Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie nowego odcinka preizolowanej sieci ciepłowniczej

Przedmiot:

Wykonanie nowego odcinka preizolowanej sieci ciepłowniczej

Data zamieszczenia: 2018-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu
ul. Jagodna 1C
12-200 Pisz
powiat: piski
Fax 87 423 39 67; tel. 87 423 28 79
sekretariat@pecpisz.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Pisz
Wadium: 2000 złotych
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego odcinka preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xDN250/400 pomiędzy ul. Gałczyńskiego a estakadą nad rzeką Pisą w Piszu i włączenie go do istniejącej sieci oraz unieczynnienie wyłączonego z ruchu odcinka sieci.
1.2. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.).
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570).
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie Książki Obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1134).
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).
f) Przepisy i wytyczne branżowe.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 17.05.2018 roku do godziny 09:00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa.
IX. Oferty należy składać w terminie do dnia 07.05.2018 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1c 12-200 Pisz.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania zamówienia
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia 04.06.2018 roku.
2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia - do 15.07.2018 roku.

Wymagania:
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał sieci ciepłownicze preizolowane o średnicy nie mniejszej niż DN200 i łącznej długości nie mniejszej niż
150 mb.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobą Kierownika Budowy -posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji ciepłowniczych. Kierownik Budowy winien przynależeć do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego oraz posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień. Dysponowanie min. dwiema osobami, posiadającymi odpowiednie uprawnienia, na stanowisko spawacza i jednej na stanowisko montera sieci.
2. Zamawiający odrzuci bez rozpatrywania oferty:
2.1. oferentów, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków (Zał. Nr 4 do SIWZ).
2.2. oferentów w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono.
2.3. oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3.1. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków.
3.2. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
VII. Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego: 10 1020 4753 0000 0802 0003 6137 z podaniem w tytule przelewu: Wadium -przetarg nieograniczony na wykonanie przedsięwzięcia pn: ,,Wykonanie nowego odcinka preizolowanej sieci ciepłowniczej pomiędzy ul. Gałczyńskiego a estakadą nad rzeką Pisą w Piszu".
Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
1. Pozostałe dopuszczalne formy wadium:
a) poręczenia bankowe,
b) gwarancje bankowe,
c) gwarancje ubezpieczeniowe,
2. Wadium w formach niepieniężnych należy zdeponować w formie oryginału w kasie Zamawiającego, a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty.
3. Z treści poręczenia/gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia wyznaczonego terminu składania ofert.
VIII. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów w oparciu o sumę podanych w rozdziale IX SIWZ kryteriów oceny ofert. Ilość punktów badanej oferty = C + D.
X. W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień Publicznych, ponieważ prowadzone jest ono zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.