Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
324z dziś
4141z ostatnich 7 dni
14736z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie dróg i ulic

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie dróg i ulic

Data zamieszczenia: 2018-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
powiat: jędrzejowski
tel. 41 3811127 w. 700, faks 413 811 131 wew. 209
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sędziszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Sędziszów (miasto i tereny wiejskie)"
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe świadczenie usług w zakresie: a) Usługa sprzętem tj. min. odmulanie rowów, ścinka pobocza, korytowanie, odwózka nadmiaru ziemi, plantowanie terenu b) Remont nawierzchni tłuczniowej dróg poprzez dostarczenie i wbudowanie tłucznia drogowego różnej farakcji w ilości około 2700t w zależności od potrzeb we wskazanym miejscu przez zamawiającego c) remont chodników na terenie miasta i gminy

CPV: 45233140-2, 45111200-0, 45520000-8

Dokument nr: 500106748-N-2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawę prawną udzielenia zamówienia stanowią przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 12 i ust. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r, poz.1579 ze zm.) - zwaną dalej ustawą PZP, zgodnie z którymi można udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-3a i spełnione są łącznie następujące warunki: a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegająca na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób; b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a); c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Uzasadnienie spełnienia w/w przesłanek od a-c : Ad a) . Zamawiający będąc jednostką samorządu terytorialnego należy do grona jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ze zm.). Podmiot, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia jest spółką prawa handlowego, (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach - X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000714949 - posiada osobowość prawną. Kapitał zakładowy spółki wynosi 17.072.000,00 zł . Wszystkie 17 072 udziały w spółce o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy - posiada Gmina Sędziszów. Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką ze 100 % udziałem Gminy Sędziszów. Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników czyli Gmina Sędziszów, oraz Rada Nadzorcza i Zarząd. Członków Rady Nadzorczej (3 członków) jak organ kontrolny i Zarząd jako organ wykonawczym Spółki - powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Fakt, że Gmina Sędziszów reprezentuje 100% kapitału zakładowego spółki na walnym zgromadzeniu oraz że powołuje i odwołuje pozostałe organy Spółki - sprawia, że to ona ( Gmina Sędziszów ) sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Tym samym warunek określony w art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. a ustawy PZP jest spełniony. Ad b). Warunek określony w art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. b ustawy PZP, wymaga aby ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej, dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego. Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła swoją działalność w dniu 01 stycznia 2018 roku. Według przedłożonego i zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników Planu finansowego na rok 2018 wysokość planowanych przychodów Spółki pochodzących z realizacji zadań przekazanych i zleconych Spółce wyniesie 97 % wszystkich przychodów. Ponadto na potwierdzenie powyższego, podaje się, iż Spółka powstała na bazie przekształcenia jednostki budżetowej gminy która w 100 % realizowała zadania zlecane przez gminę. Wiarygodność wyliczeń planowanego na 2018 rok wskaźnika, nie budzi wątpliwości zamawiającego, który rozlicza działalność Spółki na bieżąco. Prawidłowość wykonywania umów weryfikowana będzie przy okazji badania sprawozdania finansowego Spółki. Ostateczna cena wartości zamówienia ustalona zostanie w drodze negocjacji. Reasumując tę część uzasadnienia należy stwierdzić, że warunek określony w art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. b jest spełniony. Ad c). W spółce nie ma innych udziałów niż należące do Gminy Sędziszów - stąd warunek z art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. c ustawy PZP jest spełniony Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy PZP, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, , Ul. Dworcowa 19, 28-340, Sędziszów, kraj/woj. świętokrzyskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.