Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej

Przedmiot:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej

Data zamieszczenia: 2018-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. M. Reja 10
27-400 Ostrowiec Św.
powiat: ostrowiecki
tel. 041 265 38 38 wew. 44
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Ostrowiec Św.
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej
i wykonawczej dla budowy parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem w msc. Szewna
z zagospodarowaniem ternu przyległego i przebudową kolizji infrastruktury technicznej".
W celu wykonania projektu można wykorzystać koncepcje zagospodarowania terenu
opracowaną w ramach konkursu urbanistyczno - architektonicznego
Celem jakim powinien kierować się projektant przy tworzeniu dokumentacji jest idea aby
plac uprzednio pełniący jedynie funkcję parkingu stał się integralną częścią przestrzeni
miejscowości Szewna i stworzył strefę łączącą sąsiednie zagospodarowanie.
1) WYKONANIE INWENTARYZACJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwentaryzacja musi się rozpocząć co najmniej 3 dni po podpisaniu umowy.
Po 45 dniach od podpisania umowy Zamawiającemu musi być dostarczona wstępna
inwentaryzacja wraz ze wstępną koncepcją.
Założenia:
- dokładność i szczegółowość inwentaryzacji (w niezbędnym zakresie) powinna być
wystarczająca do sporządzenia wszelkich późniejszych opracowań Wykonawcy
- inwentaryzacja powinna zawierać między innymi:
> trwałe elementy zagospodarowania terenu;
'> przekroje terenowe;
> przebieg sieci infrastruktury technicznej;
> usytuowanie zieleni niskiej i wysokiej z opisem gatunku;
- dokumentacja inwentaryzacyjna budynku w formie papierowej powinna być
czytelna (skala około 1:500 i inne),
- inwentaryzacja w formie elektronicznej (dwg i pdf) musi zawierać wszystkie
zakładane elementy (każdy z nich osobna warstwa).
2) PROJEKT KONCEPCYJNY
Zasadniczym celem przeprowadzenia prac jest poprawa funkcjonalności terenu
przyległego do kościoła tj. działki nr 273/5 i części działki 274 w miejscowości Szewna.
Wykonany projekt ma na celu poprawę rozwiązań komunikacyjnych i podkreślenie
zabytkowych elementów zagospodarowania (kościoła, wikarówki układu
urbanistycznego) w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w oparciu
o aktualnie obowiązujące przepisy. Wykonanie prac w oparciu o wykonaną
dokumentacje ma pozwolić na efektywniejsze zagospodarowanie Placu ks. Marcina
Popiela i terenu przyległego, podniesie estetyki oraz zmniejszenie kosztów utrzymania.
Projekt koncepcyjny powinien być sporządzony na podstawie wytycznych określonych
w opisie zadania oraz na wspólnych spotkaniach z osobami wyznaczonymi przez
Zamawiającego (spotkania takie powinny odbywać się co najmniej 1 raz w miesiącu,
przez okres opracowania koncepcji, osoby uczestniczące w spotkaniach muszą posiadać
uprawnienia w niezbędnym i omawianym zakresie).
Projekt wykonany zostanie w oparciu o wyłonioną pracę konkursową.
Wszystkie kroki w przypadku przyjętych rozwiązań muszą być uzgodnione z
Konserwatorem Zabytków (działki wpisane do ewidencji) w wymaganym zakresie .
Koncepcja powinna zawierać szacunek kosztów o szczegółowości fazy opracowania
oraz projekt 3D.
Wstępne opracowanie koncepcji powinny być przygotowane 30 dni po podpisaniu
umowy.
3) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie
koncepcji zgodny z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury w spawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
zawierający:
> uzgodnienia z gestorami sieci (w wymaganym zakresie);;
> uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków (w wymaganym zakresie);
> uzgodnienia ZUD (jeśli wymagane);
> projekt architektoniczny;
> projekt konstrukcyjny (w wymaganym zakresie);
> projekt instalacji wod-kan . (w wymaganym zakresie);
> projekt instalacji elektrycznej - oświetlenia;
> projekt kanalizacji deszczowej (w tym uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego):
> projekt przebudowy kolizji infrastruktury technicznej (w wymaganym zakresie);
> opracowanie mapy do celów projektowych (w razie wystąpienia potrzeby, w formie
papierowej oraz dwg);
> badania geotechniczne (w razie wystąpienia potrzeby);
> uzgodnienia z rzeczoznawcami w niezbędnym zakresie ;
> inne opracowania projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz
realizacji budowlanej i oddania do użytkowania ;
Projekty wykonawcze (dla każdej z branż) będą posiadały szczegółowe rozwiązania
projektowo materiałowe z podaniem technologii wykonania w uzgodnieniu z
Zamawiającym.
Ponadto należy uzyskać wszystkie inne uzgodnienia podmiotów zewnętrznych oraz
ewentualne odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych celem uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Forma i standard wykończenia powinny uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu.
Użyte materiały wykończeniowe powinny się cechować dużą trwałością użytkową.
Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i
odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
4) KOSZTORYSY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kosztorys inwestorski należy sporządzić, zgodnie z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego (....), (Dz.U. Nr 130, póz. 1389 z dnia 8.06.2004 r.) W przypadku braku
ceny jednostkowej zgodnie do Rozporządzenia cenę jednostkową należy ustalić na
podstawie kalkulacji indywidualnej. Kalkulacje dołączyć do kosztorysu inwestorskiego.
Przedmiary robót należy sporządzać w oparciu o projekty budowlano-wykonawcze, dane
wynikające z ekspertyz technicznych i planu zagospodarowania terenu oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
i zestawienia wyposażenia obiektów. Przedmiary robót mają obejmować zestawienie
planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie
ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia
szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i
opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót: w oparciu o
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz.1129).
Opracowanie ma zawierać zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych, obejmujące w szczególności wymagane właściwości materiałów,
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach
poszczególnych pozycji przedmiaru.
Tworząc dokumentacje projektowo- kosztorysową, wykonawca - projektant ma
obowiązek opisać przedmiot zamówienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art.
29 i 30.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć bądź przesłać w terminie do dnia 17.05.2018r. do godz. 10.00 na
piśmie w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego Ostrowiec Św., ul. M.
Reja 10, 27 - 400 Ostrowiec Św. lub e- mailem.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji umowy: do 28.02.2019r.

Wymagania:
§ 1 Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub e - mailem.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy
oraz napis: Oferta na zadanie pn.: ,, Wykonanie wielobranżowej dokumentacji
budowlanej i wykonawczej dot. budowy parkingu w msc. Szewna "
2. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
3. Ma być ona napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
4. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
5) INNE OPRACOWANIA
> zbiorcze zestawienie kosztów zadania.
6) WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OPRACOWANIA
DOKUMENTACJI
1. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta
zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
obowiązującymi na dzień przekazania informacji.
2. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej a niezbędne do
właściwego
i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych
uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i
terminach przedmiotu zamówienia
3. Zastosowane rozwiązania projektowe powinny być wyważone ekonomicznie,
gwarantujące bezawaryjną eksploatację obiektu uwzględniające natężenie i sposób
użytkowania.
4. W/w przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o:
- wizję lokalną;
uzgodnienia z Zamawiającym;
- obowiązujące przepisy w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej, przepisy Prawa budowlanego oraz polskie normy budowlane;
- obowiązujące przepisy w zakresie metod i podstaw wykonania kosztorysów
inwestorskich.
5. Projekt należy wykonać:
o Inwentaryzacja
> wersja papierowa 2 egzemplarze
> wersja elektroniczna 1 płyta CD (*.pdf oraz *.dwg)
o Koncepcja
> wersja papierowa 2 egzemplarze
> wersja elektroniczna 1 płyta CD (*.pdf, *.doc, rysunki *.dwg)
o Projekt budowlany
> wersja papierowa 6 egzemplarzy
> wersja elektroniczna 1 płyta CD (*.pdf, *.doc, rysunki *.dwg)
o Projekt wykonawczy
> wersja papierowa 6 egzemplarzy
> wersja elektroniczna 1 płyta CD (*.pdf, rysunki *.dwg)
o Kosztorys inwestorski, przedmiar robót,
> wersja papierowa 2 egzemplarze
> wersja elektroniczna 1 płyta CD (*.pdf, *.rds)
o Specyfikacja techn. warunków wykonania i odbioru robót
> wersja papierowa 2 egzemplarze
> wersja elektroniczna 1 płyta CD (*.pdf,*.doc)
o Imię opracowania
> wersja papierowa 2 egzemplarze
> wersja elektroniczna 1 płyta CD (*.pdf, rysunki *.dwg)
6. Oznaczenia *.doc, *.dwg oraz *.rds są oznaczeniami przykładowymi przy
uwzględnieniu, iż posiadane przez Zamawiającego programy umożliwią otworzenie i
edycje tych plików.
7. Oznaczenia plików/katalogów powinny umożliwić Zamawiającemu identyfikację
bez potrzeby ich otwierania, (PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU NAZW 1
ZAWARTOŚCI Z Zamawiającym).
8. Przed wyceną prac projektowych należy zapoznać się z obiektem, w celu uwzględnienia
wszystkich niezbędnych uwarunkowań, związanych z rzetelnym wykonaniem
dokumentacji projektowej.
9. Na etapie opracowywania projektu wymagane są robocze konsultacje z Zamawiającym
w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań funkcjonalnych,
standardów wykończenia, itp.
10. Uzupełnienie, poprawienie i modyfikacja dokumentacji według zaleceń jednostek
uzgadniających.
11. Oznaczenia plików/katalogów powinno umożliwiać Zamawiającemu identyfikację bez
potrzeby ich otwierania.
12. Wykonawca w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na
budowę będzie zobowiązany do aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na potrzeby
Zamawiającego, po wcześniejszym powiadomieniu (aktualizacja cen, podział
kosztorysu na elementy - w przypadku podziału zadania na etapy), bez dodatkowego
wynagrodzenia.
13. Wymagana gwarancja Wykonawcy na cały zakres prac - 2 lata
§ 4 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował kryterium:
cena 100%
§ 5 Wykonawca składając ofertę załącza do niej następujące dokumenty:
1 / formularz oferty,
2/ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności - o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej przynależącą
do właściwej izby samorządu zawodowego;
§ 6 Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
W cenę oferty należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez wykonawcę będzie obowiązywała przez okres ważności umowy
i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze
propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.
Na kopercie lub w treści e - maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego,
nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Oferta na zadanie pn.: Wykonanie
wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dot. budowy parkingu wmsc. Szewna Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej
nie będzie rozpatrywana.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
upływem terminu jej składania.
§ 8 Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca
ma podpisać umowę z zamawiającym.

Kontakt:
Imię i nazwisko, stanowisko oraz nr tel. osoby uprawnionej do udzielania
dodatkowych wyjaśnień w sprawie zamówienia: p. Jarosław Kawiński, Kierownik
Referatu Technicznego, tel. 041 265 38 38 wew. 44.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.