Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszywa bazaltowego i tłucznia bazaltowego

Przedmiot:

Dostawa kruszywa bazaltowego i tłucznia bazaltowego

Data zamieszczenia: 2018-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
767480679
aneta.zwolinska@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=389692
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa kruszywa bazaltowego frakcji 0-31,5 i tłucznia bazaltowego frakcji 31,5-63 wg PN - EN 13242
Opis postępowania
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw bazaltowych frakcji 0-31,5 i 31,5-63 wg. PN-EN 13242 zgodnie z wykazem części znajdującym się w Formularzu w SWZ. Podane ilości są szacunkowe i służą do porównania ofert, nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora postępowania (KGHM Polska Miedź S.A.) i Zamawiającego (Mercus Logistyka Sp. z o.o.).
2. Ogólne warunki zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.
3. Do oferty należy dołączyć certyfikat jakości CE.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na zamienniki.
8. Oferty należy składać elektronicznie do dnia 11.05.2018 r. do godz. 10:00 w systemie
SWZ. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres:
KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej- Curie 54 A, 59-301 Lubin, w zamkniętej
kopercie oznakowanej następująco: ,,Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia
niepublicznego nr JGBZ/MERCUS/B1/17/46579 na dostawę kruszywa bazaltowego
frakcji 0-31,5 i 31,5-63 wg. PN - EN 13242- Skierować do Departamentu Zakupów,
Operator postępowania: Aneta Zwolińska nie otwierać przed dniem 11.05.2018 r.
godz. 10:00. Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.
9. Termin zadawania pytań: w terminie nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert.
10.Termin udzielenia odpowiedzi: w terminie nie później niż 2 dni robocze przed terminem składania ofert.
11. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ.
12. Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez analizę ceny ryczałtowej. Cena jednostkowa obejmuje koszt transportu wraz z materiałem ( jednorazowo minimum wywrotka 24 tony)
13. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.
14. Cena może być podana w walucie: PLN.
15. Ocenie podlegać będzie cena ryczałtowa netto oferty. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
17. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
18. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Transport po stronie Dostawcy.
20. Dokumenty wymagane przy Dostawie: dowód wydania standard + potwierdzenie ilości
załadunku towaru (wydruk z wagi dołączony do dowodów wydania towarów).
21. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do 10.02.2020 r.
22. Gwarancja: minimum 12 miesięcy gwarancji liczonej od daty przekazania do użytkownika, lecz nie dłużej niż 15 miesięcy od daty dostawy do Odbiorcy.
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/H5/18/50741

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-05-17 11:30
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-05-08 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=389692

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część Ogłoszenia.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
- certyfikat jakościowy CE,
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Aneta
Nazwisko: Zwolińska
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: aneta.zwolinska@kghm.com
Telefon: 767480679

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.