Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont, odnowa części wspólnych budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Remont, odnowa części wspólnych budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2018-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Gen. Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
748478878
latka-r@mzbwalbrzych.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5093
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont, odnowa części wspólnych budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Bogusławskiego 16 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Remont, odnowa części wspólnych budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Bogusławskiego 16 w Wałbrzychu
Cel zamówienia
Gł. celem proj. jest poprawa jakości i standardu życia mieszkańców Wałbrzycha poprzez
podniesienie wart. budynku mieszkalnego mieszczącego się w Wałbrzychu przy ul. Bogusławskiego
16, a także podniesienie estetyki i f. tkanki architektonicznej w obszarze rewitalizowanym, ożywienie
społeczne obszaru, stworzenie warunków do jego rozwoju i marginalizacji negatywnych zjawisk społ.
W budynku objętym rewitalizacją zlokal. jest 9 mieszkań.
Powyższy cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realiz. inwestycji i jej założeń, w tym:
- rewit. zdegradowanego budynku przy ul. Bogusławskiego 16 w Wałbrzychu. Przeprowadzone prace
remontowe przywrócą mu dawną świetność i wpłyną na wygląd całej ul. Bogusławskiego w
Wałbrzychu. Odnowienie głównych elementów konstrukcyjnych odwróci obecnie zły stan techniczny
budynku.
- poprawy warunków życia oraz standardów zamieszkania mieszkańców budynku poprzez
podniesienie atrakcyjności wspólnej przestrzeni mieszkalnej.
Cele szczegółowe zostaną osiągnięte poprzez real. wskaźników:
- liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt., budynek
przy ul. Bogusławskiego 16.
- wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich - 9 jednostek mieszkalnych: liczba
mieszkań w ramach budynku przy ul. Bogusławskiego 16.
- wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich - 1 szt.: budynek przy ul.
Bogusławskiego 16.
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt. budynek przy ul.
Bogusławskiego 16.
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami: 1 szt. budynek przy ul. Bogusławskiego 16.
Realizacja przedmiot. projektu jest zgodna z celami RPO WD 2014-2020 i Poddziałania 6.3.4 z uwagi
na to, że doprowadzi do kompleksowej rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (miasta
Wałbrzych) w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Ponadto projekt wpisuje się w założenia GPR Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Budynek
znajduje się na obszarze wskazanym do rewitalizacji, a proj. znalazł się na Liście A Podst.
przedsięwzięć rewital., stanowiącej załącznik do GPR. Realiz. projektu pozwoli na realiz. założonych
celów GPR, jak również umożliwi likwidację zidentyfik. problemów występujących w omawianym
obszarze.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego nr 16 w Wałbrzychu.
Zakres prac
ZADANIE NR 1 - Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego nr 16 w Wałbrzychu. Zakres prac obejmuje w szczególności:
o Prace przygotowawcze,
o Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku: wykonanie izolacji poziomej (przepony) oraz wykonanie na całej wysokości ścian fundamentowych izolacji przeciwwilgociowej pionowej wraz z robotami towarzyszącymi,
o Odbudowa studzienek doświetlających okna piwnic,
o Wykonanie opaski betonowej,
o Remont elewacji północno-zachodniej z dociepleniem oraz z robotami towarzyszącymi,
o Remont elewacji południowo-zachodniej z dociepleniem oraz z robotami towarzyszącymi,
o Remont elewacji północno-wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi,
o Pełna rekonstrukcja zniszczonego detalu architektonicznego,
o Osadzenie w oknach parapetów z płytek klinkierowych szkliwionych,
o Montaż ma gzymsach kolców zabezpieczających przed ptakami,
o Wymiana rur spustowych i obróbek blacharskich,
o Wykonanie balustrady zabezpieczającej skarpę od strony zadaszenia komórek lokatorskich przylegających do budynku,
o Wykonanie dojścia pieszego do budynku z kostki betonowej brukowej,
o Wykonanie zadaszenia wejścia do budynku,
o Wymiana stolarki okiennej oraz renowacja stolarki drzwiowej,
o Montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
o Wywóz i składowanie złomu i gruzu budowlanego.
ZADANIE NR 2 - Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16 w Wałbrzychu. Zakres prac obejmuje w szczególności:
o Renowacja stolarki drzwiowej drewnianej do pomieszczeń sanitarnych/gospodarczych,
o Wymiana drzwi do piwnicy na metalowe, płytowe pełne,
o Wymiana tynków wraz z robotami towarzyszącymi,
o Renowacja balustrad, polegająca na wykonaniu nowej powłoki malarskiej,
o Hydropiaskowanie kamiennych stopni wraz z ich hydrofobizacją,
o Malowanie ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi,
o Wymiana wykładzin rulonowych na stopniach drewnianych i spocznikach z desek wraz z wymianą podłoża na płytę pilśniowa twardą,
o Oczyszczenie płytek ceramicznych na posadce parteru i spocznikach,
o Wywóz i składowanie złomu i gruzu budowlanego.
Informacja o ofertach częściowych
o Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
o Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość zadań (części).
o Przedmiot zamówienia obejmuje realizację wszystkich obowiązków wynikających z pkt. nr 2:
Zadanie nr 1 - Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem ścian budynku
Zadanie nr 2 - Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku
KOD i NAZWA KODÓW CPV:
45000000-7-Roboty budowlane,
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45410000-4 Tynkowanie,
45442100-8 -Roboty malarskie,
45443000-4- Roboty elewacyjne,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów,
45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 5093

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 22.06.2018r. godz. 11.00

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 22-06-2018
Miejsce i sposób składania ofert
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY DLA ZADANIA NR 1 I NR 2:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 i 2a do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych oraz opisana: Remont, odnowa części wspólnych budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Bogusławskiego 16 w Wałbrzychu -- zadanie nr (wpisać nr zadania- w jednej kopercie może być zadanie nr 1 i 2 - zapytanie ofertowe nr 58/2018. Nie otwierać przed dniem 22.06.2018r. do godz. 11.00
Dokumentacja techniczna znajduję się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT DLA ZADANIA NR 1 I NR 2:
Oferty należy składać w terminie do dnia: 22.06.2018r. do godz.10.30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych (sekretariat, pokój nr 10).

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Wałbrzych
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie od lipiec 2018 r. do 30.04.2019 r. - dla zadania nr i i zadania nr 2

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
DLA ZADANIA NR 1 I ZADANIA NR 2:
Niezbędna wiedza i doświadczenie
Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
DLA ZADANIA NR 1 I NR 2:
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
DLA ZADANIA NR 1:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł.
DLA ZADANIA NR 2:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
WYKAZ DOKUMENTÓW DLA ZADANIA NR 1
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
- Druk oferty (zał. nr 2).
Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 6.
- Oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze
i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5).
o W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do DOIIB.
- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejsza niż 200 000 zł
WYKAZ DOKUMENTÓW DLA ZADANIA NR 2
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
- Druk oferty (zał. nr 2a).
- Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7.
- Oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze
i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5).
o W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do DOIIB.
- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł
Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA OCENY OFERT DLA ZADANIA NR 1 I NR 2:
Oceniane będą wyłącznie oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2)
Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.
Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaka można uzyskać to 100 pkt,
w tym 90 pkt za cenę i 10 pkt za gwarancję/ rękojmię.
Liczbę punktów za kryterium oblicza się wg wzoru:
Kryterium 1 (K1) - cena
cena najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = ------------------------------------------------------- x 90% 1% - 1pkt
cena rozpatrywanej oferty brutto
Obliczenia w kryterium (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry następuje o jeden w górę,
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.
Kryterium 2 (K2) - gwarancja/rękojmia na roboty budowlane
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane godnie z poniższą tabelą
Okres gwarancji/rękojmi (w miesiącach)
36 m-cy - 6 pkt
48 m-cy - 8 pkt
60 m-cy - 10 pkt
Zamawiający informuje że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyzna mu maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.
Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K) spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna liczba punktów K=K1+K2
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Wykluczenia
PODSTAWY WYKLUCZENIA DLA ZADANIA NR 1 I NR 2:
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:
o nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu
o których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym
INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH DLA ZADANIA NR 1 I NR 2:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wspólnotą Mieszkaniową lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej lub osobami wykonującymi w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojciecha Bogusławskiego nr 16 w Wałbrzychu
Adres
gen. Władysława Andersa 48
58-304 Wałbrzych
dolnośląskie , wałbrzyski
Numer telefonu
74 847 88 78
NIP
8862634221
Numer naboru
RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Remigiusz Łatka e-mail: latka-r@mzbwalbrzych.pl, Agnieszka Piasecka e-mail: piasecka-a@mzbwalbrzych.pl ,
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Remigiusz Łatka (tel. 74 847 88 78) , Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.