Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI OBIEKTU SZPITALA

Przedmiot:

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI OBIEKTU SZPITALA

Data zamieszczenia: 2018-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. ul. Stępińska 19/25
00-739 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 318 60 00, faks 22 318 63 41
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY NR 210/2017 Z DNIA 17.11.2017 NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI OBIEKTU SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO SP. Z O.O
1.1. Opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy: 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zamówienie uzupełniające do Umowy Nr 210/2017 z dnia 17.11.2017 r. na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na: bieżącej konserwacji oraz naprawach w pomieszczeniach budynków Szpitala Czerniakowskiego Sp.z o.o. 2) Przedmiotowe roboty Zamawiający przewidział w SIWZ dot. postępowania Nr 79/2017 r., gdzie wskazano, iż Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego (w zakresie konieczności zwiększenia zakresu prac ogólnobudowlanych związanych z koniecznością zwiększenia powierzchni wykonywanych remontowych/montażowych/demontażowych), stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy P.z.p. Wartość zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego Nr 79/2017. 3) Wykonawca, realizując przedmiot zamówienia zobowiązany będzie do prowadzenia robót w czasie funkcjonowania obiektów (na czynnym obiekcie Szpitalnym), a tym samym zobowiązany będzie do oznaczenia miejsc prowadzenia robót i zachowania wszelkiej ostrożności i zasad bhp i ppoż. 4) W przypadku stwierdzenia cech świadczących o uszkodzeniu powierzchni lub innych elementów w budynkach należy to niezwłocznie zgłosić do Zamawiającego. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego uprzątnięcia, wywiezienia i utylizacji wszelkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót remontowych. 6) Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia ilości i jakości materiału wykorzystywanego do prac remontowych z Zamawiającym. 7) Materiały niezbędne do wykonania prac remontowych Wykonawca dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt. Rozliczenie nastąpi Kosztorysem powykonawczym na podstawie cen jednostkowych wynegocjowanych z Wykonawca w trakcie negocjacji. 8) Zamawiający nie zabezpiecza miejsca magazynowania materiałów i urządzeń Wykonawcy na ternie Szpitala. 9) Materiały i urządzenia, z których Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie Prawo budowlane. 1.2. Zamawiający przewiduje stawianie w niżej wymienionym zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), o których mowa w art. 29 ust. 3 a ww. ustawy: 1) Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, iż zatrudni na umowę o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności tj.: min. 2 osoby do wykonania prac ogólnobudowlanych/remontowych na cały okres realizacji przedmiotu umowy. 2) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w pkt 1) i przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 1) tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego (np. zanonimizowaną kopie umowy o pracę, oświadczenie własne Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy itp.): a) Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. czynności będą w okresie realizacji Umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). b) Oświadczenie własne Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 3) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w pkt 1) może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca ma obowiązek, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt 2), potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 1). Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt 2) nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze. 4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, jako załącznik do faktury, sprawozdanie (oświadczenie własne Wykonawcy/ Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy) dotyczące czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1)

Dokument nr: 500106563-N-2018, 36/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 pkt 6) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W związku z wyczerpaniem środków finansowych zaangażowanych w realizację umowy nr 210/2017 z dnia 17.11.2017 r. na wykonanie robót remontowo-budowalnych w zakresie bieżącej konserwacji obiektu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o., zaistniała konieczność zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ dla zamówienia podstawowego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr 79/2017.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
, , , , , kraj/woj.
Usługi Wielobranżowe Remontowo-Budowlane Ryszard Majewski, , ul. Doktora Łuszcza 7, 26-006, Nowa Słupia, kraj/woj.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.