilości miejsca)
? nawierzchnia jezdni CPR - bitumiczna
? nawierzchnia zjazdów - bitumiczna
? wykonanie odwodnienia powierzchniowego
? wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
? budowę zjazdów indywidualnych i publicznych zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do CPR,
Początek ciągu pieszo-rowerowego będzie stanowić skrzyżowanie z ulicą Cichą w Kruszwicy, a koniec zjazd do budynku nr 43 w miejscowości Grodztwo. Planowany ciąg miałby iść po lewej stronie (stronie północnej).
W pobliżu miejsca, gdzie ma zostać zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy biegnie sieć gazowa oraz kanalizacyjna. W załączniku nr 4 znajduje się projekt z naniesieniem sieci gazowej, która istnieje w terenie (została już wykonana). Natomiast w załączniku nr 5 przedstawiono projekt sieci gazowej, która ma zostać wykonana w bieżącym roku (około czerwca).
3.3. Ogólny zakres opracowań:
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuję między innymi:
? pozyskanie aktualnych mapach do celów projektowych w skali 1:500
? wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego zawierającego m.in.: opis techniczny, plan orientacyjny, plan sytuacyjno-wysokościowy, przekroje poprzeczne, konstrukcyjne, profile podłużne, tabele robót ziemnych, zestawienia zjazdów,
? pozyskanie aktualnych map ewidencyjnych wraz z wypisami,
? uzyskanie odpowiednich opinii, uzgodnień, decyzji,
? wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,
? wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
? wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego
? sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
? sporządzenie operatu wodno-prawnego - gdy nakazują tego przepisy.
3.4. Podstawowe warunki wykonania:
Wymagania dotyczące opracowań projektowych.
1) Dokumentacja techniczna powinna być wykonana zgodnie z:
? ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.),
? ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.),
? rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1554),
? rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124),
? rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
? rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126),
? ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227).
? oraz wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym oraz uzgodnieniami z gestorami sieci.
2) Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe umożliwiające uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na budowę lub umożliwiać zgłoszenie robót dla których pozwolenie nie jest wymagane. Dokumentację należy przygotować na aktualnych mapach do celów projektowych. Sporządzenie wszelkich niezbędnych opracowań dotyczy między innymi:
a) pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów oraz map ewidencyjnych gruntów potwierdzonych przez odpowiedni organ kartograficzny. Na podstawie wypisów oraz map sporządzić ,,wykaz działek na których zlokalizowana jest inwestycja" wg wzoru który zawiera minimum: lp., nr działki, obręb, gminę, właściciela, oraz charakter władania/własności.
b) sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej,
c) uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci: gazowej, wodociągowej, eklektycznej itd. W okresie wykonywania powyższej dokumentacji w miejscu gdzie ma zostać zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy będzie budowana sieć gazowa.
d) wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego
e) opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodno - prawnego np. operatu, (gdy nakazują tego przepisy),
3) Wymagania do mapy do celów projektowych. Sporządzić mapę do celów projektowych z ustaleniem przebiegu granic prawnych nieruchomości w odniesieniu do przebudowywanej drogi. Mapa do celów projektowych powinna obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 10 m (§5 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133).
4) Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr i wydawca katalogu, nr tablicy i kolumny) opracowane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013. poz. 1129).
5) Kosztorys inwestorski powinien być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130. poz. 1389).
6) Szczegółowe specyfikacje techniczne powinny być sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.2013. poz. 1129),
7) Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 ze zm.). Projekt SOR musi posiadać odpowiednie uzgodnienia oraz posiadać zatwierdzenie odpowiedniego organu.
8) Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9) Dokumentacja powinna zawierać opis materiałów i rozwiązań projektowych za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie ,,o parametrach wyższych lub równoważnych". W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego.
10) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
11) Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych. Koncepcje należy uzgodnić również z gminą Kruszwica.
12) Dokumentację projektową należy wykonać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Wymagana ilość opracowań w formie papierowej związanych z przedmiotem zamówienia wynosi:
? projekty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - 5 egz.,
? szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania robót - 3 egz.
? przedmiar robót - 1 egz.
? kosztorys inwestorski -1 egz.
? zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu - 5 egz.,
? sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - 5 egz.,
13) Dokumentacja w formie elektronicznej dostarczana Zamawiającemu musi być zapisana na płycie CD/DVD zawierającej cyfrowy zapis dokumentacji projektowej:
? rysunki w formacie dxf oraz pdf,
? tekst w formacie doc (Ms Word) oraz pdf,
? przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie xls lub xlsx (Ms Excel) oraz pdf.
14) Wykonawca na każdym etapie prac zobowiązany jest do uzgodnień zakresu prac z Zamawiającym.
15) Dane do opracowania dokumentacji, badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do jej sporządzenia Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt.
16) Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące opracowań oraz ma prawo wnoszenia uwag na każdym etapie realizacji zamówienia.
17) Przyjęte rozwiązania określone w dokumentacji projektowej muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego i odpowiadać wiedzy technicznej, obowiązującym polskim normom i normom branżowym przenoszącym normy europejskie i przepisom techniczno-budowlanym
18) Wykonawca ma obowiązek w okresie gwarancji, który wynosi 24 miesięcy do:
a) usuwania w toku realizacji robót budowlanych wad dokumentacji projektowej oraz uzupełniania brakujących szczegółów dokumentacji w przypadku jej niekompletności,
b) udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane na etapie postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie opracowanych dokumentacji projektowych,
c) wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
d) udziału w naradach technicznych, przyjmując, że liczba pobytów projektantów na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru (zakładamy maksymalnie jedno spotkanie w okresie realizacji robót budowlanych),
19) Wykonawca ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych realizowanych w oparciu o sporządzoną dokumentację, W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego należy zawrzeć w cenie oferty.
20) Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie:
? że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
? że przedłożona dokumentacja w wersji elektronicznej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, kosztorysy, przedmiary, specyfikacje oraz dokumenty formalno - prawne) jest zgodna z wersją papierową,
? że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,
? o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: ZDP-T/987/2018, Z30/31/2018

Otwarcie ofert: 8.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2018 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej (pokój 111 - I piętro)

Składanie ofert:
8.1. Oferty należy złożyć do 17 maja 2018 roku do godziny 11:45 w formie: pocztą, kurierem lub osobiście do siedziby Zamawiającego, pokój 104 (sekretariat), ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania całości zamówienia: 20 lipca 2018 r.

Wymagania:
5. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższa cena.
6. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
6.1. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY
6.1.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.
Wykonawca dysponuje co najmniej:
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, która opracowała minimum dwie dokumentację projektowe w ciągu 5 lat, inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego lub drogi rowerowej.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień w w/w specjalności, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
6.2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.2.1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć wraz z formularzem oferty następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz osób
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2. Ofertę należy przygotować zgodnie z powyższym ogłoszeniem o zamówieniu.
7.3. Formularz oferty musi być sporządzona według wzoru formularza ofertowym stanowiącego załącznik nr 1
7.4. Wykonawca składa/przesyła ofertę w zamkniętej kopercie opisaną w następujący sposób:
Z30/31/2018 -NIE OTWIERAĆ przed 17 maja 2018 roku, godz. 12:00
oferta na zadanie pod nazwą:
,,Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości Kruszwica i w miejscowości Grodztwo" - PONOWNY
7.5. Do oferty (formularza ofertowego) należy załączyć następujące załączniki:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru: KRS lub CEIDG
b) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.2
7.6. Zamawiający zaleca aby ofertę wraz z wszelkimi załącznikami drukować na papierze formatu A4, złożyć na pół do formatu A5 i wysłać w kopercie C5 (powyższe pakowanie ułatwia archiwizację ofert zamawiającemu). Prosimy o nie bindowanie ofert (problem je wpiąć do segregatora).
9. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
9.1. Podana cena musi zawierać cenę brutto (czyli zawierać podatek VAT).
9.2. W cenę należy wliczyć zysk Wykonawcy, oraz wszelkie niezbędne koszty do realizacji zamówienia.
9.3. Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.4. Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.
10. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
10.1. Zamawiający zamieszcza informację z wyboru najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu postępowania na swojej stronie internetowej.
10.2. Zamawiający informuję tylko Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę - informacja jest wysyłana na adres mailowy wskazany w formularzu oferty.
10.3. Pozostali Wykonawcy składający ofertę są zobowiązani do sprawdzania strony Zamawiającego.
11. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA (ZAPYTANIA WYKONAWCÓW)
11.1. Zamawiający zaleca, aby wszelkie zapytania wykonawców dotyczące tego zamówienia były kierowane drogą mailową na adres wskazany w pkt 1, tj. inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl.
11.2. Zapytania wraz z odpowiedzią będą umieszczone na stronie Zamawiającego w zakładce odpowiadającej powyższemu zamówieniu (w przypadku zasadności).
11.3. Zamawiający informuję drogą mailową Wykonawcę, który był autorem zapytania, że odpowiedź zamieścił na stronie lub przekazuję odpowiedź.
11.4. Zamawiający zaleca, aby nie wysyłać zapytań później niż 24 godziny przed terminem składania ofert. Zapytania wysłane w późniejszym czasie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.
12. INNE
12.1. Wykonawcy składający oferty w powyższym postępowaniu zobowiązani są do śledzenia wszelkich zmian, wyjaśnień pojawiających się na stronie Zamawiającego.
12.2. Wykonawca nie może mieć roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w przypadku zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i innych dokumentach zmienionych przed terminem otwarcia ofert.
12.3. Zamawiający nie może dokonać zmian o których mowa pkt. 12.2 później niż 24 godziny przed terminem otwarcia ofert.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.