Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
521z dziś
3460z ostatnich 7 dni
11880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED...

Przedmiot:

Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED oraz dostawa i montaż energooszczędnych źródeł światła oświetlenia wewnętrznego typu LED

Data zamieszczenia: 2018-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kozłowo
ul. Mazurska 3
13-124 Kozłowo
powiat: nidzicki
tel. 896 267 505, faks 896 267 502
gmina@kozlowo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kozłowo
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED, na terenie gminy Kozłowo oraz dostawa i montaż energooszczędnych źródeł światła oświetlenia wewnętrznego typu LED w wybranych budynkach gminnych
Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na: 1. W zakresie oświetlenia ulicznego ? demontażu istniejących opraw sodowych oraz rtęciowych, przekazanie i dostarczenie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego, ? dostawie wraz z montażem energooszczędnych opraw drogowych typu LED, na terenie gminy Kozłowo, ? montażu nowego oprzewodowania w wysięgnikach rurowych - przewód YDY 2 x 2,5 mm2 oraz bezpiecznikowego złącza do lamp oświetlenia ulicznego zasilanych z elektroenergetycznej linii napowietrznej z przewodami izolowanymi AsXS jak, i przewodami gołymi AL. ? uzyskanie niezbędnych zezwoleń od zarządcy sieci ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. ? wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całego zakresu przedmiotu zamówienia (zestawienie lamp w poszczególnych obwodach) ? inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót, - organizację zaplecza budowy, - organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, - wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych, 2. W zakresie oświetlenia w wewnętrznego: 2.1. W budynku Urzędu Gminy - demontażu istniejących źródeł światła w postaci świetlówek T8, - przystosowaniu istniejących opraw do energooszczędnych źródeł światła LED, - dostawie wraz z montażem energooszczędnych źródeł światła LED, - wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych, 3. Finansowaniu inwestycji - poprzez zapewnienie finansowania zewnętrznego. Przedmiot zamówienia będzie w całości finansowany w ramach zewnętrznego finansowania, Wykonawca zobowiązany jest do wyboru instytucji finansującej przedmiotowe zamówienie w formie faktoringu. Spłata należności z tytułu dostawy oraz koszty finansowania inwestycji sfinansowane będą ratalnie przez Zamawiającego z oszczędności, uzyskanych wskutek przeprowadzenia przedsięwzięcia, służącego poprawie efektywności energetycznej. Koszty finansowania będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Okres finansowania: 4 (cztery) lata. Parametry techniczne opraw, szczegółowe określenie miejsca wykonania dostawy oraz dane techniczne niezbędne do skalkulowania oferty określone zostały w Rozdziale V SIWZ Dane techniczne

CPV: 31520000-7,45316000-5,45316110-9

Dokument nr: 568956-N-2018, RGT.ZP.271.3.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kozlowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy w Kozłowie, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo, pokój nr 15 - sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-14, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie opraw oświetlenia ledowego o wartości minimum 400.000,00 zł brutto (słownie czterysta tysięcy złotych brutto ) oraz minimum jedno zadanie polegające na budowie ( przebudowie, modernizacji, remoncie) oświetlenia ulicznego, obejmującego minimum 400 sztuk punktów świetlnych oświetlenia ulicznego wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodu, określającego czy robota została wykonana w sposób należyty oraz wskazującego czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Przez ,,dowody" należy rozumieć: - poświadczenie, - inny dokument, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Wykonawca musi posiadać zdolność ekonomiczną i finansową, dlatego musi wykazać, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400 000 (czterysta tysięcy) zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności tj.: Dysponowania min 1 osobą , posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Dysponowania min 2 osobami posiadających uprawnienia do prac pod napięciem PPN Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów praz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. Poz. 2255) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, poz. 65) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym sprzętem technicznym to jest minimum 1 podnośnikiem koszowym o minimalnej wysokości podnoszenia 16 metrów 1) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków nie ulega sumowaniu. 2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na wiedzy i doświadczeniu, zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz dowody realizacji zadań. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty: wiedza i doświadczenie, zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli wiedza i doświadczenie, zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże samodzielnie wiedzę i doświadczenie, zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 5) Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, oraz w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda aktualnych na dzień ich złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 6) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400 000 (czterysta tysięcy) zł, 7) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby tych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby; 8) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 9) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 10) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 11) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 9 pkt. 2-4 12) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 9 pkt. 2-4, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym przez Zamawiającego: 13) Karty katalogowe proponowanych opraw 14) certyfikaty i inne dokumenty, w języku polskim, potwierdzające parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami: a) deklarację zgodności UE potwierdzającą zgodność wyrobu z aktualnymi wymogami zawartymi w przepisach zasadniczych (dyrektywy Nowego Podejścia oraz Rozporządzenia) oraz w przepisach szczegółowych (normy zharmonizowane) jak niżej: (a.i.1) 2014/30/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD (poprzednio obowiązująca 2004/108/WE ) (a.i.2) 2014/30/UE Dyrektywa niskonapięciowa EMC (poprzednio obowiązująca 2004/108/WE) (a.i.3) 2011/65/UE Dyrektywa RoHS b) spełnianie wymogów bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych zgodnie z PN-EN62471 c) zgodność wartości wskaźnika udziału światła emitowanego ku górze (ULOR) z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 15) oświadczenie Banku/instytucji finansującej o zobowiązaniu do wykupu wierzytelności wykonawcy przysługującej mu wobec Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ lub promesa finansowania zewnętrznego neutralnego dla budżetu gminy, potwierdzającą zapewnienie źródła finansowania w okresie 4 (czterech) lat.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
PEŁEN WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ZNAJDUJE SIĘ W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Redukcja zużycia energii elektrycznej 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.