Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
453z dziś
4270z ostatnich 7 dni
14865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlanej w zakresie naprawy pokrycia dachu, elewacji oraz wymiany drzwi zewnętrznych

Przedmiot:

Roboty budowlanej w zakresie naprawy pokrycia dachu, elewacji oraz wymiany drzwi zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2018-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
08-521 Dęblin
powiat: rycki
tel. 261 518 173 faks 261 519 536
przetargi.41blsz@wp.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Dęblin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dot. : Roboty budowlanej w zakresie naprawy pokrycia dachu, elewacji oraz wymiany drzwi zewnętrznych w budynku nr 45 w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko, administrowanym przez Jednostkę Wojskową 4929 w Dęblinie, stanowiącym własność Skarbu Państwa.

41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny wykonania robót budowlanych zgodnie z Przedmiarem Robót zawartym w załączniku nr 2, oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawartych
w załączniku nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera również załącznik nr 4.

Składanie ofert:
Składając ofertę cenową Wykonawca powinien wykazać, że posiada osoby funkcyjne w postaci kierownika budowy, który posiada aktualne uprawnienia. ( załącznik n

W przypadku zainteresowania naszą propozycją proszę o przesłanie oferty cenowej (załącznik nr 1), oświadczenia ( załącznik nr 6), faksem na numer 261 519 536 albo drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi.41blsz@wp.pl. Ofertę można również złożyć osobiście, lub za pośrednictwem poczty, w Kancelarii Jawnej 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (ul. Brygady Pościgowej 5) .

Termin składania ofert upływa dnia 16.05.2018 r. o godz. 10:00.

Wymagania:
W przypadku wyboru Państwa oferty, zobowiązani są Państwo:

1. Dostarczyć do siedziby Zamawiającego aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, na podstawie którego zostanie z Państwem zawarta umowa, według wzoru określonego w załączniku nr 5.

2. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 10% ceny ofertowej brutto

Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: 42101013390016161391202000 (na dokumencie przelewu podać tytuł wpłaty oraz nazwę przedmiotu umowy).

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościową- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach.

3. Dostarczyć w ciągu 3 dni od podpisania umowy do siedziby Zamawiającego aktualne dokumenty poświadczające

- uprawnienia kierownika budowy do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego, ważne przez cały okres obowiązywania umowy .

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest pani Justyna Celej tel.261 518 613, oraz pan Tadeusz Gogacz tel. 261 519 488
Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 518 173.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.