Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przejazdu rowerowego

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przejazdu rowerowego

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09, tel. 61 647 73 29
zdm@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową dla budowy przejazdu rowerowego w ciągu
ul. Słonecznej przez ulicę Grochowską wraz z projektem organizacji ruchu.
Należy zaprojektować bitumiczny przejazd rowerowy w pasie rozdziału ul. Grochowskiej. Rowerzyści mają być
prowadzeni na zasadzie czwartego wlotu.
W ramach projektu należy przewidzieć przesuniecie przejścia dla pieszych przez ul. Grochowską w kierunku
wschodnim oraz przewidzieć nowe przejście dla pieszych przez ul. Grochowską od strony zachodniej. Należy
przewidzieć skanalizowanie ruchu na wlocie północnym ul. Słonecznej w formie wyspy/azylu lub innym.
Projekt należy wykonać na mapie zasadniczej z aktualnymi stanami prawnymi.
Projekt powinien zapewnić prawidłowe odwodnienie powierzchniowe wszystkich elementów w pasie drogowym
związanych z projektowaną inwestycją.
Wykonać inwentaryzację istniejącej zieleni na terenie inwestycji i w odległości 5 m od projektowanej budowli
(3 egz.). W inwentaryzacji należy określić: nazwę polską gatunkową i rodzajową, obwód pnia na wysokości 5 cm i
130 cm (w przypadku krzewów powierzchnię w m2), średnicę rzutu korony, określenie stanu zdrowotnego roślin.
W zakresie projektu zieleni należy wykonać inwentaryzację zieleni, należy uwzględnić nasadzenia
rekompensacyjne (gdy będą wymagane). Dokumentację należy opracować przy założeniu jak najmniejszej kolizji
z istniejącą roślinnością.
W przypadku kolizji z istniejącymi drzewami należy przygotować wniosek o wycinkę drzew.
Należy opracować:
- materiały do zgłoszenia zamiaru budowy - 2 egz.
- projekt budowlano-wykonawczy (5 egz.),
- projekt usunięcia lub zabezpieczenia kolizji odrębnie dla każdej branży (5 egz.),
- projekt organizacji ruchu, zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, (5 egz.),
- inwentaryzację istniejącej zieleni, w odległości 5 m od projektowanej budowli (3egz).
W inwentaryzacji należy określić: nazwę polską gatunkową i rodzajową, obwód pnia mierzony na wysokości 5 i 130
cm (bądź powierzchnię w m2 w przypadku krzewów), średnicę rzutu korony, określenie stanu zdrowotnego roślin.
Spośród roślin wytypowanych do wycinki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, należy oznaczyć te, które
wymagają uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na ich uśnięcie i te, których wycinka nie wymaga
uzyskania decyzji oraz zestawić w osobnych tabelach obie grupy roślin. Do inwentaryzacji należy załączyć
dokumentacje fotograficzną, a wyniki inwentaryzacji należy zestawić w tabeli.
- projekt zieleni wraz z projektem ewentualnych nasadzeń rekompensacyjnych (5 egz.),
- kosztorys inwestorski, przedmiary robót oraz przedmiary robót oferta (3 egz.)
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.),
- projekt budowlany, wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych w wersji elektronicznej na CD w 2 egz.. Przedmiar robót oferta należy zapisać w formie
odrębnego pliku w formacie Excel na tej samej płycie CD,
- całość dokumentacji należy przedstawić w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej *.dwg,
*doc, *xls.
Należy uzyskać m.in. następujące opinie:
Zawsze:
- Rada Osiedla Grunwald Południe,
- Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki,
- Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych,
- Wydziału Organizacji Ruchu ZDM,
- Miejski Inżynier Ruchu
- Wszyscy gestorzy sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami
- Wydziału Terenów Zieleni ZDM
- Wydziału ds. Rowerowych ZDM
- inne niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji
Opinie wydziałów ZDM należy pozyskiwać za pośrednictwem Wydziału Budowy i Utrzymania Dróg prowadzącego
przedmiotowe zadanie
Inne wymagania Zamawiającego:
Dokumentacja powinna posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia, zgody na odstępstwa i opinie
niezbędne do uzyskania zgłoszenia zamiaru budowy.
Projekt organizacji ruchu wymaga zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu.
Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach
wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami, Polskimi Normami,
wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji,
które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.
Zamawiający zwraca szczególną uwagę na problem zgodności przedmiarów robót z przyjętymi rozwiązaniami
technicznymi. Biuro projektów winno dołożyć szczególnej staranności w zapewnieniu ww. zgodności w celu
uniknięcia wzrostu kosztów robót w trakcie realizacji a wynikające z błędów dokumentacji technicznej.
Projektant musi posiadać uprawnienia w zakresie projektowania dróg oraz w zakresie budowy i przebudowy
infrastruktury technicznej, a w zakresie inwentaryzacji zieleni oraz projektu zieleni posiadać odpowiednią kadrę
posiadającą stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie zieleni.
Uprawnienia projektanta reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Przed podpisaniem umowy, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu realizacji
zadania, który stanowi nieodłączną część umowy.
Wymaga się, aby projektant na bieżąco konsultował postęp prac z Zamawiającym.
Wymaga się, aby projektant uczestniczył w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Radę Osiedla o ile
zajdzie taka potrzeba.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do niezwłocznego zgłaszania
ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, przy czym przedstawiciele
Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedstawiania ,,comiesięcznego Raportu Postępu
Prac Projektowych" do 5 dnia każdego miesiąca w formacie *.xls. Raport należy przesyłać na adres mailowy osoby
prowadzącej zadanie w ZDM. (wzór raportu postępu prac projektowych w załączeniu).
W raporcie należy umieszczać narastająco informacje o bieżącym postępie prac projektowych oraz datę
wydarzenia. Raport taki należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu prac projektowych.
Do w/w raportu należy również załączyć wszelkie wystąpienia projektanta, otrzymane na etapie projektowania
uzgodnienia, opinie, ważniejsze maile w formacie *.pdf. Nazwa pliku powinna być poprzedzona datą pismo np.
180102 Wystąpienie do Aquanet o warunki na odwodnienie.
Wykonawca będzie przesyłał do Zamawiającego kopie uzyskanych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień,
opinii i warunków w ciągu 3 dni roboczych od ich uzyskaniu.

Dokument nr: TBU.220.45.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 17.05.2018r. o godz. 14.00 w siedzibie Wydziału Budowy i Utrzymania Dróg ul. Wilczak
17.

Składanie ofert:
Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym lub przesłać
pocztą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr
referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczna oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości
zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Termin składania ofert
Oferty należy złożyć w terminie 16.05.2018r. g. 15:00
Data i godzina otwarcia ofert

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Ostateczny termin opracowania - 28.09.2018r.

Wymagania:
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej:
Warunki uczestnictwa
? dysponowanie osobą/osobami posiadającą/ posiadającymi uprawnienia do projektowania zgodnie z
ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz niepodlegającą/ niepodlegającymi
wykluczeniu z postępowania.
Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który do
realizacji zadania wskazał projektanta/sprawdzającego:
- który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał dokumentację
projektową tzn. stwierdzono istotne błędy lub niezgodności uniemożliwiły realizację projektu lub
- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość
w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie)
? niepodleganie wykluczeniu z postępowania (dotyczy Wykonawcy składającego ofertę) -
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający wyklucza Wykonawcę,
który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy, zasądzenia
odszkodowania lub uniemożliwiło realizację inwestycji.
? spełnienie warunków udziału w postępowaniu i podpisanie oświadczenia - formularz ofertowy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Pouczenie
Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób
np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem
postępowania oraz informacją ,,nie otwierać przed 2018-05-17 14:00 - oferta do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego".
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres
zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i
numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis ,,nie otwierać przed 2018-05-17
14:00 - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości
zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Kontakt:
Wydział Budowy i Utrzymania Dróg, ul. Wilczak 17,
Aneta Turulczyk tel. 61 647 73 29, aturulczyk@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.