Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
ul. Lubelska 53
10-410 Olsztyn
powiat: Olsztyn
89 555 20 10
zamowienia@zgok.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy trzech stacji przeładunkowych
INFORMACJE WSTĘPNE:
1. W zależności od kontekstu zwroty użyte w liczbie pojedynczej należy uważać za
odnoszące się także do liczby mnogiej.
2. Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZGOK/ZO/26/2018. Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie ofertowym, z wyłączeniem przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z
2017 r., poz. 1579 z późn. zm), na podstawie art. 4 pkt 8.

III. INFORMACJE O PROWADZENIU POSTĘPOWANIA ORAZ O SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
W przypadkach określonych w Zaproszeniu, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne
dokumenty mogą być składane w formie elektronicznej, ze skutkiem prawnym.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie
się Wykonawcy z treścią pisma.
4. Zamawiający z własnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin
składania ofert.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał Zaproszenie, bez ujawniania źródła zapytania.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zaproszenia, a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
1.1. usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej związanej
z przygotowywaniem postępowania na ,,Rozbudowę stacji przeładunkowych
położonych w miejscowościach: Medyny gm. Lidzbark Warmiński, Polska Wieś
gm. Mrągowo, Trelkowo gm. Szczytno" (dalej: zadanie inwestycyjne)
w lokalizacjach:
a. Medyny 51, 11-100 Lidzbark Warmiński (dalej: SP Medyny);
b. Polska Wieś 24A, 11-700 Mrągowo (dalej: SP Polska Wieś);
c. Trelkowo 80, 12-100 Szczytno (dalej: SP Trelkowo);
1.2. udzielanie Zamawiającemu konsultacji i wyjaśnień oraz pełnienie nadzoru
autorskiego nad realizowaną inwestycją w zakresie przewidzianym przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1332 ,
ze zm.) oraz w zakresie określonym w niniejszej Umowie
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, termin wykonania oraz sposób
realizacji usługi zawarty jest w Części II do niniejszego Zaproszenia, tj. w Projekcie
Umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dokument nr: ZGOK/ZO/26/2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć (lub przesłać - decyduje data i godzina wpływu do
Zamawiającego) w terminie do dnia 15 maja 2018 r. do godz. 15:00:
- pisemnie na adres: ZGOK Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn
lub
- elektronicznie na adres: zamowienia@zgok.olsztyn.pl.
2. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu
składania ofert.
3. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona składającemu bez rozpatrywania.

Wymagania:
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich
odrzuceniem jako sprzeczne z wymaganiami niniejszego postępowania.
2. Oferta musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego zawartymi
w niniejszym Zaproszeniu. W przeciwnym przypadku zostanie odrzucona jako
sprzeczna z treścią Zaproszenia.
3. Dopuszczone formy złożenia oferty: pisemnie na adres Zamawiającego: ZGOK
Sp. z o. o. ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn lub drogą elektroniczną na adres
zamowienia@zgok.olsztyn.pl.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zaproszenia.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca podaje a w Formularzu Ofertowym cenę za wykonanie całości
zamówienia.

2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena musi być podana
w złotych polskich, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty podana w Formularzu Ofertowym, przy
czym wiążąca jest cena zapisana słownie.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu
związania ofertą.
3. Wykonawca może z własnej inicjatywy przedłużyć termin związania ofertą.

IX. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie
kryterium: Cena oferty: 100 %. Przez cenę oferty rozumie się cenę brutto (wraz z
podatkiem od towarów i usług) zaoferowaną przez Wykonawcę za całość zamówienia.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
w ramach ww. kryterium obliczonego w poniższy sposób:
Wc = (Comin /Co) x W,
gdzie:
Wc - wartość punktowa dla kryterium cena,

Comin -cena brutto najtańszej oferty,
Co - cena brutto rozpatrywanej oferty,
W - waga kryterium (W =100 pkt).
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu (pisemnie lub mailowo).
2. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć umowę regulującą
współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w której
Wykonawcy wskażą Pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz
wystawiania dokumentów związanych z płatnościami - w przypadku, gdy jako
najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osoba do kontaktów:
w sprawach proceduralnych - Beata Bagińska, Agata Sowińska
w sprawach merytorycznych - Michał Drozdowski

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.