Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ogólnodostępnego boiska

Przedmiot:

Budowa ogólnodostępnego boiska

Data zamieszczenia: 2018-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy
powiat: bielski
tel 33 829 86 50
ug@kozy.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Kozy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach
Część 1: Wykonanie nawierzchni boiska
Przedmiotem zamówienia jest: budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach obejmująca:
Część 1: Wykonanie nawierzchni boiska
Zakres prac obejmuje:
- przygotowanie terenu pod wykonanie trawnika,
- wykonanie trawnika.
Zadanie dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

CPV: 45 11 27 20-8, 45 11 12 91-4, 45 21 21 40-9

Dokument nr: ZP.271.2.2.2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy - Sekretariat I,
b) za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy,
c) faksem, (33 829 86 74), po czym zaleca się przesłać ofertę pocztą;
d) elektronicznie na adres mailowy: ug@kozy.pl - skan podpisanej oferty i zaleca się przesłać ofertę za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego, j.w. w terminie: nie później niż do dnia 14.05.2018r. do godziny 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienie należy zrealizować w terminie: - dla Części 1 - od dnia podpisania umowy do dnia 25.05.2018r.

Wymagania:
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ustawy nie stosuje w przypadku zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu ,,nie dotyczy" lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
ROZDZIAŁ VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY I ODRZUCENIA OFERTY
1. Z postępowania zostanie wykluczony wykonawca, którego oferta nie spełnia warunków zapytania ofertowego.
2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
ROZDZIAŁ VII. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI
Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:
Wojciech Rusztyn - Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Beata Fecko - Referat Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
ROZDZIAŁ VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XI zapytania ofertowego. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
ROZDZIAŁ IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
3. Zaleca się dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo informację o prowadzonej działalności gospodarczej lub CEIDG (jeżeli dotyczy).
ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) - cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
- łącznie z należnym podatkiem VAT - cena brutto.
3. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).
ROZDZIAŁ XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena ofertowa - 100 pkt
Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
cena ofertowa - wg następującego wzoru:
N
I P = ----- x A
B
gdzie poszczególne litery oznaczają:
I P - liczba punktów,
N - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
B - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A - waga danego kryterium wyrażona w punktach - 100 pkt.
Uwaga : przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
4
ROZDZIAŁ XII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH
OBCYCH
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do zapytania ofertowego wzór umowy (załącznik nr 3).
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.
3. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed zawarciem umowy zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w umowie.

Uwagi:
Wydział prowadzący: Referat zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych
zwany dalej ,,Zamawiającym"

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.