Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa nawierzchni placu przy świetlicy wiejskiej

Przedmiot:

Przebudowa nawierzchni placu przy świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stara Kamienica
Stara Kamienica 41
58-512 Stara Kamienica
powiat: jeleniogórski
75 75 14 301
m.marek@starakamienica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Stara Kamienica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Plac przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest przy świetlicy wiejskiej w Kopańcu. Obecnie posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego 0-32,5, teren zamknięty obrzeżami. Przewidywana do wykonania powierzchnia placu to o. 225 m2.
W ramach przewidzianych robót zaplanowano wykonanie:
3.1. Robót ziemnych i rozbiórkowych w tym:
? korytowanie placu na całej powierzchni średnio 10 cm;
? mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża ok. 225 m2;
3.2. nawierzchni z kostki betonowej szarej - ok. 225 m2
3.3. montaż 3 mb obrzeży

Dokument nr: RRG.344/13/18

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawnej.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:
Do dnia 16.05.2018r. godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica - pokój nr 16.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 31 lipca 2018r

Wymagania:
Kryterium oceny ofert:
Cena łącznie z podatkiem- 100% = 100,00 pkt.
Oznacza to, że oferta z najniższą ofertową ceną otrzymuje 100,00 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą.
Punkty, do dwóch miejsc po przecinku, pozostałym ofertom przyznane będą w sposób następujący:
C min
Pi(C) = Ci x 100
gdzie: Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "cena", z zaokrągleniem
ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjętej zasady w księgowości
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Ci - cena oferty "i"
100 - maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium "cena".
Oferta powinna zawierać sposób obliczenia ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
~ 2 ~
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy), ręcznie, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy RRG.344-13/18 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa nawierzchni placu przy świetlicy wiejskiej w Kopańcu" - nie otwierać przed 16.05.2018r. godz. 10:15
wyniku postępowania o zamówienie Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, w tym samym miejscu co publikacja niniejszego zapytania ofertowego.
Lub przesłać w formie elektronicznej na adres m.marek@starakamienica.pl . Na powyższy adres należy przesłać podpisany i wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami. Oferta powinna być zapisana w formacie PDF z widocznym podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do jej złożenia. Liczy się data wpływu oferty na skrzynkę zamawiającego, a nie data i godzina wysłania wiadomości elektronicznej przez Oferenta.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.