Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
166z dziś
3921z ostatnich 7 dni
14562z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie koncepcji przebudowy drogi

Przedmiot:

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi

Data zamieszczenia: 2018-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łańcut
Plac Sobieskiego 18
37-100 Łańcut
powiat: łańcucki
(tel. (17) 249-04-19
Województwo: podkarpackie
Miasto: Łańcut
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej ul. Wiejskiej w Łańcucie

Dokument nr: GKI. 7011.4.2.2018

Składanie ofert:
6. Sposób przygotowania i forma złożenia oferty - na załączonym druku na adres Urzędu Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Łańcuta pok. nr 3
7. Miejsce i termin składania ofert.....do 16.05.2018 r. do godziny 14.00

Miejsce i termin realizacji:
b) terminu wykonania zamówienia - do 30.11.2018 r.,

Wymagania:
1. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia, w tym:
1) Wymagania dotyczące:
a) kosztów eksploatacji.............nie dotyczy................................................................
b) terminu wykonania zamówienia - do 30.11.2018 r.,
c) parametrów technicznych.......nie dotyczy.........................................................
d) funkcjonalności......................nie dotyczy..................................................................
e) terminu płatności........zgodnie ze złożoną ofertą,
f) warunków gwarancji... nie dotyczy.........................................................
g) innych warunków realizacji zamówienia:
2. Warunki udziału w postępowaniu wraz z ich opisem:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku składając oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.l ustawy Pzp.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 2 dokumentacje projektowe w fazie koncepcji lub w wyższej fazie projektowej, dotyczących budowy lub przebudowy dróg o długości drogi co najmniej 500,00 mb każda w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował łącznie: osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: a) drogowej - min. 1 osoba; c) instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych - min. 1 osoba; d) instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych - min. 1 osoba; e) instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych - min. 1
osoba; f) instalacyjnej w zakresie sieci gazowych - min. 1 osoba; g) telekomunikacyjnej - min. 1 osoba; a także ważne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - dotyczy podpunktów a) - g).
3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych - wzór zał. nr 2 do zapytania ofertowego.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych - wzór zał. nr 3 do zapytania ofertowego.
3) Wykaz minimum 2 dokumentacji projektowych w fazie koncepcji lub w wyższej fazie projektowej, dotyczących budowy lub przebudowy dróg o długości drogi co najmniej 500,00 mb każda w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór zał. nr 4 do zapytania ofertowego.
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osób wymienionych w pkt 2, ppkt a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór zał. nr 4 a do zapytania ofertowego .
5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania takich uprawnień - wzór zał. nr 4b do zapytania ofertowego.
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.