Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
3904z ostatnich 7 dni
14545z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2018-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stara Kamienica
Stara Kamienica nr 41
58-512 Stara Kamienica
powiat: jeleniogórski
75 75 14 301
m.marek@starakamienica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Stara Kamienica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia: ,,Przebudowa drogi nr 561/13 w Rybnicy"
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni jezdni drogi nr 561/13 w Rybnicy w kilometrażu 0+42,5 m (etap 1), celem poprawy stanu technicznego istniejącej drogi wraz z odprowadzeniem wód deszczowych i opadowych poza jezdnię. W ramach przewidzianych robót zaplanowano wykonanie:
3.1. Pełnej konstrukcji nawierzchni zjazdów na posesje i skrzyżowania z drogami - ok. 12 m2 w tym:
. wykonanie koryta na głębokość średnio 20 cm;
. warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm;
. podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm - warstwa dolna gr. 20 cm;
. podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna gr. 8 cm;
. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ac16w gr. 4 cm;
. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ac11s gr. 4 cm;
3.2. Konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej - przebieg zasadniczy na długości 42,5m wykonana w następującej technologii:
. Wyrównanie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego;
. skropienie powierzchni podbudowy istniejącej;
. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ac16w gr. 4 cm;
. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ac11s gr. 4 cm;
3.3. Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - ok. 42 mb, przebudowywany odcinek należy zakończyć krawężnikiem drogowym

Dokument nr: RRG.344/11/18

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:
Do dnia 16.05.2018r. godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica - pokój nr 16.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 20 lipca 2018r

Wymagania:
5. Kryterium oceny ofert:
Cena łącznie z podatkiem- 100% = 100,00 pkt.
Oznacza to, że oferta z najniższą ofertową ceną otrzymuje 100,00 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą.
Punkty, do dwóch miejsc po przecinku, pozostałym ofertom przyznane będą w sposób następujący:
C min
Pi(C) = Ci x 100
gdzie: Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "cena", z zaokrągleniem
ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjętej zasady w księgowości
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Ci - cena oferty "i"
100 - maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium "cena".
Oferta powinna zawierać sposób obliczenia ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy), ręcznie, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy RRG.344-11/18 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi nr 561/13 w Rybnicy" - nie otwierać przed 16.05.2018r. godz. 10:15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.