Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa parkingu

Przedmiot:

Budowa parkingu

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stara Kamienica
Stara Kamienica 41
58-512 Stara Kamienica
powiat: jeleniogórski
Tel. 75 75 14 301
m.marek@starakamienica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Stara Kamienica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni parkingu zlokalizowanego na terenie działki nr 73/2 w Kopańcu na powierzchni ok. 280 m2. Zaplanowano następujące prace:
? Mechaniczne profilowanie terenu
? Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
? Wykonanie nawierzchni - warstwa jezdna gr. 6 cm,

Dokument nr: RRG.344/14/18

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawnej.
O wyniku postępowania o zamówienie Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, w tym samym miejscu co publikacja niniejszego zapytania ofertowego.

Specyfikacja:
Informacje:
Urząd Gminy Stara Kamienica
58-512 Stara Kamienica 41
Referat Rozwoju Gminy Tel. 75 75 14 301

Składanie ofert:
Do dnia 16.05.2018r. godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica - pokój nr 16.
Lub przesłać w formie elektronicznej na adres m.marek@starakamienica.pl .
Na powyższy adres należy przesłać podpisany i wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami. Oferta powinna być zapisana w formacie PDF z widocznym podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do jej złożenia. Liczy się data wpływu oferty na skrzynkę zamawiającego, a nie data i godzina wysłania wiadomości elektronicznej przez Oferenta.

Miejsce i termin realizacji:
Termin i miejsce realizacji zamówienia: 31 lipca 2018 r

Wymagania:
5. Kryterium oceny ofert:
Cena łącznie z podatkiem- 100% = 100,00 pkt.
Oznacza to, że oferta z najniższą ofertową ceną otrzymuje 100,00 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą.
Punkty, do dwóch miejsc po przecinku, pozostałym ofertom przyznane będą w sposób następujący:
C min
Pi(C) = Ci x 100
gdzie: Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "cena", z zaokrągleniem
ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjętej zasady w księgowości
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Ci - cena oferty "i"
100 - maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium "cena".
Oferta powinna zawierać sposób obliczenia ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
~ 2 ~
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy), ręcznie, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy RRG.344-14/18 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa parkingu w Kopańcu - etap II" - nie otwierać przed 16.05.2018r. godz. 10:15

Uwagi:
Załączniki:
10.1. Formularz Ofertowy
10.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.