Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżek rowerowych

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżek rowerowych

Data zamieszczenia: 2018-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bardo
Rynek 2
57-256 Bardo
powiat: ząbkowicki
mptasinska@bardo.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bardo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania jest usługa obejmująca pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową
ścieżek rowerowych typu singletrack:
1. Budowa ścieżek singletrack w gminie Bardo
W ramach tego zadania realizowana będzie ścieżka o łącznej długości 31,510 km, wraz z następującą
infrastrukturą towarzyszącą: 4 bramy z tablicą informacyjną, 100 słupków, 1 tablica informacyjna,
30mb kładek
2. Budowa ścieżek singletrack w gminie Złoty Stok
W ramach tego zadania realizowana będzie ścieżka o łącznej długości 26 km wraz z infrastrukturą
towarzyszącą: 7 bram, 120 słupków, 4 tablice informacyjne, 290 mb kładek, 1 wiata i jeden punkt
wypoczynkowy {stół ławeczki stojak na rowery).
3. Budowa ścieżek singletrack w gminie Kłodzko
W ramach tego zadania realizowana będzie ścieżka o łącznej długości 15km wraz z następującą
infrastrukturą towarzyszącą: 3 bramy, 50 słupków, 2 tablice informacyjne, 152 mb kładek, rynny
odwadniające, szykany zwalniające, zajazd Kukułka tablica informacyjna, Przełęcz Łaszczowa, tablica
informacyjna, Przełęcz Leszczynowa 2x ławki, stół, tablica informacyjna, rozpoczęcie pętli Złota
tablica informacyjna, Droszków tablica informacyjna, oznaczenie parkingów w Kłodzku, na przełęczy
Łaszczowej, Kłodzkiej, Wilczej oraz przy wjeździe przy zajeździe Kukułka
Z wyłonionym wykonawcą usługi obejmującej pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
budowy ścieżek rowerowych zostaną podpisane trzy odrębne umowy zawarte pomiędzy wykonawcą
usługi, a Gminą: Bardo, Złoty Stok i Kłodzko w zakresie określonym w zał. nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.

CPV: 71247000-1, 79421100-2

Dokument nr: RP.271.3.2018

Specyfikacja:
Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres
mptasinska@bardo.pl.

Składanie ofert:
Vl11.2. Termin składania ofert 17.05.2018 roku do godz. 14.00. Oferty złożone po wskazanym
terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty na adres
mptasinska@bardo.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
Polska, woj. dolnośląskie, powiat kłodzki i ząbkowicki.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w
miejscowościach położonych na terenie gmin Bardo, Złoty Stok i Kłodzko.

Wymagania:
1. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone
jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 19 lipca 2017 r. (MR/H 2014-
2020/23@07/2017).
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
IV.l. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału postępowaniu.
IV.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
- Posiadają certyfikat IM BA (Intrenational Mountain Bicycling Association) w zakresie
projektowania tras rowerowych - weryfikacja nastąpi w oparciu o kserokopię
dokumentu potwierdzającego posiadania w/w uprawnień
- Posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności drogowej. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna
osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, posiada
stosowne uprawnienia budowlane i przynależy do właściwej izby inżynierów
budownictwa - weryfikacja nastąpi w oparciu o kserokopię dokumentu
potwierdzającego posiadania w/w uprawnień i potwierdzenie przynależności do
właściwej izby inżynierów budownictwa;
- Posiadają wiedzę i doświadczenie - weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz
zrealizowanych usług wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi
należyte wykonanie (Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego). Wymagana jest co
najmniej jedna usługa prowadzenia nadzoru nad budową ścieżek rowerowych lub
dróg.
IV. 3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym.
V. WYMAGANE WARUNKI REALIZACJI
V.l. Nadzór należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz
wymaganiami określonymi dla wykonawców w oparciu o dokumenty: dokumentację
projektową, która jest dostępna pod adresem :
http://bip.gmbardo.finn.pl/bipkod/008/033/001
V.2. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności:
1) Pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2017 r., póz. 1332), a szczególności czynności wymienione w art.
25 ustawy;
2) Reprezentowanie Zamawiającego w miejscu prowadzonych prac przez sprawowanie
kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;
3) Sprawdzanie jakości materiałów i ilości wykonywanych robót.;
4) Kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie użytych materiałów do obrotu
i stosowania w budownictwie;
5) Merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót;
6) Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez
Wykonawcę robót, monitoring postępu robót w porównaniu do harmonogramu;
7) Bieżąca współpraca z Zamawiającym: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o
stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów
związanych z realizacją umowy;
8) Na wniosek Zamawiającego przeprowadzenie kontroli jakości robót polegającej na
sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową (porównanie
wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów);
9) Uczestnictwo w odbiorze końcowym;
10) Koordynowanie wszystkich specjalności branż w zakresie odbioru poszczególnych
rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej;
11) Nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od
Wykonawcy robót koniecznych do odbioru końcowego robót;
12) Nadzór nad terminowością realizacji robót w szczególności w zakresie dotrzymywania
terminu zakończenia prac;
13) Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń
związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w
realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn;
14) Właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Zamawiającego - niezwłoczne od
powiadomienia, stawianie się na uzasadnione wezwanie.
15) Obecność na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu w każdej gminie
16) Rozwiązywanie wynikłych w trakcie realizacji prac, problemów technicznych.
VI. TERMIN i WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Umowa zawarta zostanie na okres od dnia jej podpisania do dnia zakończenia robót, które
planowane jest do dnia 30 października 2018 r. i dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru
końcowego zadania określonego w pkt III).
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
VII. 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1
do zapytania, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu oraz dołączyć wszystkie
wymagane dokumenty i oświadczenia, tj.:
- Kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego
posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami branży drogowej bez
ograniczeń.
Kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) potwierdzenia o przynależności
do właściwej izby inżynierów budownictwa.
- Wykaz wykonanych usług pełnienia nadzoru inwestorskiego opracowany na
podstawie załącznika nr 3 do zapytania.
Dokumenty potwierdzające, że osoba przewidziana do realizacji zamówienia
należycie zrealizowała usługi wskazane w Wykazie wykonanych usług (referencje).
- Kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego
posiadania certyfikatu IMBA
VII.2. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.
VII.3. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. W przypadku złożenia kilku ofert, wszystkie oferty
zostaną odrzucone.
Vl!.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
VII. 5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby
upoważnionej.
VIII. 1. Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres mptasinska@bardo.pl W treści
wiadomości należy wpisać ,,Zapytanie ofertowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
inwestycją: budowa ścieżek rowerowych typu Singletrack w ramach projektu ,,Singłetrack
Glacensis". Oferta w formie elektronicznej będzie uznana za złożoną w przypadku złożenia
wszystkich dokumentów w formie skanu. Dokumenty w formie edytowalnej nie będą
rozpatrywane.
Vl!l.3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VIII. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
IX. KRYTERIA OCENY
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 60%; reakcja na
zgłoszenie 40%.
iX.l. Ocena kryterium ,,cena" nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt, wg wzoru:
najniższa cena oferowana. (brutto)
cena =------------------;--=--------1-----* 100 pkt * 60%
cena ocenianej oferty iorutto)
IX. 2. Ocena kryterium ,,reakcja na zgłoszenie" - nastąpi w skali punktowej od 0 do 40 pkt, wg
wzorca:
- Przyjazd na teren budowy do 9 godzin od telefonicznego zgłoszenia - 10 pkt.
- Przyjazd na teren budowy do 6 godzin od telefonicznego zgłoszenia - 20 pkt.
- Przyjazd na teren budowy do 3 godzin od telefonicznego zgłoszenia - 40 pkt.
IX.3.Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w
poszczególnych kryteriach.
IX. 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała najwyższą liczbę punktów).
X. INFORMACJE DODATKOWE
X.l. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę wraz z informacją o
wynikach postępowania.
X.2, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania
Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu
zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana w miejscach
publikacji zapytania.
X.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert,
jeżeli oferta, która zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia
umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
X.4. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówienia uzupełniających.
X.5. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień dodatkowych.
X.6. Cena oferty musi być podana przez Wykonawcę w walucie polskiej - PLN.
X.7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów
rozstrzygnięcie nastąpi zgodnie z art. 91 ust. 4 obowiązującej ustawy Prawo zamówień
publicznych.
X.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.