Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa, konserwacja i nadzór nad urządzeniami technologicznymi oraz dokonywanie napraw i...

Przedmiot:

Obsługa, konserwacja i nadzór nad urządzeniami technologicznymi oraz dokonywanie napraw i usuwanie awarii z podziałem na dwie części baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku

Data zamieszczenia: 2018-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Gdynia
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. 26 1262198, faks 26 1262314
kpw.przetargi@ron.mil.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Obsługa, konserwacja i nadzór nad urządzeniami technologicznymi oraz dokonywanie napraw i usuwanie awarii związanych z realizacją niniejszej umowy, w kompleksie administrowanym przez Komendę Portu Wojennego Gdynia z podziałem na dwie części: Część I a) baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 113 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1; b) baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 275 - Gdynia, ul. Śmidowicza; Część II baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 349 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Obsługa, konserwacja i nadzór nad urządzeniami technologicznymi oraz dokonywanie napraw i usuwanie awarii związanych z realizacją niniejszej umowy, w kompleksie administrowanym przez Komendę Portu Wojennego Gdynia z podziałem na dwie części: Część I a) baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 113 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1; b) baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 275 - Gdynia, ul. Śmidowicza; Część II baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 349 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 (a-b - odpowiedni dla danej części) oraz Załącznik nr 2 do SIWZ

CPV: 50000000-5,24962000-5

Dokument nr: 568975-N-2018, 70/KPW/INFR/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://kpwgdynia.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście
Adres:
KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA Ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-14, godzina: 13:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dotyczy Części I i Części II ,,doświadczenie" Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się należytym wykonaniem (zakończeniem), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia spełniającego następujące warunki: - przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie 1 umowę/pojedyncze, odrębne zobowiązanie; - zamówienie polegało na wykonywaniu obsługi stacji uzdatniania wody basenowej i/lub pitnej; - wartość zamówienia w okresie maksymalnie 12-tu nieprzerwanie następujących po sobie miesięcy wyniosła co najmniej 50 000,00 zł brutto (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) (w przypadku zamówienia trwającego wartość już zrealizowanych w jego ramach usług musi wynosić co najmniej 50 000,00 zł brutto oraz potwierdzi, że wskazane zamówienia zostały wykonane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz wykonanych (zakończonych), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia wraz z podaniem jego wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa ta została wykonana oraz załączeniem dowodu określającego, czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były/są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (wzór - załączniki nr 4a-b do SIWZ). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1 ppkt 2 c) SIWZ - ,,doświadczenie". Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia winny być wystawione za okres i wartość, którą wykonawca wskazał w wykazie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium wynosi: Część I - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) Część II - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy: nr rachunku: 84 1010 1140 0171 5413 9120 3000 z dopiskiem: ,,wadium - nr sprawy: 70/KPW/INFR/2018"; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych , e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium, z wyjątkiem przelewu pieniężnego, składa się w oryginale w Kancelarii Jawnej Komendy Portu Wojennego Gdynia w kopercie opatrzonej nazwą oraz adresem wykonawcy z dopiskiem: ,,Wadium - nr sprawy 70/KPW/INFR/2018", najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wskazane jest, aby kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, stanowiąca dowód wniesienia wadium była dołączona do oferty. 4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia powinno w ich treści zawierać zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. UWAGA Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert ( tj. do dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Wskazane jest, aby kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, stanowiącą dowód wniesienia wadium była dołączona do oferty. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za wykonanie obsługi, konserwacji i nadzoru nad urządzeniami technologicznymi 80,00
Stawka RBG - cena brutto za 1 roboczogodzinę (1 Rbg) usunięcia awarii/dokonania naprawy 10,00
Marża do ceny zakupu nowych części w % (marża nie może przekroczyć 15 % udokumentowanej ceny zakupu) 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.