Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
2938z ostatnich 7 dni
11360z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego

Przedmiot:

Kompleksowa usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego

Data zamieszczenia: 2018-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ul. Ozimska 19
45-057 Opole
powiat: Opole
tel. 77 454 00 67/70, faks 77 456 43 13
is@op.mofnet.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: 4 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego we wszystkich branżach w zadaniu inwestycyjnym realizowanym pn. ,,Przebudowa nieruchomości zabudowanej przy ulicy Grunwaldzkiej na potrzeby Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego we wszystkich branżach w zadaniu inwestycyjnym realizowanym pn. ,,Przebudowa nieruchomości zabudowanej przy ulicy Grunwaldzkiej na potrzeby Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu", obejmująca zarządzanie, kontrolę, nadzór i rozliczanie realizacji robót budowlanych i dostaw związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. 2. W szczególności zastępstwo inwestycyjne polega na zarządzaniu całością zadań mających na celu zrealizowanie zadania, obejmując m.in. zarządzanie, koordynowanie, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, organizowanie prac, kontrolę i nadzór nad ich realizacją wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego umową. Inwestor zastępczy zobowiązany będzie świadczyć usługi w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz ofertą Wykonawcy robót budowlanych, w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, przy skutecznym wyegzekwowaniu od Wykonawcy robót budowlanych wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i urządzeń, jakości prac i kosztów ich realizacji, jak również prawidłowe rozliczenie oraz uzyskanie stosownych decyzji i pozwolenia niezbędnego na użytkowanie inwestycji. 3. Na Inwestorze Zastępczym ciążą obowiązki i odpowiedzialność za przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego w zakresie wszelkich obowiązków Zamawiającego - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami, ze szczególnym uwzględnieniem: - ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm., dalej Prawo budowlane), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.), - ustawy Pzp, oraz z wszystkimi aktualnie obowiązującymi zmianami i nowelizacjami. 4. Zamiarem Zamawiającego jest przebudowa istniejącej nieruchomości przy ulicy Grunwaldzkiej w Opolu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów na budynek użyteczności publicznej (Urząd Celno-Skarbowy). 5. Lokalizacji nieruchomości, której dotyczy przedmiot zamówienia: ul. Grunwaldzka 42 dz. nr 59 k.m. 45 jedn. ewid. Opole, obręb Opole-0103 6. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 610, ochroną objęta jest elewacja budynku. 7. Powierzchnię objętą zakresem prac, dla których zarządzania, kontrolowania, nadzorowania i rozliczania wybrany zostanie Wykonawca określają następujące parametry obiektu: 1) Powierzchnia użytkowa: 1 864,34 m2 2) Powierzchnia całkowita: 2 920,30 m2 3) Powierzchnia zabudowy: 584,06 m2 4) Kubatura brutto obiektu: 11 689 m3

CPV: 71520000-9,71530000-2,71540000-5,71520000-9,71247000-1,71000000-8

Dokument nr: 568788-N-2018, 1601-ILZ.260.17.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.opolskie.kas.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Ozimska 19, 45-057 Opole

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-14, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje zespołem posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wpisanych na listę członków Izby Architektów/Inżynierów Budownictwa na podstawie prawa budowlanego w składzie: a) Minimum 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych oraz Kierownika Zespołu posiadająca: - wykształcenie wyższe techniczne, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - staż pracy: minimum 3 lata na stanowisku związanym z kierowaniem lub nadzorem nad realizacją inwestycji budowlanych w ww. specjalności, - doświadczenie szczegółowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych na minimum jednej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu/zespołu obiektów z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł; b) Minimum 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora nadzoru robót sanitarnych posiadająca: - wykształcenie wyższe techniczne, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - staż pracy: minimum 2 lata na stanowisku związanym z kierowaniem lub nadzorem nad realizacją inwestycji budowlanych w danej branży; c) Minimum 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora nadzoru robót elektrycznych posiadająca: - wykształcenie wyższe techniczne, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - staż pracy: minimum 2 lata na stanowisku związanym z kierowaniem lub nadzorem nad realizacją inwestycji budowlanych w danej branży; d) Minimum 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora nadzoru robót drogowych posiadająca: - wykształcenie wyższe techniczne, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, - staż pracy: minimum 2 lata na stanowisku związanym z kierowaniem lub nadzorem nad realizacją inwestycji budowlanych w danej branży; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektorów nadzoru w przypadku posiadania więcej niż jednego z wymienionych uprawnień przez jedną osobę. Jako staż pracy dla personelu technicznego uznaje się okres liczony od daty uzyskania uprawnień budowlanych. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, jak również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 65 z późn. zm.) oraz w rozumieniu art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1725). Osoby wskazane do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub mieć zapewnioną przez Inwestora zastępczego obsługę profesjonalnego tłumacza w zakresie bieżącego tłumaczenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia w zakresie potwierdzającym brak podstaw wykluczenia: (Uwaga: niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń NIE NALEŻY dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących oświadczeń i dokumentów). 1) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku zaś wydania takiego wyroku lub decyzji Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie, należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Oświadczenie składane jest w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt) 15 ustawy Pzp, a niniejszy dokument został wskazany w § 5 pkt 5) rozporządzenia. 2) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Oświadczenie składane jest w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt) 22 ustawy Pzp, a niniejszy dokument został wskazany w § 5 pkt 6) rozporządzenia. W przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia dotyczących jego samego i dokumentów podmiotu/ów trzeciego/ich, które potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z postępowania tego podmiotu. Podmioty trzecie na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają w swoim imieniu swoje dokumenty. Jedynie oświadczenie wstępne dotyczące podmiotu trzeciego składane jest przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu: (Uwaga: niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń NIE NALEŻY dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących oświadczeń i dokumentów) 1) o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą sumę gwarancyjną. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2) o którym mowa w Rozdziale XI ust. 2 - wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 8 i należy go złożyć w oryginale. 3) o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz usług stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz usług należy złożyć w oryginale. Dokumenty należytego wykonania usług należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.