Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana systemu przyzywowego

Przedmiot:

Wymiana systemu przyzywowego

Data zamieszczenia: 2018-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
ul. Sulechowska 1
66-132 Trzebiechów
powiat: zielonogórski
068/351-41-26
dps.trzebiechow@e-line.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Trzebiechów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie przy ul Sulechowskiej 1". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 oraz wzór umowy - załącznik nr 2.

Dokument nr: DPS-T-AG.281.13.2018, 35/2016

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 17 maja 2018 r. godz. 12:15 - biuro Dyrektora Domu. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: oferty należy składać do dnia 17 maja 2018 r. do godziny 12:00.
2. Miejsce składania ofert: Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie przy ul. Sulechowskiej 1 - sekretariat.
3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferety do siedziby Zamawiającego. Oferta w formie pisemnej musi być złożona bezpośrednio do Zamawiającego osobiście lub przesłana za pomocą poczty lub dostarczona za pośrednictwem kuriera w szczelnie zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem ,,Wymiana systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie przy ul. Sulechowskiej 1Oferty nadesłane pocztą lub dostarczone kurierem będą zakwalifikowane do oceny pod warunkiem ich dostarczenia do dnia 17 maja 2018r. do godz. 12:00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: 17 sierpnia 2018r.
Miejsce w którym będą wykonywane prace jest Dom Pomocy Społecznej, ul. Sulechowska 1, 66-132 Trzebiechów - budynek główny.
2. Wykonawca może w miejscu wykonania prac, przeprowadzić wizję lokalna w godzinach od 7:00 do 15:00 w dniach roboczych zamawiającego.

Wymagania:
Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3) Oferta musi być podpisana przez:
a) Osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS (lub dokumentach równoważnych) lub wynikających z pełnomocnictwa,
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumnetów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
4) Miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki, skreślenia winny być parafowane przez osoby upoważnnione do reprezentowania Wykonawcy.
5) Wykonawca składa wypełniony i podpisany Formularz ofertowy sporządzony ściśle wg wzoru - załącznik nr 1.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Ofertę która została złożona po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy, który ją złożył.
8) Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opatrzonej tytułem ,, Wymiana systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie przy ul Sulechowskiej 1" zaadresowanej do Zamawiającego (Dora Pomocy Społecznej, ul. Sulechowska 1, 66-132 Trzebiechów) z dokładną nazwą, adresem i nr tel. Wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje:
- składania ofert częściowych
- rozliczania w walucie innej niż złoty polski,
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega możliwość przekazywania niniejszego zapytania ofertowego, zawiadomienia o wyborze oferty, zaproszenia na podpisanie umowy oraz innych dokumentów drogą elektroniczną.
5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu robót w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza środki jakie Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.
Z wykonawcą z najkorzystniejszą ofertą cenową podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.
Szczegółowy zakres i warunki wykonania prac instalacyjnych określony został w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.

Kontakt:
Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:
Ryszard Urbański lub Przemysław Żurawiecki - telefon: 68 3514 126 wew 31.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.