Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dróg gminnych

Przedmiot:

Przebudowa dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
ul. Warzywna 1
95-200 Pabianice
powiat: pabianicki
tel. 42 215-97-72, faks 42 215-95-22
sekretariat@zdizm.pabianice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Pabianice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa dróg gminnych w Pabianicach będących w zarządzie zamawiającego - zamówienie uzupełniające do części IV
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni ulicy wraz z robotami towarzyszącymi: a) ul. BRAUNA o powierzchni jezdni ok.1 550 m2, b) ul. WIŚNIOWA o powierzchni jezdni ok.1 250 m2, c) ul. Wjazd z ul. PARTYZANCKIEJ w ul. PIETRUSIŃSKIEGO o powierzchni ok. 215 m2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) ulica Brauna - roboty pomiarowe - 0,310 km - profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy - 1550 m2 - wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm (AC/11/W)- 1550 m2 - skropienie nawierzchni emulsją - 1550 m2 - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm (AC/11/S) - 1550 m2 - regulacja pionowa włazy kanałowe - 4 szt. studzienki wodociągowe - 20 szt. - projekt tymczasowej organizacji ruchu b) ulica Wiśniowa - roboty pomiarowe - 0,125 km - koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm z wywozem urobku na odl. 5 km - 1250 m2 - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 1250 m2 - profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy - 1250 m2 - wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm (AC/11/W)- 1250 m2 - skropienie nawierzchni emulsją - 1250 m2 - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4 cm (AC/11/S) - 1250 m2 - regulacja pionowa włazy kanałowe - 6 szt. studzienki wodociągowe - 17 szt. - projekt tymczasowej organizacji ruchu c) wjazd z ul. Partyzanckiej w ul. Pietrusińskiego - roboty pomiarowe - rozebranie cieku przykrawężnikowego, obrzeży, krawężników, kostki. - koryta wykonywane mechanicznie gł 50 cm z wywozem na odl. 5 km - 229 m2 - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 229 m2 - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem - 87 m - wykonanie podbudowy pomocnicznej gr. 12Cm - 215 m2 - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 215 m2 - oczyszczenie iskropienie podbudowy i warstwy wiążącej - 430 m2 - wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni gr. 7 cm (AC/16/W) - 215 m2 - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 5 cm (AC/11/S) - 215 m2 - odtworzenie cieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej - 6 m2 - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 3. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, na którą składają się: a) Materiały zgłoszeniowe niezbędne do realizacji robót budowlanych, a wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane - załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zmówienia, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zmówienia, c) Kosztorysy nakładcze (przedmiary robót) - załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zmówienia.. Przy czym należy zaznaczyć iż załączony przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nim ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projekcie. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. 5. Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2018 roku 6. Uwagi realizacyjne: a) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, b) Wykonawca będzie zwolniony z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zamówienia w okresie narzuconym przez Zamawiającego, w przypadku niedotrzymania określonego przez Zamawiającego czasookresu realizacji, oprócz naliczenia kar umownych, Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego według obowiązujących stawek, c) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia na swój koszt projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz po zakończeniu prac do przywrócenia stanu pierwotnego, d) Od daty protokolarnego przekazania terenu robót do chwili protokolarnego odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy. e) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się w miejscach prowadzonych robót Wykonawca odtworzy te punkty na własny koszt. f) Uzyskany w toku prowadzonych prac materiał w postaci destruktu Zamawiający zagospodarowuje we własnym zakresie jako utwardzenie innych dróg gminnych, do Wykonawcy należy tylko jego transport we wskazane przez Zamawiającego miejsce. g) Zamawiający dokona wprowadzenia na plac budowy protokołem przekazania w terminie 2 dni od momentu podpisania umowy a Wykonawca jest zobowiązany przejąć teren budowy w tym terminie. 7. Warunki finansowe rozliczeń: a). Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie jednej faktury, podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. Do odbioru końcowego należy załączyć: obmiar wykonywanych robót potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i regulacji oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonanych robót. b). Przebieg czynności odbiorowych: - Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. - Odbiór dokonywany będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy - Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od dnia ich zakończenia i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego. - Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i po powiadomieniu właściwych organów. Wykonawca dostarczy dokumenty i zezwolenia niezbędne do odbioru robót i użytkowania obiektów. - Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. Do odbioru końcowego należy załączyć: obmiar wykonywanych robót potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i regulacji oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonanych robót. c). Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie min. 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. d). Sposób rozliczeń - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie ofertowania. 8. Kody CPV: - 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg, - 45.23.31.42-6 - Wymiana nawierzchni drogowej

CPV: 45233220-7, 45233142-6

Dokument nr: 500100663-N-2018, 11/ZDM/2018

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późniejszymi zmianami), dalej ustawą, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg gminnych w Pabianicach będących w zarządzie zamawiającego. Jego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni ulicy wraz z robotami towarzyszącymi. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. W dniu 13.02.2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 517297-N-2018 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.7), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego (w części IV przedmiotu zamówienia) udzielono w dniu 05.04.2018 r. Wykonawcy: ZRD Spółka z o. o. z Łodzi. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późniejszymi zmianami), dalej ustawą, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg gminnych w Pabianicach będących w zarządzie zamawiającego. Jego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni ulicy wraz z robotami towarzyszącymi. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. W dniu 13.02.2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 517297-N-2018 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.7), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego (w części IV przedmiotu zamówienia) udzielono w dniu 05.04.2018 r. Wykonawcy: ZRD Spółka z o. o. z Łodzi. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

ZRD SP Z O O, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.