Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi

Przedmiot:

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi

Data zamieszczenia: 2018-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
powiat: nyski
tel : 48 77 4080500 fax : 48 77 4332705, fax. 77 40 80 553.
zp_nysa@op.onet.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia.
,,Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicach Kasztanowej
i Orzechowej w Skorochowie".
- Budowa dróg na obszarach wiejskich.
Szczegółowy zakres opracowania:
1. Założenia programowe do projektowania:
- drogi: gminne, wewnętrzne, działki nr: 6, 676/25 i 676/219, będące własnością Gminy Nysa,
- długość projektowanej drogi - ok. 860 m,
- jezdnia o nawierzchni asfaltowej - szerokość 4,5 m;
- grubość nawierzchni z betonu asfaltobetonu - 5 em,
utwardzone pobocza - szer. po 0,5 m,
- odwodnienie powierzchniowe - poprzecznie, powierzchniowo, na pobocza gruntowe i tereny
zielone,
przełożenie uzbrojenia kolidującego.
2. Prace przedprojektowe i projektowe:
uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania,
- wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych w skali 1:500,
- wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego - uzupełniająco, w zakresie umożliwiającym
podjęcie decyzji w sprawie doboru właściwej konstrukcji podbudowy jezdni,
wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych rozwiązań projektowych, którą
przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej należy uzgodnić z Radą Sołecką
Skorochowa i Zamawiającym,
dokumentacja projektowa do zgłoszenia robót - należy wykonać w 2 egz.
opracowanie projektów wykonawczych, odrębnie dla poszczególnych branż (po 3 egz.).
3. Inne opracowania (wykonać w 3 egz.):
- docelowy projekt organizacji ruchu,
wszelkie inne opracowania niezbędne do uzyskania uzgodnień, decyzji, zgłoszenia robót
budowlanych i realizacji inwestycji,

kosztorysy inwestorskie i przedmiary, odrębnie dla poszczególnych branż, komplet spięty w jedną
teczkę z zestawieniem kosztorysów i posumowaniem wszystkich cen kosztorysowych,
- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych z podziałem j/w.
4. Decyzje i uzgodnienia:
uzyskanie zatwierdzenia docelowego projektu organizacji ruchu,
uzgodnienia i decyzje niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych przez Zamawiającego
i realizacji inwestycji.

Otwarcie ofert: 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert -
Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju
nr 230 (II piętro) w dniu 17.05.2018 r. godzina 14;10.

Składanie ofert:
1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; sekretariat
Burmistrza Nysy pok. nr 102 (I piętro) - do dnia
17.05.2018 r. do godziny 14;00.
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: 22.06.2018 r.

Wymagania:
5. Inne informacje i postanowienia:
- Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej (zał. nr 3) - do wykorzystania,
projekty wykonawcze powinny:
- zawierać wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia niezbędne do
realizacji inwestycji,
uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności
niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania
oferty przez wykonawcę robót oraz realizacji robót budowlanych,
- o wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania, winien być bez zwłoki
informowany Zamawiający tak, aby możliwe było podjęcie negocjacji z właścicielami
i zarządcami terenów i mediów,
przed przystąpieniem do opracowywania części kosztowej należy uzyskać od Zamawiającego
założenia wyjściowe do kosztorysowania,
- całą dokumentację stanowiącą przedmiot zmówienia należy opracować w formie standardowej (na
papierze) oraz w edytowałnej i nieedytowanej formie elektronicznej - nośnik CD,
przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach,
a w szczególności:
- ustawa Prawo budowlane,
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia,
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
- ustawa Prawo zamówień publicznych,
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonaIno-użytkowym,
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- ustawa Prawo ochrony środowiska,
ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw,
ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko,
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu.
7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych i wariantowych .
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy
i siedziby.
6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te
przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
2. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia.
11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

Kontakt:
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Jacek Krzywoń, email: zp_nysa@op.onet.pl, fax. 77 40 80 553.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.