Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczenia

Przedmiot:

Remont pomieszczenia

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Trzebiechów
Ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
powiat: zielonogórski
tel./fax 68 351 41 22, tel. (68) 351 41 31
b.cybulski@trzebiechow.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Trzebiechów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Trzebiechów zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadania pn.:
,,Remont pomieszczenia socjalnego w remizie OSP w Trzebiechowie"

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia socjalnego w remizie OSP
w Trzebiechowie przy ul. Sulechowskiej 2. Zakres prac obejmuje m.in.: montaż świetlika, wykonanie instalacji c.o., wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie powierzchni wewnętrznych, roboty posadzkowe. Szczegółowy zakres prac został wymieniony
w załączonym do zapytania ofertowego przedmiarze robót. Tym samym przedmiar robót należy traktować jako integralną część przy sporządzaniu oferty cenowej. Przed złożeniem oferty Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji pomieszczenia socjalnego
w remizie OSP w celu przeprowadzenia rozeznania i wykonania indywidualnego obmiaru przez Wykonawcę.
Szczegóły realizacji zamówienia dotyczącego zadania pn. ,,Remont pomieszczenia socjalnego w remizie OSP w Trzebiechowie" określone zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZW.271.3.2018

Składanie ofert:
III. Warunki złożenia oferty:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania - należy złożyć w następujący sposób: za pośrednictwem poczty e-mail - adres: b.cybulski@trzebiechow.pl (należy przesłać podpisaną i zeskanowaną ofertę wraz
z wymaganymi załącznikami) lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów w sekretariacie urzędu, bądź przesłać pocztą na w/w adres z napisaną na kopercie nazwą zadania - ,,Remont pomieszczenia socjalnego w remizie OSP w Trzebiechowie" do dnia 15 maja 2018 r. do godz. 10:00. Dla przesyłek pocztowych decyduje data wpływu przesyłki do Zamawiającego, oferty doręczone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia: 01.06.2018 r.
Termin zakończenia: 30.06.2018 r.

Wymagania:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobligowany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć oryginał złożonej e-mailem oferty.

IV. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
Aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/aktualny wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.
V. Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie, które spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebiechowie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:
? cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;
? gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
? gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
? nastąpi zmiana okoliczności, powodująca, że zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

VI.
Inne istotne warunki zamówienia:
Do realizacji zamówienia należy przewidzieć materiały spełniające wymogi prawa budowlanego.
Wykonanie przedmiotowego zamówienia finansowane będzie z funduszu sołeckiego.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie
z przedstawioną ofertą.

Kontakt:
Szczegółowych informacji udziela Pan Bartłomiej Cybulski tel. (68) 351 41 31.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.