Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kruszywa drogowe

Przedmiot:

Kruszywa drogowe

Data zamieszczenia: 2018-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie
ul. Krótka 1
26-300 Opoczno
powiat: opoczyński
tel. 447 547 611, faks 447 547 611
zaopatrzenie@pgk.opoczno.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Opoczno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia stanowią dostawy p.n. Kruszywa drogowe; emulsja asfaltowa. 2. Na przedmiot zamówienia w ramach niniejszego postępowania składają się 3 zadania: 1) Zadanie nr 1: Dostawa kruszywa dolomitowego o ciągłym uziarnieniu, frakcji 0-31,5; w ilości: 3.675 Mg. (PN - EN 13242, Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym) 2) Zadanie nr 2: Dostawa kruszywa- grysu dolomitowego, frakcji 2-8; w ilości: 921 Mg, (PN - EN 13043, Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwardzeń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu). 3) Zadanie nr 3: Dostawa kruszywa- grysu bazaltowego, frakcji 2-5; w ilości: 875 Mg, (PN - EN 13043, Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwardzeń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu). 3. Sposób realizacji dostaw: Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia sukcesywnych dostaw w okresie od lipca do września 2018 r. Zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę bieżącą z określeniem ilości nastąpi faksem lub e-mail'em na: numer Wykonawcy lub adres skrzynki pocztowej Wykonawcy podany w zawartej umowie. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo potwierdzić złożone zamówienie w formie faksu lub e-mail'a. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zamówione kruszywa w terminie 72 godzin od chwili (data i godzina) złożenia zamówienia. Wydanie przedmiotu dostawy nastąpi w miejscu realizacji dostawy- uprawnionemu jest pracownikowi Zamawiającego. 4. Miejsce wykonania zamówienia: wydanie przedmiotu dostawy (kruszywa), nastąpi na placu Zamawiającego, ul. Targowa 9, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie

CPV: 14212200-2,44912300-9,44912000-6,44930000-8,60100000-9

Dokument nr: 568910-N-2018, 06/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.pgk.opoczno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
ul. Krotka 1 26-300 Opoczno, sekretariat spółki

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-14, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 3 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
3

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest oświadczenie o spełnieniu warunków udziału- wzór załącznik nr 2A do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest oświadczenie o spełnieniu warunków udziału- wzór załącznik nr 2A do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest oświadczenie o spełnieniu warunków udziału- wzór załącznik nr 2A do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie wymagane
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie wymagane
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie wymagane
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej w pkt. 3.1.1). 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o których mowa wyżej w pkt. 3.1.1), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 5) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.