Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji budynku

Przedmiot:

Remont elewacji budynku

Data zamieszczenia: 2018-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Rudzińcu
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec
powiat: gliwicki
tel. +48 32 4000 700, fax +48 32 739 06 14
gmina@rudziniec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rudziniec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Rudziniec zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie zamówienia
publicznego polegającego na ,,Remoncie elewacji budynku ,,A" Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 107"
Zamówienie jest realizowane zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. póz. 1579 z póź. zm.) oraz na podstawie procedur
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty
30 000,00 Euro ustalonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych obowiązującym w
Urzędzie Gminy w Rudzińcu (Załącznik do Zarządzenia nr 68/2016 Wójta Gminy Rudziniec z dnia
14.03.2016 r.)
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

Dokument nr: IZP-I.271/ZP.008.2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 1) do dnia
17.05.2018 r. do godz. 10.00 na adres : Urząd Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26,
44-160 Rudziniec lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@rudziniec.pl

Wymagania:
Inne wymagania Zamawiającego:
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie,
zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył robotę lub roboty polegającą/e na
wykonaniu robót budowlanych na elewacji o wartości robót nie mniejszej niż 50 000,00 zł
brutto.
W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca musi podać ich rodzaj, wartość, daty,
miejsca wykonania i nazwy podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku gdy zadanie obejmowało szerszy zakres,
niż określony do spełnienia warunku udziału w postępowaniu, należy wskazać wartość robót
niezbędnych do spełniania warunku udziału w postępowaniu.
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty.
Wykaz wykonanych usług stanowi załącznik nr 3 i należy go złożyć wraz z ofertą
2. Realizacja zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego
Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca musi załączyć do formularz oferty uproszczony kosztorys na wykonanie robót
remontowych, wskazując wyliczenie ceny ofertowej podanej w ofercie. Do kosztorysu należy
załączyć zestawienie czynników cenotwórczych zawierające w szczególności dane: stawka
roboczogodziny (w przypadku gdy stawki są różne dla poszczególnych przedmiarów należy je
wyspecyfikować), procentowy wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, kosztów zakupu
i zysku,
4. Ze względu na historyczny charakter obiektu zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w
terenie, jednakże nie jest to wymóg obligatoryjny do złożenia oferty.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena ofertowa zamówienia - 100%
Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, obliczona przez Wykonawcę ryczałtowa cena oferty
powinna zawierać koszty bezpośrednie i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do
poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy
oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca
winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a
w szczególności informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym przedmiocie zamówienia.
Wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z art. 632 § 1 k. c. - oznacza wynagrodzenie za całość dzieła w
jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej, a jego istotę stanowi określenie wynagrodzenia z góry,
bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów dzieła, a więc przedmiotu zamówienia.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.