Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej...

Przedmiot:

Poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - renowacja elewacji frontowej, renowacja drzwi wejściowych do budynku, wykonanie tynków na elewacji tylnej z częściowym dociepleniem

Data zamieszczenia: 2018-05-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Gen Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4950

Osoba do kontaktu:
Remigiusz Łatka, tel. 74 847 88 78, e-mail: latka-r@mzbwalbrzych.pl
Marlena Inglot, tel. 74 887 05 10, e-mail: inglot-m@mzbwalbrzych.pl
Remigiusz Łatka, tel. 74 847 88 78
Marlena Inglot, tel. 74 887 05 10
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 1 w Wałbrzychu
Cel zamówienia
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i standardu życia mieszkańców Wałbrzycha poprzez
podniesienie wartości budynku mieszkalnego mieszczącego się w Wałbrzychu przy ul. Adama Pługa
1, a także podniesienie estetyki i funkcjonalności tkanki architektonicznej w obszarze
rewitalizowanym, ożywienie społeczne obszaru, stworzenie warunków do jego rozwoju i
marginalizacji negatywnych zjawisk społ. W budynku objętym rewitalizacją zlokal. jest 8 mieszkań.
Powyższy cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realiz. inwestycji i jej założeń, w tym:
- rewitalizacji zdegradowanego budynku przy ul. Adama Pługa 1 w Wałbrzychu. Prace remontowe
przywrócą mu dawną świetność i wpłyną na wygląd całej ul. Adama Pługa 1 w Wałbrzychu.
Odnowienie głównych elementów konstrukcyjnych odwróci obecnie zły stan techniczny budynku
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Adama Pługa nr 1 w Wałbrzychu.
Zakres prac
Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Adama Pługa nr 1 w Wałbrzychu. Zakres prac obejmuje w szczególności:
o Prace wstępne związane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacją ruchu,
o Renowacja elewacji frontowej
o Renowacja drzwi wejściowych do budynku ( 2 szt)
o Renowacja ścian przechodu
o Wykonanie tynków na elewacji tylnej z częściowym dociepleniem wraz z robotami towarzyszącymi opisanymi w projekcie
o Wymiana stolarki drzwiowej (1 szt) i okiennej w obrębie klatki schodowej
o Wykonanie opaski przeciwwodnej z tyłu budynku
o Wymiana obróbek blacharskich i podokienników
o Montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych
o Montaż budek dla ptaków
o Wywóz złomu i gruzu budowlanego
Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia będzie miał obowiązek podjąć czynności wskazane w opinii ornitologicznej.
Parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych określa dokumentacja techniczna.
W każdym przypadku mogą być zastosowane inne równoważne materiały lub wyroby budowlane o takich samych lub lepszych parametrach oraz posiadające cechy fizyczne umożliwiające zabudowę w projektowanym miejscu (zał. nr 1 - wykaz materiałów budowlanych i parametry determinujące równoważność)
Wyżej wymienione roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP.
Rodzaj prac, które wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszego zadania określa załączona dokumentacja techniczna i przedmiar robót sporządzona przez Architektura Projekt Ireneusz Jurkiewicz ul. Słowackiego 19/4, 59-300 Lubin
Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO, płatnego po wykonaniu i odebraniu robót
KOD i NAZWA KODÓW CPV:
45000000-7-Roboty budowlane,
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45443000-4- Roboty elewacyjne,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45410000-4 Tynkowanie,
45442100-8 -Roboty malarskie,

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 4950, 68/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 20-06-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych oraz opisana: Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 1 w Wałbrzychu - zapytanie ofertowe nr 68/2018. Nie otwierać przed dniem 20.06.2018r. do godz. 11.00
Dokumentacja techniczna znajduję się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Wałbrzych
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie od lipiec do 30.04.2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada uprawnienia do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
Druk oferty (zał. nr 2)
Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących zał. nr 6
Oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze
i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5)
o W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do DOIIB.
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 250 tys.
Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oceniane będą wyłącznie oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2)
Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.
Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaka można uzyskać to 100 pkt,
w tym 90 pkt za cenę i 10 pkt za gwarancję/ rękojmię.
Liczbę punktów za kryterium oblicza się wg wzoru.
Kryterium 1 (K1) - cena
cena najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = ------------------------------------------------------- x 90% 1% - 1pkt
cena rozpatrywanej oferty brutto
Obliczenia w kryterium (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry następuje o jeden w górę,
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.
Kryterium 2 (K2) - gwarancja/rękojmia na roboty budowlane
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane godnie z poniższą tabelą
Okres gwarancji/rękojmi (w miesiącach)
36 m-cy - 6pkt
48 m-cy - 8 pkt
60 m-cy - 10 pkt
Zamawiający informuje że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60miesięcy, to Zamawiający przyzna mu maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.
Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K) spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna liczba punktów K=K1+K2
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Wykluczenia
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:
o nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu
o złożą ofertę niezabezpieczoną wadium.
o których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wspólnotą Mieszkaniową lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej lub osobami wykonującymi w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Adama Pługa nr 1
Adres
gen. Wladysława Andersa 48
58-304 Wałbrzych
dolnośląskie , wałbrzyski
Numer telefonu
74 847 88 78
NIP
8862979486
Numer naboru
RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Remigiusz Łatka (tel. 74 847 88 78), e-mail: latka-r@mzbwalbrzych.pl, Marlena Inglot (tel. 74 887 05 10), e-mail: inglot-m@mzbwalbrzych.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Remigiusz Łatka (tel. 74 847 88 78), Marlena Inglot (tel. 74 887 05 10),

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.