Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
2938z ostatnich 7 dni
11360z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Modernizacja kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2018-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
tel.: 77 40 92 100 fax: 77 40 92 101
inw@glucholazy.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:
Modernizacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. gen Andersa i Makuszyńskiego w Głuchołazach w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj"

( opisać przedmiot zamówienia: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadań obejmuje:

1. temat: wykonanie dokumentacji projektowej nowego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z naniesieniem istniejącego wylotu

2. temat: wykonanie połączenia istniejącej kanalizacji deszczowej z ul. Makuszyńskiego do ul. gen Andersa w Głuchołazach w trybie ,,zaprojektuj wybuduj"

3. temat: odtworzenie wylotu z kanalizacji deszczowej wraz z zinwentaryzowaniem istniejącej sieci w ciągu ul. gen Andersa w Głuchołazach w trybie ,,zaprojektuj wybuduj"

Wykonawca musi wykonać odpowiednia dokumentację oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia, zezwolenia lub pozwolenia. Wykonawca musi również dostarczyć uwierzytelnione mapy powykonawcze.
Zakres robót:

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. gen Andersa i Makuszyńskiego w Głuchołazach w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj"

Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

Temat 1:

wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na długości ok 53mb o średnicy fi 400 na terenie gminnym (wraz z uzgodnieniami wylotów) oraz naniesienie istniejącej sieci od wiaduktu aż do wylotu do rzeki Biała Głuchołaska
doprowadzenia terenu, na którym była prowadzona inwestycja do stanu pierwotnego

Temat 2

wykonanie podłączenia kanalizacji deszczowej ul. Makuszyńskiego z ul. gen. Andersa w Głuchołazach rurą o średnicy min fi 300 na odcinku ok 19mb wraz z zabudowaniem studni rewizyjnej w chodniku na początku sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. gen Andersa w trybie zaprojektuj wybuduj
wykonanie uwierzytelnionych map powykonawczych
doprowadzenia terenu, na którym była prowadzona inwestycja do stanu pierwotnego

Temat 3

odtworzenie wylotu kanalizacji deszczowej wraz z naniesieniem istniejącego odcinka sieci od wpustu ulicznego do koryta rzeki Biała Głuchołaska w trybie zaprojektuj wybuduj
wykonanie uwierzytelnionych map powykonawczych
zabezpieczenie wylotu zgodnie z warunkami zarządcy rzeki
doprowadzenia terenu, na którym była prowadzona inwestycja do stanu pierwotnego

Uwaga: Cały zakres inwestycji należy ująć w jednej dokumentacji projektowej i uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia (dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu w 2 egzemplarzach)

Koszty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej na temacie 2 będą kosztami obmiarowymi za faktycznie wykonana kanalizacje będącego iloczynem wybudowanych metrów oraz ceny jednostkowej.

Istotne warunki umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy, opracowanie projektu organizacji ruchu uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń, koszty opracowania dokumentacji projektowej, dostarczenie atestów na wbudowane materiały po stronie wykonawcy,

(określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

Składanie ofert:
Oferty Wykonawca może złożyć:

w formie pisemnej na adres: ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
faksem na numer 77 40 92 101
w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

Ofertę należy składać z wyszczególnieniem kwoty za opracowanie dokumentacji oraz koszty budowlane z wyszczególnieniem na poszczególne etapy. Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15.05.2018r., do godziny 1200

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji zamówienia: 3.12.2018r.

Wymagania:
Warunki postępowania

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy

Warunki gwarancji Okres gwarancji i rękojmi-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.(określić warunki gwarancji)
Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.