Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja mostu drewnianego

Przedmiot:

Modernizacja mostu drewnianego

Data zamieszczenia: 2018-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
77 40 92 100 fax: 77 40 92 101
inw@glucholazy.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja mostu drewnianego zlokalizowanego w Nowym Świętowie nad rzeką Biała Głuchołaska

( opisać przedmiot zamówienia: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje wymianę na całej powierzchni mostu wierzchniej warstwy dyliny drewnianej (gr min. 5cm) oraz modernizacją słupków, pochwytów, przeciągu i nawierzchni chodnika przy poręczy.

Składanie ofert:
Ofertę Wykonawca może złożyć:

w formie pisemnej na adres: ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
faksem na numer 77 40 92 101
w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

Ofertę należy składać z wyszczególnieniem kwoty za modernizację poszczególnych elementów. Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 15.05.2018 r., do godziny 1200

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji zamówienia: 25.09.2018r.

Wymagania:
Warunki postępowania:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

inne .................*
podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy

Warunki gwarancji Okres gwarancji-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

(określić warunki gwarancji)
Zakres robót:

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

wymianę na całej powierzchni mostu wierzchniej warstwy dyliny drewnianej (gr min. 5cm) oraz modernizacją słupków, pochwytów, przeciągu i nawierzchni chodnika przy poręczy.
Drewno do modernizacji mostu - świerkowe impregnowane ciśnieniowo
Dodatkowo drewno należy zabezpieczyć impregnatem.
Modernizację prowadzić na podstawie posiadającej przez zamawiającego dokumentacji projektowej na budowę obiektu mostowego.

Uwaga Koszty ewentualnego rusztowania, zabezpieczenia robót, opłaty za roboty na terenie Wód Polskich po stronie Wykonawcy robót.

Uwaga: Wykonawca przed złożeniem oferty musi dokonać wizji lokalnej w terenie w celu wykonania własnej oceny stanu technicznego obiektu

Istotne warunki umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Płatność 30 dni od dnia wpływu faktury. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy, opracowanie projektu organizacji ruchu uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń, dostarczenie atestów na wbudowane materiały po stronie wykonawcy,

(określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)
* wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy
niewłaściwe skreślić

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.