Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
474z dziś
4291z ostatnich 7 dni
14886z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przebudowy drogi gminnej

Przedmiot:

Wykonanie przebudowy drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zbąszyń
ul. Porucznika Żwirki 1
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 68 3866 009 wew. 330
urzad@zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający, w związku z realizacją wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy Zbąszyń na rok 2018 (sołectwo: Nowa Wieś, zadanie: Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Nowa Wieś) prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na przebudowę drogi gminnej w Nowej Wsi
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 88/5, obręb Nowa Wieś na odcinku o długości około 93 mb.
2. Zakres robót planowanych do wykonania w ramach przebudowy szczegółowo określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Planowane roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Polskimi Normami i zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 25.01.2016 r.
4. Wykonawca podczas prowadzenia robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu robót; utrzymania porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie robót; przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania robót; wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną każdego używanego wyrobu; zapewnienia realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników; zapewnienia odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń; uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac oraz terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.
5. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w pkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone po zrealizowaniu przedmiotu umowy określonego w pkt 1 i przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego, sporządzonego na podstawie obmiarów rzeczywiście wykonanych robót oraz cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Dokument nr: RSGG.042.21.1.2017

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
ofertę cenową należy złożyć w terminie do 17 maja 2018 r. na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Zbąszyniu ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń, faxem pod numer: 68 3846 010 lub na adres mailowy: urzad@zbaszyn.pl;
- oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
II. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 31 sierpnia 2018 r., przy czym jako wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego wykonanych robót.
2. Wykonawca obowiązany jest zgłosić gotowość dokonania odbioru na co najmniej na 3 dni przed ww. terminem.
3. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzone zostaną wady w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych.

Wymagania:
III. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- cena: waga kryterium 100 %.
IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania;
- kosztorys ofertowy sporządzony według przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania
V. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
- uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
VII. Warunki udziału w postępowaniu:
- złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
VIII. Termin związania ofertą: 14 dni, licząc od dnia ustalonego terminu składania ofert.
IX. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej Gminy Zbąszyń.
X. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

Kontakt:
XI. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Karolina Malikowska, tel. 68 3866 009 wew. 330.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.