Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wynajęcie, dostarczenie na miejsce, ustawienie, demontaż, transport kontenera...

Przedmiot:

Wynajęcie, dostarczenie na miejsce, ustawienie, demontaż, transport kontenera gospodarczego oraz wykonanie chodnika do kontenera

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
powiat: Gdynia
Tel. 58 623 33 12 Fax. 58 623 30 22
z.leonarczyk@zkmgdynia.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia stanowi wynajęcie, dostarczenie na miejsce, ustawienie, demontaż, transport kontenera gospodarczego oraz wykonanie chodnika do kontenera.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zdefiniowany jest w Załączniku nr 1 {Opis przedmiotu zamówienia) do Materiałów Przetargowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza wspólne wykonywanie zamówienia (konsorcjum). Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

Dokument nr: ZKM/ZC/71/18, ZKM/ZC/71/18

Otwarcie ofert: Miejsce otwarcia ofert:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 8 (sekretariat)
3. Termin otwarcia ofert: 16.05.2018 r. godz. 14.15

Składanie ofert:
1. Termin składania ofert: 16.05.2018 r. godz. 14.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od 01.06.2018 r. do 24.07.2019 r., przy czym posadowienie kontenera nastąpić musi w terminie do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego niepublicznego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni z dnia 01.03.2016 r., dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego (www.zkmgdyma.pl) - z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
III. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Termin płatności - 14 dni od wpływu poprawnie wystawionej faktury do Zamawiającego, przy czym podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru z klauzulą ,,bez uwag".
V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 (Formularz oferty) wraz z załącznikami (patrz p. VIII) należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
uł. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 8 (sekretariat)
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim - preferowane pismo maszynowe.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego umocowanego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub z poświadczeniem notarialnym).
4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:
Do: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni ul. Zakręt do Oksywia 10 81-244 Gdynia pok. nr 8 (sekretariat)
Oferta w postępowaniu nr ZKM/ZC/71/18 na
Wynajęcie, dostarczenie na miejsce, ustawienie, demontaż, transport kontenera gospodarczego oraz wykonanie chodnika do kontenera
Nie otwierać przed dniem 16.05.2018 r. godz. 14.15
4. Termin związania ofertą: 30 dni
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Posiadanie uprawnień zawodowych
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za wyjątkiem norm wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź też legitymowania się przez Wykonawcę uprawnieniami, zgodami bądź prawami wynikającymi z zawartych umów lub wynikających z decyzji administracyjnych a umożliwiającymi Wykonawcy wykonanie umowy stanowiącej przedmiot zamówienia.
Posiadanie wiedzy i doświadczenia
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne do świadczenia usługi wskazanej jako przedmiot zamówienia tj. wykazał się wykonaniem lub wykonywaniem usługi tożsamej lub zbliżonej przez okres minimum roku i wartości minimum 50.000 zł brutto.
Posiadanie ubezpieczenia
Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000 zł.
Zamawiający może przed dokonaniem czynności wykluczenia wezwać wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów lub złożenia wyjaśnień w tym zakresie.
VTH. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ - WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca w swojej ofercie, winien złożyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający rejestrację działalności Wykonawcy oraz dokument wskazujący umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę;
2. Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP oraz REGON.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Treść wymaganego oświadczenia wskazana jest w Formularzu oferty.
4. Kopię polisy ubezpieczeniowej z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej oraz referencje lub inny dokument poświadczający, iż wykonawca spełnia wymagania stawiane w p. VII MP w szczególności na okoliczność posiadania ubezpieczenia OC oraz wiedzy i doświadczenia.
Wszystkie ww. dokumenty i oświadczenia należy ułożyć w kolejności jak wyżej. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może jej sprawdzić w inny sposób.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
1. Kryterium i waga
Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena brutto 100 %
2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena:
Cmin
PI=-------- x R x 100
Cbad
gdzie:
Pi _ punktacja za kryterium ,,cena"
Cmin- cena najniższa spośród ofert rozpatrywanych - na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY
Cbad - cena oferty rozpatrywanej - na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY
R - waga przyznana danemu kryterium
3. Ocena końcowa oferty.
Ocenę końcową oferty stanowi łączna ilość punktów uzyskanych za kryteria oceny ofert wymienione w pkt. 1.
4. Oferta najkorzystniejsza.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów. W przypadku równej ilości punktów, zamawiający dokona wyboru oferty w drodze swobodnego wskazania.

Uwagi:
Zamawiający jest uprawniony do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybierania jakiejkolwiek oferty. W przypadku takim Zamawiający zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Wykonawców o swojej decyzji.

Kontakt:
Wszelkie zapytania związane z niniejszym postępowaniem kierować należy do: Sprawy merytoryczne - Zdzisław Leonarczyk- tel. 695 305 025, mail: z.leonarczyk@zkmgdynia.pl
Sprawy formalnoprawne - Krzysztof Biernat - tel. 601 913 293, mail:biernatk@wp.pl
przy czym:
a) nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści Materiałów Przetargowych,
b) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Materiałów Przetargowych. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.